Tag Archives: несъстоятелност

Дължима ли е държавна такса за разглеждане на възраженията по чл. 66, ал. 6 ЗБН?

  Настоящото кратко изложение се съсредоточава върху следния конкретен въпрос, поставян от практиката на съдилищата след последните изменения в Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН): “Дължи ли се заплащане на държавна такса от вложител за разглеждане на направено от него възражение … Continue reading

Граждански процес

Предложение за отправяне на искане за приемане на тълкувателно решение по спорни въпроси на несъстоятелността

  С настоящото предложение, депозирано на 3 Юни 2016 г., председателят на Върховния касационен съд бе сигнализиран за съществуването на противоречива съдебна практика по тълкуването и прилагането на нормативната уредба на търговската несъстоятелност по Търговския закон. Считаме, че с представените … Continue reading

Граждански процес, Търговско право ,

Заобикалят ли закона цесиите и прихващанията, извършени от вложители и длъжници на „Корпоративна търговска банка“ АД

(статията е публикувана за пръв път в сп. "Норма", 2016, No 3, с. 33-56. Авторът изказва сърдечните си благодарности на доц. д-р Мирослав Димитров за ценните съвети и препоръки върху предишни версии на ръкописа. Всички грешки и неточности остават отговорност … Continue reading

Облигационно право, Търговско право , ,

Влияние на промените в чл. 608 от ТЗ върху предпоставките за откриване на производство по несъстоятелност

Автори: ПЕТЪР КАРАДЖОВ, ЯНА БУРНЕВА Софийски университет „Св. Климент Охридски“   I. Въведение Нестабилността на нормативната уредба и честите й промени от страна на законодателя не подминават почти никой нормативен акт. В това число и българският Търговски закон не е … Continue reading

Граждански процес, Търговско право , ,

Предявяване на искове срещу длъжника след откриване на производството по несъстоятелност

Спиране и недопустимост на нови съдебни и арбитражни производства Съгласно чл. 637, ал. 1 ТЗ с откриване на производството по несъстоятелност се спират съдебните и арбитражните производства по имуществени граждански и търговски дела (1) срещу длъжника с изключение на трудови … Continue reading

Граждански процес, Търговско право ,

Попълване масата на несъстоятелността – практически въпроси

На 13 октомври 2011 г., макар и само за следобедната част, присъствах на организирания от ИК “Труд и право” семинар на тема “Актуални въпроси на търговското право”. Лектор по това време беше Бистра Николова – окръжен съдия във Варнеския окръжен … Continue reading

Търговско право , , ,

Признаване на чуждестранно съдебно решение по гражданска несъстоятелност

Във връзка с огромния интерес към публикуваната статия „Промените в търговската несъстоятелност (ДВ бр. 101, 2010 г.)“ и коментарите към нея, бих искал да споделя с вас част от продължаващите у мен разсъждения относно гражданската несъстоятелност (т. нар. фалит или … Continue reading

Граждански процес, Търговско право ,