Tag Archives: разпореждане

Трети задължени лица по смисъла на разпоредбите на чл. 452, ал. 3 и чл. 507 и чл. 508 ГПК ли са НАП, ДФЗ и АПИ?

(Димитър Иванов, Делян Николов*, Румен Неков, Веселин Янев**)   1. Описание на проблема   В практиката на органите по принудително изпълнение се наблюдават чести случаи, при които биват налагани запори на вземания на длъжници от Национална агенция за приходите (НАП) … Continue reading

Граждански процес , ,

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от гражданските отделения на ВКС през месец Март 2015 г. (част I)

  Част първа: проблеми на oбщата част на гражданското право, на облигационното, вещното, семейното и наследственото право (Прегледът не претендира за изчерпателност. Възможно е да има невключени решения от посочения период. Заглавията на отделните решения са на автора и не … Continue reading

Вещно право, Граждански процес, Гражданско право, Облигационно право, Семейно и наследствено право, Търговско право , , , , , , , ,

Проблеми при представителството на дружеството с ограничена отговорност

                    1. Правна характеристика на ООД   Теоретичният анализ на уредбата на дружеството с ограничена отговорност (ООД) му отрежда междинно място между капиталовите и персоналните търговски дружества. Капиталовите характеристики на ООД са следните[1]: 1. за неговото учредяване се изисква … Continue reading

Търговско право , ,

Система на исковете по чл. 216, ал. 1 ДОПК. Особености и видови характеристики

  I. Въведение[1] Тази статия се явява своеобразно продължение на скорошното изследване, което имаше за предмет общите материалноправни и процесуалноправни аспекти на чл. 216 ДОПК[2]. Стъпвайки на вече установените постановки, настоящият труд разглежда конкретните особености на сделките и действията, уредени … Continue reading

Граждански процес, Гражданско право, Облигационно право , ,

Правни последици при придобиване на нает недвижим имот

(статията е публикувана за пръв път в сп."Собственост и право", кн.1/2015 г.)   Договорът за наем е широко разпространена сделка поради типичността на мотива за нейното сключване. Наемателят е мотивиран да осигури за себе си ползването на недвижим имот за … Continue reading

Вещно право, Облигационно право , ,

Относно солидарната отговорност при разделянето и отделянето на търговски дружества

(статията е публикувана за пръв път в сп. „Търговско и облигационно право“, бр. 5 от 2013 г.) 1. При разделяне новоучредените и приемащите дружества винаги отговарят солидарно спрямо кредитора на задължение на преобразуващото се дружество, възникнало преди датата на преобразуването. … Continue reading

Търговско право , ,

Прехвърляне на арбитражната клауза при договор за цесия

Автор: МАРИЯ ИЛЧЕВА ИЛИЕВА Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 1. Въведение Предмет на настоящото е в рамките на кратко изложение да бъдат разгледани проблемите, които биха могли да възникнат при различия във вижданията на Върховния касационен съд и институционалните … Continue reading

Граждански процес, Облигационно право ,