Tag Archives: отговорност

За служебното прилагане на давността за данъчни задължения – принципи на ДОПК или аналогия на ЗЗД?

1. По въпроса за това, как се прилага давността за данъчните задължения – служебно или с възражение – доктрината и съдебната практика са смущаващо единни. Изключенията, доколкото ги има, са толкова изолирани, че по-скоро са потвърждение на правилото. Тази статия … Continue reading

Данъчно право , ,

Относно отметнината

1. Кратки исторически бележки   Отметнината1, известна още като пишманлък2, е съществувала още в римското право3. Тя не е нов момент в търговското ни законодателство4. Тя е имала изрична уредба в отменения Търговски закон (Обн. ДВ, бр. 114 от 1 … Continue reading

Облигационно право , ,

Може ли да бъде намалена поради прекомерност законна неустойка?

            1. Казусът Непосредствен повод за настоящите кратки бележки е един казус в съдебната практика[1], при който е обсъждано приложението на чл. 11а, ал. 9 от вече отменената Наредба № 34 от 29.12.2006 г. за придобиване на специалност в … Continue reading

Облигационно право ,

Проблеми, свързани с отговорността на цедента

  (преработен и допълнен доклад, изнесен на Юбилейната конференция по повод 25 години ЮФ на УНСС – 24 ноември 2016 г.)     I. Същност на цесията. Уредбата й днес Цесията, която по своята същност представлява договор за прехвърляне на … Continue reading

Облигационно право , ,

Обезщетяване на вреди от незаконосъобразни облагоприятстващи индивидуални административни актове

За успешното провеждане на иска по чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ трябва да се докаже причинно-следствената връзка (ПСВ) между незаконосъобразния административен акт (АА) и претендираните вреди (Тълкувателно решение № 2/27.06.2016 г. на ВАС по тълкувателно дело № 2/2015 г.)1. Съгласно … Continue reading

Административно право, Гражданско право

За неимуществените вреди, произтичащи от страданията, причинени на вещ

    Настоящото изложение представлява кратък коментар върху един предоставен от съдебната практика случай на използване на морални съображения в правораздаването. В свое Решение № I-31 от 09.07.2015 г. по гр. д. № 16443/2015 г. състав на Софийския районен съд … Continue reading

Биоправо, Облигационно право , ,

Ползват ли се съдиите, прокурорите и следователите от предварителната закрила при уволнение по чл. 333 КТ?

1. Становището на Върховния административен съд В производство по съдебно оспорване на дисциплинарно наказание дисциплинарно освобождаване от длъжност (чл. 308, ал. 1, т. 6 ЗСВ), наложено на съдия, състав на Върховния административен съд1 (ВАС) е приел, че наказаният съдия се … Continue reading

Трудово право