Tag Archives: несъстоятелност

Предложение за допълване на тълк. д. № 1/2017 г. по описа на ОСТК на ВКС

С настоящото предложение за допълване на образуваното на 24.01.2017 г. тълкувателно дело № 1/2017 г. по описа на ВКС, Търговска колегия[1],[2], депозирано на 2 юни 2017 г., председателят на Върховния касационен съд, заместник-председателят и ръководител на Търговската колегия, както и … Continue reading

Граждански процес, Търговско право ,

За таксите на частния съдебен изпълнител като вземане в производството по несъстоятелност

(д-р Нели Маданска, Румен Неков) (част първа; статията е публикувана за пръв път в сп. „Търговско и облигационно право“, бр. № 3/2017 г.)   Като последица от откриването на производство по несъстоятелност, правното положение на неплатежоспособния търговец търпи значителни промени. … Continue reading

Граждански процес, Облигационно право, Търговско право , ,

Дължима ли е държавна такса за разглеждане на възраженията по чл. 66, ал. 6 ЗБН?

  Настоящото кратко изложение се съсредоточава върху следния конкретен въпрос, поставян от практиката на съдилищата след последните изменения в Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН): “Дължи ли се заплащане на държавна такса от вложител за разглеждане на направено от него възражение … Continue reading

Граждански процес

Предложение за отправяне на искане за приемане на тълкувателно решение по спорни въпроси на несъстоятелността

  С настоящото предложение, депозирано на 3 Юни 2016 г., председателят на Върховния касационен съд бе сигнализиран за съществуването на противоречива съдебна практика по тълкуването и прилагането на нормативната уредба на търговската несъстоятелност по Търговския закон. Считаме, че с представените … Continue reading

Граждански процес, Търговско право ,

Заобикалят ли закона цесиите и прихващанията, извършени от вложители и длъжници на „Корпоративна търговска банка“ АД

(статията е публикувана за пръв път в сп. "Норма", 2016, No 3, с. 33-56. Авторът изказва сърдечните си благодарности на доц. д-р Мирослав Димитров за ценните съвети и препоръки върху предишни версии на ръкописа. Всички грешки и неточности остават отговорност … Continue reading

Облигационно право, Търговско право , ,

Влияние на промените в чл. 608 от ТЗ върху предпоставките за откриване на производство по несъстоятелност

Автори: ПЕТЪР КАРАДЖОВ, ЯНА БУРНЕВА Софийски университет „Св. Климент Охридски“   I. Въведение Нестабилността на нормативната уредба и честите й промени от страна на законодателя не подминават почти никой нормативен акт. В това число и българският Търговски закон не е … Continue reading

Граждански процес, Търговско право , ,

Предявяване на искове срещу длъжника след откриване на производството по несъстоятелност

Спиране и недопустимост на нови съдебни и арбитражни производства Съгласно чл. 637, ал. 1 ТЗ с откриване на производството по несъстоятелност се спират съдебните и арбитражните производства по имуществени граждански и търговски дела (1) срещу длъжника с изключение на трудови … Continue reading

Граждански процес, Търговско право ,