Tag Archives: родители-деца

Правата на децата и мястото им в българския конституционен модел

(статията е публикувана за пръв път в сп. Правна мисъл, 2015, № 2)   Уводни думи В литературата1 се отчита силната връзка, която съществува между човешките права и достойнството на личността. От една страна, достойнството има самостоятелно битие извън и … Continue reading

Конституционно право, Семейно и наследствено право , ,

Установяване на бащинство на деца, родени при фактическо съпружеско съжителство

1. Въведение Едно явление все по-отчетливо намира своето място в живота ни – това явление е фактическото съпружеско съжителство (ФСС). Като основна алтернатива на брака фактическото съпружеско съжителство предявява своите изисквания за правна регламентация. Фактическото съпружеско съжителство не е ново … Continue reading

Семейно и наследствено право

За правото на информация на родителя по отношение на учебно заведение и исковата му защита

               (Доклад, изнесен на Докторантска научна конференция, организирана от УНСС, на 23 октомври 2015 г., публикуван в сб. Правни и икономически проблеми в съвременната бизнес среда. С., Изд. комплекс – УНСС, 2016) 1. За родителските права изобщо Съгласно … Continue reading

Административно право

Една история за липсващите 50 грама

  Решение № 3008/17.03.2016 г. по адм. дело № 6275/2015 на Върховния административен съд за разликата между абортиран плод и човешко същество – защо това има значение за всеки един от нас?     В продължение на повече от 4 … Continue reading

Биоправо, Медицинско право , ,

Размисли върху съставите на безвиновна отговорност и отговорност за чуждо поведение по ЗЗД

Основното деление на гражданската отговорност е на договорна и деликтна. Различен е източникът на отговорността. Правоотношението при деликта възниква от самото непозволено увреждане, а договорното – въз основа на правна сделка. Длъжникът по своя воля поема договорните си задължения, докато … Continue reading

Облигационно право ,

Естетична хирургия при деца със Синдром на Даун – проблемът за физическата нормалност като условие за социално включване

  От търпимостта към приемането   По данни на Световната здравна организация Синдромът на Даун е най-често срещаното хромозомно заболяване в световен мащаб с приблизителна честота 1:1000 живо родени деца1. Причината за заболяването е наличие на допълнителна хромозома в 21 … Continue reading

Биоправо, Медицинско право , ,

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от гражданските отделения на ВКС през месец Март 2015 г. (част I)

  Част първа: проблеми на oбщата част на гражданското право, на облигационното, вещното, семейното и наследственото право (Прегледът не претендира за изчерпателност. Възможно е да има невключени решения от посочения период. Заглавията на отделните решения са на автора и не … Continue reading

Вещно право, Граждански процес, Гражданско право, Облигационно право, Семейно и наследствено право, Търговско право , , , , , , , ,