Васил Петров

Васил Петров

Васил Петров

редактор в Професионален сайт „Предизвикай правото!

 

Здравейте, казвам се Васил Петров и съм редактор в сайта от месец март 2015 г. Завършил съм специалност „право“ в Юридическия факултет на Софийския университет. Доктор съм по административно право и процес от месец март 2016. Работя като съдия в Софийския районен съд, I ГО. Интересите ми са предимно в областта на административното право и процес, наследственото право и трудовото право.

Приех поканата да стана част от екипа на сайта без колебание. В общуването си със Стоян, Румен и Делян открих споделената радост от науката и идеите на другия. Убеден съм, че усилието да помагаш на другия, особено ако е млад, неуверен и едва прохожда в науката, заслужава да бъде подкрепено. Готов съм да ви помагам, колкото ми стигат силите.

Може да се свържете с мен на следния електронен адрес: vassilp (at) gmail.com

 

I. Книги

 

1. Общият административен акт. С., Сиела, 2017. 408 с.

2. Публичноправни проблеми на трудовото право. С., Сиела, 2015. 232 с.

3. Административнопроцесуалният кодекс. Критичен преглед на съдебната практика. Коментар и предложения за усъвършенстване на уредбата (заедно с проф. Мария Славова). С., Фенея, 2014. 387 с.

4. Дискусии в българското наследствено право (заедно с д-р Стоян Ставру). С., Фенея, 2013. 422 с.

 

II. Студии, статии, критични бележки и библиографии

 

1. Унищожаване на отказ от наследство по чл. 56 от ЗН – процесуални аспекти. – В: Актуални въпроси на семейното и наследственото право. Сборник в памет на проф. Лиляна Ненова. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2017, 321-333.

2. Могат ли недееспособните да приемат наследство с конклудентни действия? Критични бележки към определение № 380 от 04.10.2016 г. по гр.д. № 3235/2016 г., ВКС, III о. – Адвокатски преглед, 2016, № 12, 46-51.

3. Съдоустройствените жалони в Конституцията от 1991 г. относно административното правосъдие: Бележки с оглед на някои настоящи и бъдещи конфликти в законодателството и съдебната практика. – 25 години Конституция на Република България в перспективата на върховенството на правото, демокрацията и защитата на основните права? сб. от Научна конференция, организирана от Народно събрание на Република България, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Нов български университет, 11 юли 2016 г. Б.м. [С.], НБУ, б.г. [2017], 179-190.

4. Ограничената отговорност на наследника, приел наследство по опис – Норма, 2017, № 1, 5-27.

5. Проблеми на исковата защита срещу неравно третиране пред гражданския съд. – Защита от дискриминация в България и Европа. Сборник от Научна конференция на Академия на МВР, 10.12.2015 г. С., Академия на МВР, 2016, 318-329.

6. За основанието на отрицателния установителен иск за несъществуване на право или правоотношение (коментар на едно съдебно решение). – Адвокатски преглед, 2016, № 9, 59-63.

7. Наказанието в публичното право – опит за дефиниция и приложения на дефиницията. Разграничения. – В: Право и права. Сборник в памет на проф. д-р Росен Ташев. Съст. Симеон Гройсман. С., УИ „Св. Кл. Охридски“, 2016, 557-568.

8. Кой да наказва дисциплинарно съдиите? Българската нормативна уредба (1880-2016 г.) и перспективи за нейното усъвършенстване. – Адвокатски преглед, 2016, № 8, 25-46.

9. За правото на информация на родителя по отношение на учебно заведение и исковата му защита. – В: Правни и икономически проблеми в съвременната бизнес среда. Сб. доклади от докторантска научна конференция от 23 октомври 2015 г. С., Изд. комплекс – УНСС, 2016, 115-122.

10. Частичните цесии – проблеми на разноските в изпълнителния и исковия процес. – В: сб. Предизвикай: Изпълнителния процес! Съст. Ст. Ставру, В. Петров. С., Сиела, 2016, 97-109.

11. Законосъобразно ли е отнемането на имущество по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество от осъдено лице?Доклад на Научна конференция на Русенския университет и Съюза на учените-Русе, 10.10.2015 г.Научни трудове на Русенския университет, т. 54, серия 7 (Правни науки). Русе, 2015, 144-147.

12. Академик Петко Стайнов и теорията за административния договор в българското административно право. – Правна мисъл, 2015, № 3, 51-59.

13. Видове общи административни актове. – Научни трудове на Института за държавата и правото. Т. XIII (2015). Актуални правни проблеми. Под общата ред. проф. д.ю.н. Цв. Каменова. С., ИДП БАН, 2015, 24-34.

14. Как отговарят недееспособните, приели наследството по опис, за наследствените задължения след навършване на пълнолетие? Критични бележки към решение № 12 от 02.02.2015 г. по гр.д. № 3895/2014 г., ВКС, III о. – Адвокатски преглед, 2015, № 4-5, 60-66.

15. Библиография на българската литература по наследствено право. – Юридически свят, 2015, № 1, 101-109.

16. Заповед за изпълнение и изпълнителен лист за неизискуеми вземания. – Правна мисъл, 2015, № 1, 72-80.

17. Загубване на изгодите от приемането на наследството по опис (чл. 64 ЗН и чл. 65, ал. 1 in fine ЗН). – Норма, 2015, № 3, 5-29.

18. Понятието за общ административен акт в българската административноправна доктринаисторически преглед. – Научни трудове на Института за държавата и правото при Българската академия на науките, Т. X (2015). С., ИДП-БАН, 2015, 33-42.

19. Силата на пресъдено нещо на отказа от иск по отношение на приобретателя на спорното право в хода на процеса. – Съвременно право, 2014, № 6, 36-46.

20. Подлежи ли на оспорване пред съда актът на по-горестоящия административен орган по чл. 97, ал. 2 in fine АПК? (По повод Тълкувателно дело № 3/2014 г., ОСК на ВАС).Норма, 2014, № 11, 53-70.

21. Административното правосъдие в XXI век: от какви изменения и допълнения се нуждае Административнопроцесуалният кодекс. – сб. 100 години Върховен административен съд. Сборник доклади от научна конференция в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, 17.10.2013 г. Съст. проф. Сашо Пенов. С., УИ „Св. Климент Охридски“, 2014, 54-98.

22. Пряката демокрация и академичната автономия (заедно с Иван Георгиев). – Научни трудове на Института за държавата и правото при Българската академия на науките, Т. IX (2014). С., ИДП-БАН, 2014, 113-123.

23. За пределите на съдебната проверка на законността на уволнението при предявен от работника или служителя иск за отмяната му (чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ). – Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ (1963-2013)“. Юридически университет. Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2014, 135-143 (диск).

24. Съвместни завещателни разпореждания на съпрузи.В: Семейните отношения в променящия се свят. Правни, социологически и икономически измерения. Съст. А. Шопов. С., Сиби, 2014, 261-269.

25. За тежестта на доказване на факта на полагането на труд при предявен иск за заплащане на трудово възнаграждение. – Норма, 2014, № 9, 44-48.

26. За тълкувателните актове на Върховния административен съд (заедно с Мария Славова). – В: Юбилеен сборник в чест на 85-годишнината от рождението на проф. д-р Добри Димитров. С., УИ „Св. Климент Охридски“, 2014, 380-389.

27. Правото на наследяване – няколко дискусионни въпроса. – Съвременно право, 2014, № 3, 36-47.

28. Относно правната природа на трудоустрояването по чл. 317, ал. 1 от Кодекса на труда. – Правна мисъл, 2014, № 2, 55-65.

29. Разходите във връзка с погребението на загинал при непозволено увреждане близък като имуществени вреди, подлежащи на обезвреда. – Норма, 2014, № 5, 5-12.

30. Противозаконна ли е разпоредбата на чл. 16 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс? – Адвокатски преглед, 2014, № 4, 40-43.

31. Спорни въпроси на прекъсването на погасителната давност. – Норма, 2014, № 4, 5-28.

32. Може ли гражданският съд да упражнява косвен съдебен контрол върху решение на административния съд по оспорване на индивидуален административен акт? Критични бележки по Тълкувателно решение от 14.01.2013 г. по тълк.д. № 5/2011 г., ОСГК на ВКС. – Liber amicorum по случай 80-годишнината на проф. Кино Лазаров. С., Фенея, 2014.

33. Прекратяване на правомощията на народния представител поради несъвместимост (по повод казуса „Пеевски“). – Съвременно право, 2013, № 6, 19-28.

34. Защитимо ли е правото на работника или служителя на обезщетение за вредите от трудова злополука и професионална болест без предварителното признаване по административен ред на злополуката за трудова и болестта за професионална?Труд и право, 2014, № 2, 35-44 (препечатка).

35. Защитимо ли е правото на работника или служителя на обезщетение за вредите от трудова злополука и професионална болест без предварителното признаване по административен ред на злополуката за трудова и болестта за професионална?Адвокатски преглед, 2014, № 1, 44-52.

36. 100 години административно правосъдие в България. Минало, настояще и бъдеще (заедно с М. Славова). – Studia Iuridico-Historica, г. I, бр. 1 (2012). Благоевград, УИ „Н. Рилски“, 2013, 88-93.

37. За самостоятелния характер на иска на работника или служителя за заплащане на обезщетение за оставане без работа вследствие на незаконно уволнение (чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ). – Норма, 2013, № 10, 101-111.

38. Може ли гражданският съд да упражнява косвен съдебен контрол върху решение на административния съд по оспорване на индивидуален административен акт? Критични бележки по Тълкувателно решение от 14.01.2013 г. по тълк.д. № 5/2011 г., ОСГК на ВКС. – Адвокатски преглед, 2013, № 9, 38-48.

39. Тежестта на доказване на оставането без работа след незаконно уволнение на работник или служител. – В: Правото – изкуство за доброто и справедливото. 20 години Юридически факултет. Отг. ред. проф. д-р Дарина Зиновиева. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски“, 2013, 365-373.

40. Актът за налагане на строителна забрана – правна същност и ред за защита. – В: сб. Научни трудове на Института за държавата и правото. Т. VIII. Актуални правни проблеми. Под общата ред. на проф. д-р Цв. Каменова. С., БАН, ИДП, 2013, 86-95.

41. За противоконституционността на чл. 122е, ал. 3 от Закона за обществените поръчки. – Адвокатски преглед, 2013, № 7-8, 15-21.

42. Предели на съдебната проверка и предмет на делото при предявен от работника или служителя иск за отмяната на уволнението като незаконно (чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ). – Норма, 2013, № 6, 86-101.

43. Към предстоящата реформа на административното наказване. Размисли de lege ferenda (заедно с Мария Славова). – Административно правосъдие, 2012, № 5, 7-42.

44. Наследственоправното положение на държавата по чл. 11 при наследствена трансмисия (заедно със Стоян Ставру). – Норма, 2013, № 3, 68-83.

45. Сумарното съдебно решение в българското процесуално право – de lege lata и de lege ferenda. – В: Развитие на право в глобализиращия се свят. Юбилеен сборник по случай 100-годишнината от рождението на акад. Любен Василев и проф. дюн Живко Сталев и 90-годишнината от рождението на проф. дюн Витали Таджер. С., Фенея, 2013, 513-522.

46. Административни актове, определящи условията на участие в състезателни процедури за издаване на облагодетелстващи административни актове. – В: Европейското бъдеще на България – правни аспекти. сб. от Годишна научна конференция на Юридическия факултет на УНСС, проведена на 30.11.2012 г. С., Изд. комплекс – УНСС, 2013, 288-297.

47. За правомощието на Министерския съвет, предоставено му от § 121 ПЗР ЗИД КТ, ДВ, бр. 25 от 16.03.2001 г. – Адвокатски преглед, 2013, № 1, 49-51.

48. Споразумението по чл. 20 от Административнопроцесуалния кодекс (кратки правно-догматични бележки). – Адвокатски преглед, 2012, № 12, 27-49.

49. Производството за издаване и оспорване на общи административни актове по Административнопроцесуалния кодекс като производство по защита на колективен интерес. Сравнения с някои други производства по българското положително право. – В: сб. Научни трудове на Института за държавата и правото. Т. VII. Актуални правни проблеми. Под общата ред. на проф. д-р Цв. Каменова. С., БАН, ИДП, 2012, 118-136.

50. Мълчанието на некомпетентен административен орган и фикцията по чл. 58, ал. 1 АПК. – Норма, 2012, № 9, 17-29.

51. Нормативните административни актове по Административнопроцесуалния кодекс – правна същност и ред за защита (заедно с Мария Славова). – Административно правосъдие, 2012, № 2, 7-45.

52. Административният акт на министъра на труда и социалната политика по чл. 51б, ал. 4 от Кодекса на труда – правна същност и ред за защита. – В: сб. Правната наука. Традиции и актуалност. Научна конференция по случай петдесетата годишнина на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ Пловдив, 30.0901.10.2011 г. (организирана от Юридическия факултет), Мръчков, В., Д. Зиновиева, В. Стоянов – отг. ред.; Генова, Яр. – съставител. Пловдив, 2012, 241-258.

53. За приемането на наследство и доказването му – няколко спорни въпроса в практиката. – Адвокатски преглед, 2012, № 4, 41-47.

54. Административните актове по учредяване на защитен статут на природни територии по Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие. – В: Научни трудове на Русенския университет, т. 50, серия 7, сб. доклади от Научна конференция на Русенския университет „Ангел Кънчев” и на Съюза на учените – Русе2011 г. Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2011, 177-182.

55. Заплащане на чужди местни данъци и такси във връзка с недвижим имот – правна същност и гражданскоправен ред за възстановяване. – В: Научни трудове на Русенския университет, т. 50, серия 7, сб. доклади от Научна конференция на Русенския университет „Ангел Кънчев” и на Съюза на учените – Русе2011 г. Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2011, 183-188.

56. Защитата на страните по трудовото правоотношение срещу актовете на Инспекцията по труда по чл. 333 КТ.Търговско право, 2011, № 2, 59-70.

57. Една законодателна аномалия в административното правораздаване. – Адвокатски преглед, 2011, № 7, 48-53.

58. Принудителното изпълнение на незаместими задължения по Административнопроцесуалния кодекс. – В: Научни трудове на Русенския университет, т. 49, серия № 7, сб. доклади от Научна конференция на Русенския университетАнгел Кънчев“ и на Съюза на учените – Русе’2010 г. Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2011, 167-172.

59. Обжалване на актовете на Инспекцията по труда по разрешаване на уволнение. – В: Научни трудове на Русенския университет, т. 49, серия № 7, сб. доклади от Научна конференция на Русенския университетАнгел Кънчев“ и на Съюза на учените – Русе’2010 г. Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2011, 162-166.

60. За уголемяването на дяловете при наследяването по завещание.Съвременно право, 2011, № 1, 51-68.

61. Административно наказване по Административнонаказателния кодекс или наказване по Наказателния кодекс? Алтернативен поглед към бъдещата уредба на административното наказване (в съавторство с Мария Славова). – В: Съвременното право – проблеми и тенденции. Сб. от Национална научно-практическа конференция по случай 20-годишнината на списание „Съвременно право. С., Сиби, 2011, 423-445.

62. Reopening of Final National Judicial Proceedings Pursuant to a Judgment Finding Violation by ECtHR: Constitutionality and Legislative Expediency. – Bulgarian Journal of International Law, Vol. II (2010), Issue 1, 133-145.

63. Бончо Матеев Бончев. – Адвокатски преглед, 2010, № 12, 19-22.

64. Отстраняване и недопускане на кандидат до участие в състезателна процедура за издаване на облагодетелстващ административен акт. – Търговско право, 2010, № 4, 27-38.

65. За лихварството, лихоимството и чл. 252 НК. – Адвокатски преглед, 2010, № 10-11, 66-78.

66. Оспорването на административни актове по административен ред (в съавторство с Мария Славова).Съвременно право, 2010, № 5, 7-35.

67. Преглед на практиката по приложението на Административнопроцесуалния кодекс. Предложения за усъвършенстване на уредбата (в съавторство с Мария Славова). – Административно правосъдие, 2010, № 3, 7-64.

68. Общият административен акт в практиката на Върховния административен съд по Административнопроцесуалния кодекс. – Правна мисъл, 2010, № 3, 3-28.

69. Принудителното изпълнение на незаместими задължения по Административнопроцесуалния кодекс. – Съвременно право, 2010, 3, 56-73.

70. Приложно поле на наказателната отговорност за кредитиране от физически лица. – Икономически алтернативи, 2010, № 3, 134-141.

71. Проблемът за прикритото трудово правоотношение и последиците от разкриването му (в съавторство с Иван Георгиев). – Търговско право, 2010, № 1, 5-25.

72. Съдбата на висящите към 1 март 2007 г. дела по чл. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. – Адвокатски преглед, 2009, № 1-2, 3-7.

73. Тормоз на етническа основа чрез публикация. – Общество и право, 2009, № 4, 32-43.

74. Антон Каблешков: Бележит съдия и борец за независима съдебна власт. Края на XIX-началото на XX век. – Общество и право, 2009, № 1, 133-135.

75. Някои законодателни недоразумения в административното правораздаване. – Адвокатски преглед, 2008, № 5-6, 23-36.

76. Отмяна на влязло в сила съдебно решение поради осъдително решение на Европейския съд за защита на правата на човека: конституционност и целесъобразност. – Адвокатски преглед, 2008, № 3, 15-24.

77. Може ли да влезе в сила административен акт, издаден от лице, което по закон не е овластено да го издава: критика на една статия. – Адвокатски преглед, 2007, № 12, 35-39.

 

III. Професионален сайт „Предизвикай правото!“

 

1. Може ли да бъде намалена поради прекомерност законна неустойка? (14.05.2017 г.);

2. За осъдителния характер на иска по чл. 56, ал. 1 от Закона за наследството (02.02.2017 г.);

3. Сигнал за противоречива съдебна практика по тълкуването на чл. 153, ал. 1 от Закона за енергетиката и чл. 57, ал. 1 от Закона за собствеността (19.01.2017 г.);

4. Библиография на публикации по придобивна и погасителна давност в периода 1951-2016 г. (в съавторство с Мартин Пенчев) (06.10.2016 г.);

5. По два спорни въпроса на осиновяването (тълкувателно дело № 1/2015 г. на ВКС, ОСГК) (29.09.2016 г.);

6. Отмяна на влязло в сила съдебно решение поради осъдително решение на Европейския съд за защита на правата на човека: конституционност и целесъобразност (07.08.2016 г.);

7. Заповед за изпълнение и изпълнителен лист за неизискуеми вземания (17.07.2016 г.);

8. Библиография на публикации за давността (придобивна и погасителна) до 1951 г. (16.06.2016 г.);

9. Тълкувателно решение от 14.01.2013 г. по тълк.д. № 5/2011 г., ОСГК на ВКС, и косвеният съдебен контрол върху решението на административния съд по оспорване на индивидуален административен акт. (22.05.2016 г.);

10. Библиография на публикации по българско обичайно право (края на 19 в.-първата половина на 20 в.) (19.05.2016 г.);

11. Ползват ли се съдиите, прокурорите и следователите от предварителната закрила при уволнение по чл. 333 КТ? (01.05.2016 г.);

12. Заявление за издаване на заповед в полза на топлопреносно дружество за период, по-кратък от година (24.03.2016 г.);

13. Споразумението по чл. 20 от Административнопроцесуалния кодекс (06.03.2016 г.);

14. Приватизиране на обвинението? За монопола на Прокуратурата да преследва престъпления от общ характер (17.01.2016 г.);

15. Мълчанието на некомпетентния административен орган (20.12.2015 г.);

16. Подлежи ли на оспорване пред съда актът на по-горестоящия административен орган по чл. 97, ал. 2 in fine АПК? (15.11.2015 г.);

17. Архив за правни науки. Библиография (1940-1943) (08.10.2015 г.);

18. Искове за признаване за установено, че длъжникът не дължи поради погасяване по давност на вземането (13.09.2015 г.);

19. Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от ТК на ВКС през м. февруари и март 2015 г. (19.07.2015 г.);

20. За подсъдността по исковете за защита срещу дискриминация по чл. 71 ЗЗДискр. с публичноправен ответник (05.07.2015 г.);

21. Деликтът „разбиване на чужд брак“ (19.04.2015 г.);

22. Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от Търговска колегия на ВКС през месец януари 2015 г. (05.04.2015 г.);

23. Убийство на наследник по завещание или заветник от завещателя (01.03.2015 г.);

24. За отговорността на приелия наследството по опис наследник за наследствените дългове (08.02.2015 г.);

25. Принципът nulla poena sine lege и решение 1 от 2007 г. на Конституционния съд (11.01.2015 г.);

26. Допустима ли е трансформацията на осиновяване от непълно в пълно? (09.11.2014 г.);

27. Констатиране и обявяване недействителността на кандидатска листа или независим кандидат от Централната избирателна комисия (07.09.2014 г.);

28. Сумарното съдебно решение в българското процесуално право – de lege lata и de lege ferenda (10.08.2014 г.);

29. Скрит сервитут в Закона за собствеността: алтернативен поглед към субективното право, защитавано от чл. 52 ЗС (11.05.2014 г.);

30. Спиране на гражданско дело по чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК (30.03.2014 г.);

31. Тормоз на етническа основа чрез публикация (18.12.2013 г.);

32. За отказа от наследство при наследствената трансмисия (19.05.2013 г.);

33. За образуването на маса по чл. 31 ЗН (10.03.2013 г.);

34. Заплащане на чужди местни данъци и такси във връзка с недвижим имот – правна същност и гражданскоправен ред за възстановяване (14.10.2012 г.);

35. За уголемяването на дяловете при наследяването по завещание (29.01.2012 г.).

Comments are closed.