Tag Archives: недействителност

Участието на юридически събития и юридически постъпки във фактическия състав на заобикаляне на закона

(доклад, изнесен на Юбилейната конференция по повод 25 г. УНСС-"Право и бизнес – усъвършенстване на нормативната уредба ", проведена на 24.11.2016 г.)   1. Във фактическия състав на заобикалянето на закона поначало се включват наличието на няколко (две или повече) … Continue reading

Гражданско право ,

Проблеми на потребителското право в светлината на съдебната практика

  1. Следи ли служебно съдът за неравноправни клаузи в исковото производство?   Отговорът, който съответства на практиката на СЕС, е даден с пилотното Решение № 23/07.07.16 г. по т. д. № 3686/14 г. на ВКС, І т. о., което … Continue reading

Облигационно право , ,

Гражданскоправната сделка в качеството си на правно основание по смисъла на чл. 70, ал. 1 ЗС. Проблеми при отпадането с обратна сила на придобивното основание

Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem   Увод Правните основания по смисъла на чл. 70, ал. 1 ЗС представляват 1)прехвърлителните сделки, 2)административните актове с вещноправни последици и 3)съдебните решения по конститутивни искове относно право … Continue reading

Вещно право , ,

Неравноправни ли са клаузи от потребителски договор за кредит, с които всички вреди от валутните промени и валутният риск са прехвърлени в тежест единствено на потребителя

  За да се отговори правилно на поставения въпрос, ще изхождам от следните конкретно формулирани договорни клаузи:   Примерна клауза 1: Погасяването на кредита се извършва във валутата, в която същият е разрешен и усвоен – швейцарски франкове. В случай, … Continue reading

Облигационно право , ,

Правосубектността между интереса, волята и паметта

(статията е публикувана за пръв път в "Право и права. Сборник в памет на проф. д-р Росен Ташев" Съставител: Симеон Гройсман. С., 2016, с. 142-170)   Теорията на интереса и теорията на волята обикновено се противопоставят при търсенето на обяснение, … Continue reading

Гражданско право ,

За нищожността на индивидуалните административни актове, обуславящи развитието на гражданските правоотношения

(бележки по ТР от 28.06.2016 по т. д. № 3/2014 на ВКС)   Нищожността на индивидуалните административни актове (ИАА) може да се прогласи по съдебен ред без ограничение във времето (чл. 149, ал. 5 АПК). Това поставя въпроса за съдбата … Continue reading

Административно право, Гражданско право ,

За ликвидацията на отношенията между страните по нищожна сделка за продажба на недвижим имот

                                                    І. Постановка на въпроса В правната доктрина са изказани различни становища по въпроса, как следва да ликвидират отношенията между страните по нищожна сделка. Особено интересен е случаят, когато е прехвърлен недвижим имот срещу заплащане на покупна цена, но … Continue reading

Вещно право, Гражданско право, Облигационно право , ,