Tag Archives: съдебен изпълнител

За таксите на частния съдебен изпълнител като вземане в производството по несъстоятелност

(д-р Нели Маданска, Румен Неков) (част първа; статията е публикувана за пръв път в сп. „Търговско и облигационно право“, бр. № 3/2017 г.)   Като последица от откриването на производство по несъстоятелност, правното положение на неплатежоспособния търговец търпи значителни промени. … Continue reading

Граждански процес, Облигационно право, Търговско право , ,

Преглед на съдебната практика относно въпросите на извънсъдебното прихващане в изпълнителния процес. Приложен коментар

                                                                (статията е публикувана за пръв път в сп. „Търговско и облигационно право“, бр. № 2/2016 г.)   Все повече започват да се наблюдават искания за извършване на извънсъдебни прихващания при висящо изпълнително производство. В резултат не закъсняха и … Continue reading

Граждански процес ,

Сигнал във връзка с несъответствието на данъчнопроцесуалните норми на чл. 191, ал. 5, 6 и 7 с Конституцията на Република България

                                                       С настоящия сигнал, депозиран на 9, 12 и 15 август 2016 г., омбудсманът на Република България, членовете на Комисията по вероизповеданията и правата на човека към Народно събрание, съответно Президентът на Република България, бяха сигнализирани с предложение за предприемане … Continue reading

Граждански процес, Данъчно право, Конституционно право , ,

Трети задължени лица по смисъла на разпоредбите на чл. 452, ал. 3 и чл. 507 и чл. 508 ГПК ли са НАП, ДФЗ и АПИ?

(Димитър Иванов, Делян Николов*, Румен Неков, Веселин Янев**)   1. Описание на проблема   В практиката на органите по принудително изпълнение се наблюдават чести случаи, при които биват налагани запори на вземания на длъжници от Национална агенция за приходите (НАП) … Continue reading

Граждански процес , ,

Сигнал за противоречива съдебна практика по въпроса за обикновените такси по изпълнението за налагане на запор върху вземания по банкови сметки

(сигналът, фокусиран главно върху въпроса за дължимите авансови такси за изпращане на запорни съобщения до кредитните институции, е публикуван и в сп. „Търговско и облигационно право“, бр. № 8/2016 г.) С настоящото предложение за допълване на образуваното на 16.09.2015 г. … Continue reading

Граждански процес , ,

По въпроса за проверката на собствеността преди налагането на възбрана от съдебния изпълнител

(статията е публикувана за пръв път в сп. „Собственост и право“, кн. 5, 2016 г.)   1. Общи бележки Най-важното качество на съдебната практика по граждански изпълнителен процес е нейното противоречие. Разнородността на изведената диспозиция е като навик, от който … Continue reading

Граждански процес , ,

Намаляване на адвокатското възнаграждение в изпълнителния процес

  I. Увод   Въпросът за намаляването на адвокатския хонорар в изпълнителното производство е част от концепцията за отговорността на длъжника за заплатените от взискателя разноски (чл. 79, ал. 1 ГПК). В доктрината[1] се приема, че тази отговорност по своя … Continue reading

Граждански процес, Облигационно право , ,