Tag Archives: владение

По някои въпроси на вписването, добросъвестното владение и придобивната давност, поставени в съдебната практика

(статията за пръв път е публикувана в сп. "Собственост и право", 2016, № 7, с. 5-15)   Съгласно чл. 70, ал. 1 ЗС добросъвестен владелец е този, който владее вещта на правно основание, годно да го направи собственик, без да … Continue reading

Вещно право ,

Гражданскоправната сделка в качеството си на правно основание по смисъла на чл. 70, ал. 1 ЗС. Проблеми при отпадането с обратна сила на придобивното основание

Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem   Увод Правните основания по смисъла на чл. 70, ал. 1 ЗС представляват 1)прехвърлителните сделки, 2)административните актове с вещноправни последици и 3)съдебните решения по конститутивни искове относно право … Continue reading

Вещно право , ,

Исторически бележки по повод първичните способи за придобиване на вещни права

1. В своя Втори трактат за управлението Джон Лок изхожда от естественото състояние, в което първоначално хората са се намирали и описва начина, по който се поставя началото на собствеността върху нещата. Човек изначално притежава себе си и своя труд. … Continue reading

Вещно право , ,

За ликвидацията на отношенията между страните по нищожна сделка за продажба на недвижим имот

                                                    І. Постановка на въпроса В правната доктрина са изказани различни становища по въпроса, как следва да ликвидират отношенията между страните по нищожна сделка. Особено интересен е случаят, когато е прехвърлен недвижим имот срещу заплащане на покупна цена, но … Continue reading

Вещно право, Гражданско право, Облигационно право , ,

Библиография на публикации за давността (придобивна и погасителна) до 1951 г.

Библиографията включва публикации, посветени на придобивната и погасителната давност. В библиографията съм включил и някои публикации по свързани въпроси на вещното право (вещи с особен режим с оглед тяхното придобиване). Библиографията не претендира за изчерпателност. Благодаря за бележките на Делян … Continue reading

Библиографии , , ,

Валидност и годност на правното основание при порок във формата (чл. 70, ал. 1, пр. 2 ЗС)

 

Вещно право ,

Възможно правно основание за добросъвестно владение ли е заветът ?

                                         (Статията е публикувана за пръв път в сп. "Собственост и право", 2015, кн.3, приложение) За да бъде владелецът добросъвестен, той трябва да владее имота на правно основание, годно да го направи собственик, без да знае, че праводателят му … Continue reading

Вещно право, Семейно и наследствено право ,