Tag Archives: търговец

За „публичния“ търговски регистър и производството по обявяване на финансовите отчети на търговците

(коментар на новите законодателни положения и практиката на длъжностните лица по регистрацията; статията е публикувана за пръв път в сп. „Счетоводство, данъци и право“, бр. № 6/2016 г.) Законът за търговския регистър (ЗТР) влезе в сила на 01.01.2008 г. и … Continue reading

Данъчно право, Търговско право ,

Право на едностранно прекратяване на членството в ООД и правни последици от упражняването му

Авторът изразява благодарност към д-р Делян Недев и д-р Васил Петров за тяхната съзнателна и несъзнателна помощ.   § 1. Уводни бележки С развитието на българската икономика след демократичните промени от края на миналия век дружеството с ограничена отговорност (ООД) … Continue reading

Търговско право

Влияние на промените в чл. 608 от ТЗ върху предпоставките за откриване на производство по несъстоятелност

Автори: ПЕТЪР КАРАДЖОВ, ЯНА БУРНЕВА Софийски университет „Св. Климент Охридски“   I. Въведение Нестабилността на нормативната уредба и честите й промени от страна на законодателя не подминават почти никой нормативен акт. В това число и българският Търговски закон не е … Continue reading

Граждански процес, Търговско право , ,

Управление и представителство на капиталово търговско дружество

  Автор: ЦВЕТЕЛИНА БАЙРАКТАРОВА Софийски университет „Св. Климент Охридски“   I. Въведение Капиталовото търговско дружество осъществява своята стопанска дейност и постига своите цели посредством лицата, които изпълняват функциите на негови органови представители. Те са тези, които са призвани да управляват и представляват … Continue reading

Търговско право ,

Относно солидарната отговорност при разделянето и отделянето на търговски дружества

(статията е публикувана за пръв път в сп. „Търговско и облигационно право“, бр. 5 от 2013 г.) 1. При разделяне новоучредените и приемащите дружества винаги отговарят солидарно спрямо кредитора на задължение на преобразуващото се дружество, възникнало преди датата на преобразуването. … Continue reading

Търговско право , ,

Правните последици за представлявания от волеизявления, предадени на един от колективно овластените му представители

(статията е публикувана за пръв път в сп. „Съвременно право“, бр. 5 от 2013 г.)   I. Въведение (1) (а) Представителството е предвидена и гарантирана от правната норма възможност правното действие на едно лице (представител), извършено от чуждо име, по … Continue reading

Граждански процес, Гражданско право, Търговско право

Разпределяне и придобиване на вещни права след ликвидацията

(статията е публикувана в сп. Търговско и конкурентно право, кн. 3, 2011, стр. 5-15)   Две от основните цели на производството по ликвидация са осребряването и разпределението между съдружниците на имуществото на прекратилото дейността си търговско дружество. Определящото значение на … Continue reading

Вещно право, Търговско право ,