Tag Archives: ВАС

За изменението на наказателното постановление от касационната инстанция

(публикувана за пръв път в сп. „Правна мисъл“, 2016, № 4)   Анализирайки съотношението между касационните основания по Наказателно-процесуалния кодекс (НПК)1 и правомощията на касационната инстанция по Административнопроцесуалния кодекс (АПК)2, проф. Д. Хрусанов очертава празнота в правилата на касационното производство … Continue reading

Административно право

Липсата на подпис на ревизионния доклад като основание за нищожност на ревизионния акт

(статията е публикувана за пръв път в сп. „Счетоводство, данъци и право“, кн. 7/2016 г.) На 22.06.2015 год. беше постановено Тълкувателно решение № 5/2015 г. на ОСК на ВАС, с което се прие по т. 2 от диспозитива, че не … Continue reading

Административно право, Данъчно право ,

Една история за липсващите 50 грама

  Решение № 3008/17.03.2016 г. по адм. дело № 6275/2015 на Върховния административен съд за разликата между абортиран плод и човешко същество – защо това има значение за всеки един от нас?     В продължение на повече от 4 … Continue reading

Биоправо, Медицинско право , ,

Мълчанието на некомпетентния административен орган

  (за първи път публикувана в сп. Норма, бр. 9/2012 г.)   1. Уводни бележки Настоящата статия1 е посветена на една важна както от теоретическо, така и от практическо гледище хипотеза на мълчание (бездействие) на администрацията. Хипотезата е следната: Гражданин … Continue reading

Административно право

Подлежи ли на оспорване пред съда актът на по-горестоящия административен орган по чл. 97, ал. 2 in fine АПК?

  (Коригиран вариант на първоначалната публикация в сп. Норма, 2014, № 11)   1. Проблемът Освен в изрично посочените в чл. 82 АПК или в специални закони случаи всички индивидуални и общи административни актове подлежат на оспорване пред непосредствено по-горестоящия … Continue reading

Административно право

Пазарни цени при изчисляване на обезщетение за принудително отчуждаване в полза на община

По повод на въпроса относно прехвърлителните актове, които могат да бъдат използвани при определянето на размера на равностойното парично обезщетение за имотите, предвидени за отчуждаване в полза на общината, в Решение № 3865 от 23.03.2010 г. на ВАС по адм. … Continue reading

Вещно право ,