Tag Archives: ипотека

Относно делението на договорите на възмездни и безвъзмездни

  1. Въведение   Юристът е свикнал да мисли в една система от правни норми, в един юридически свят. За да се осъществи това упражнение сполучливо, обаче, е нужно едно добро познание на основните понятия, свързани със съответната материя. Когато … Continue reading

Гражданско право, Облигационно право , ,

Фигурата на “оригинерния приобретател” на вещни права в хипотезата на чл. 17, ал. 2 ЗЗД

(коригиран и допълнен вариант на доклад, изнесен на юбилейната научна конференция, организирана по повод 100-годишнината на проф. Веселин Христофоров, организирана от ЮФ на УНСС и Алумни клуба на завършилите ЮФ при УНСС, проведена на 21.11.2014 г.)   Могат да бъдат … Continue reading

Вещно право, Граждански процес, Гражданско право , , , , , ,

Поемане на дълг, чл. 101, 102 ЗЗД

Автор: ДИМИТЪР АТАНАСОВ Софийски университет „Св. Климент Охридски”     § 1. Обща характеристика и историческо развитие 1. Предварителни бележки Доколкото проблемът за поемането на дълг, особено в романската уредба, възприета от отм. Закон за задълженията и договорите от 1892 г., … Continue reading

Облигационно право , ,

Преминаване на ипотеката при цесия на обезпеченото вземане

(статията е част от книгата "Отказът на съдията по вписванията в практиката на Върховния касационен съд (2008-2011)")   Във връзка с прилагането на чл. 171 ЗЗД се поставят1 следният въпрос: по какъв начин се отразява върху правното действие на цесията2 … Continue reading

Вещно право , ,

Как 10-годишният срок по чл. 172 ЗЗД се отразява върху съществуването на ипотеката?

Вписването на ипотеката има действие в две насоки: – от една страна, вписването има конститутивно действие, тъй като ипотеката възниква с вписването й (чл. 166, ал. 1 ЗЗД: "Ипотеката се учредява чрез вписване в имотния регистър…"); – от друга страна, … Continue reading

Вещно право ,

Ипотеката върху земята следва да преминава и върху новоспостроената сграда

Вече няколко години въпросът относно "преминаването" на ипотеката върху земята и върху построената върху нея впоследствие сграда вълнува юристите в България. Въпросът по-конкретно е следният: "Ако след учредяването на ипотека върху един незастроен поземлен имот бъде построена сграда, разпростира ли … Continue reading

Вещно право ,