Tag Archives: изпълнение

Относно отметнината

1. Кратки исторически бележки   Отметнината1, известна още като пишманлък2, е съществувала още в римското право3. Тя не е нов момент в търговското ни законодателство4. Тя е имала изрична уредба в отменения Търговски закон (Обн. ДВ, бр. 114 от 1 … Continue reading

Облигационно право , ,

Може ли да бъде намалена поради прекомерност законна неустойка?

            1. Казусът Непосредствен повод за настоящите кратки бележки е един казус в съдебната практика[1], при който е обсъждано приложението на чл. 11а, ал. 9 от вече отменената Наредба № 34 от 29.12.2006 г. за придобиване на специалност в … Continue reading

Облигационно право ,

Преглед на съдебната практика относно въпросите на извънсъдебното прихващане в изпълнителния процес. Приложен коментар

                                                                (статията е публикувана за пръв път в сп. „Търговско и облигационно право“, бр. № 2/2016 г.)   Все повече започват да се наблюдават искания за извършване на извънсъдебни прихващания при висящо изпълнително производство. В резултат не закъсняха и … Continue reading

Граждански процес ,

Сигнал във връзка с несъответствието на данъчнопроцесуалните норми на чл. 191, ал. 5, 6 и 7 с Конституцията на Република България

                                                       С настоящия сигнал, депозиран на 9, 12 и 15 август 2016 г., омбудсманът на Република България, членовете на Комисията по вероизповеданията и правата на човека към Народно събрание, съответно Президентът на Република България, бяха сигнализирани с предложение за предприемане … Continue reading

Граждански процес, Данъчно право, Конституционно право , ,

Необходими ли са различни давностни срокове в търговското право?

Разпоредбата на чл. 288 ТЗ посочва, че „за неуредените с този закон положения за търговските сделки се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство, а при непълнота и в него – търговските обичаи”. Главният източник на т. нар. „гражданско законодателство“ е Законът … Continue reading

Търговско право ,

Сигнал за противоречива съдебна практика по тълкуването на чл. 153, ал. 1 от Закона за енергетиката и чл. 57, ал. 1 от Закона за собствеността

Настоящите бележки са допълнен вариант на сигнал от 11.07.2016 г., с който бе сезиран председателят на Върховния касационен съд за съществуваща противоречива съдебна практика1 по тълкуването и прилагането на чл. 153 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 57 от … Continue reading

Гражданско право, Облигационно право ,

Трети задължени лица по смисъла на разпоредбите на чл. 452, ал. 3 и чл. 507 и чл. 508 ГПК ли са НАП, ДФЗ и АПИ?

(Димитър Иванов, Делян Николов*, Румен Неков, Веселин Янев**)   1. Описание на проблема   В практиката на органите по принудително изпълнение се наблюдават чести случаи, при които биват налагани запори на вземания на длъжници от Национална агенция за приходите (НАП) … Continue reading

Граждански процес , ,