Tag Archives: вписване

За „публичния“ търговски регистър и производството по обявяване на финансовите отчети на търговците

(коментар на новите законодателни положения и практиката на длъжностните лица по регистрацията; статията е публикувана за пръв път в сп. „Счетоводство, данъци и право“, бр. № 6/2016 г.) Законът за търговския регистър (ЗТР) влезе в сила на 01.01.2008 г. и … Continue reading

Данъчно право, Търговско право ,

По някои въпроси на вписването, добросъвестното владение и придобивната давност, поставени в съдебната практика

(статията за пръв път е публикувана в сп. "Собственост и право", 2016, № 7, с. 5-15)   Съгласно чл. 70, ал. 1 ЗС добросъвестен владелец е този, който владее вещта на правно основание, годно да го направи собственик, без да … Continue reading

Вещно право ,

Последици от прехвърляне на наетия имот

Същност и правна характеристика Предоставяне на ползването на наетия имот по смисъла на чл. 228 ЗЗД не води до прехвърляне на собствеността, а само дава възможност на наемателя да ползва съответната вещ, като извлича полезните от нея свойства. Наемният договор … Continue reading

Вещно право, Облигационно право ,

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от гражданските отделения на ВКС през месец Март 2015 г. (част II)

Част втора: проблеми на трудовото право, на гражданската конфискация и на гражданския процес (Прегледът не претендира за изчерпателност. Възможно е да има невключени решения от посочения период. Заглавията на отделните решения са на автора и не изчерпват въпросите, поставени в … Continue reading

Граждански процес, Трудово право , , ,

Преценка за недействителност на сделката при отказ за вписване

(в контекста на въпроса за вписването на сделките с паркоместа и Определение № 255/20.06.2012 г. по гражданско дело № 175/2012 г, II-ро ГО на ВКС) (статията е публикувана в сп. Собственост и право, 2012, № 9, с. 48-63)   Ключовата … Continue reading

Вещно право, Граждански процес , ,

Преминаване на ипотеката при цесия на обезпеченото вземане

(статията е част от книгата "Отказът на съдията по вписванията в практиката на Върховния касационен съд (2008-2011)")   Във връзка с прилагането на чл. 171 ЗЗД се поставят1 следният въпрос: по какъв начин се отразява върху правното действие на цесията2 … Continue reading

Вещно право , ,

Нотариален акт под условие?

Въпреки, че в българското законодателство липсва изрична клауза, която да изключва възможността за уговаряне на отлагателно условие като част от съдържанието на договор за прехвърляне на вещно право върху недвижим имот, в нотариалната практика често се застъпва становището, че това … Continue reading

Вещно право , ,