Tag Archives: съсобственост

“Делба” ли е продажбата на идеална част?

 Настоящите бележки имат за свой повод т. 2. от Тълкувателно решение № 3 от 19 декември 2013 год. на ВКС. Нека съвсем накратко цитирам най-важните (според мен) части от това решение. Диспозитив по т. 2: „Договор, с който е постигнато … Continue reading

Вещно право , ,

Заплащане на чужди местни данъци и такси във връзка с недвижим имот

Правна същност и гражданскоправен ред за възстановяване ВЪВЕДЕНИЕ   Съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ с данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните … Continue reading

Вещно право ,

Искове между съсобствениците

  Автор: ТРАЯН СТАВРЕВ ТАРГОВ Софийски университет „Св. Климент Охридски”   1. Съсобственост1 1.1. Понятие за съсобственост Съвместното притежание на права е фигура, позната на нашето право. Обект на съпритежание могат да бъдат авторските права в хипотезата на т.нар. съавторство … Continue reading

Вещно право, Граждански процес ,

Съпружеска имуществена общност при делба на наследство с уравняване на дял

  (статията е публикувана в сп. Собственост и право, 2008, кн. 11, с. 37-44)   1. Делба с разпределение на общите имоти в реален дял (чл. 69, ал. 2 ЗН и чл. 353 ГПК)   1.1. Получаване на реален дял … Continue reading

Вещно право, Семейно и наследствено право

Ползвателят като страна в производството по чл. 32, ал. 2 ЗС

Съгласно чл. 32 ЗС общата вещ се използва и управлява съгласно решението на съсобствениците, притежаващи повече от половината от общата вещ. Ако не може да се образува мнозинство или ако решението на мнозинството е вредно за общата вещ, районният съд, … Continue reading

Вещно право, Граждански процес

За уголемяването на дяловете при наследяването по завещание

  (статията е допълнена и актуализирана версия на публикуваната в сп. Съвременно право, 2011, № 1) 1. Увод Господстващото становище в съвременната ни доктрина приема, че отказът на един наследник по завещание не води до увеличаване на дела на останалите … Continue reading

Семейно и наследствено право , ,

Режими и форми на управление на етажната собственост – след промените в ЗУЕС (2011)

(ДВ, бр. 57 от 26.07.2011 г.)   Приложно поле на ЗУЕС Важни промени са приети в уредбата на формите на управление на етажната собственост. На първо място, следва да се отбележи изменението на чл. 3 ЗУЕС, определящ изключенията от приложното … Continue reading

Вещно право ,