Category Archives: Семейно и наследствено право

Статии и публикации в областта на семейното и наследственото право.

Правата на децата и мястото им в българския конституционен модел

(статията е публикувана за пръв път в сп. Правна мисъл, 2015, № 2)   Уводни думи В литературата1 се отчита силната връзка, която съществува между човешките права и достойнството на личността. От една страна, достойнството има самостоятелно битие извън и … Continue reading

Конституционно право, Семейно и наследствено право , ,

За осъдителния характер на иска по чл. 56 от Закона за наследството

  1. Искът по чл. 56 ЗН и неговата цена Чл. 56, ал. 1 от Закона за наследството дава право на кредиторите на отказалия се от наследството наследник да искат унищожението на отказа в своя полза, доколкото не могат да … Continue reading

Граждански процес, Семейно и наследствено право

Установяване на бащинство на деца, родени при фактическо съпружеско съжителство

1. Въведение Едно явление все по-отчетливо намира своето място в живота ни – това явление е фактическото съпружеско съжителство (ФСС). Като основна алтернатива на брака фактическото съпружеско съжителство предявява своите изисквания за правна регламентация. Фактическото съпружеско съжителство не е ново … Continue reading

Семейно и наследствено право

По два спорни въпроса на осиновяването (тълкувателно дело № 1/2015 г. на ВКС, ОСГК)

С разпореждане от 22.06.2015 г. председателят на Върховния касационен съд е образувал тълкувателно дело (№ 1 по описа за 2015 г. на Общото събрание на Гражданската колегия) по два конкретни въпроса на института на осиновяването, по които е налице противоречива … Continue reading

Семейно и наследствено право

Кратък речник на несъществуващите (все още) правни оказиона(к)лизми

  Няколко предварителни бележки   Настоящият списък от оказионализми не отразява действително съществуваща словоупотреба, а представлява единствено набор от предложения, които авторът отправя към своите колеги. Оказионализмите се дефинират като думи, които са новообразувани и се използват само в определен … Continue reading

Вещно право, Граждански процес, Гражданско право, Данъчно право, Конституционно право, Облигационно право, Семейно и наследствено право ,

Възможно правно основание за добросъвестно владение ли е заветът ?

                                         (Статията е публикувана за пръв път в сп. "Собственост и право", 2015, кн.3, приложение) За да бъде владелецът добросъвестен, той трябва да владее имота на правно основание, годно да го направи собственик, без да знае, че праводателят му … Continue reading

Вещно право, Семейно и наследствено право ,

Архив за правни науки. Библиография (1940-1943)

  Списание „Архив за правни науки“ започва да излиза от печат през есента на 1940 г. като продължител на сп. „Юридически архив“ (1929-1940). Негов редактор е проф. Любен Диков, а постоянни сътрудници проф. Любомир Владикин, проф. Димитър Силяновски, проф. Петко … Continue reading

Библиографии, Вещно право, Граждански процес, Гражданско право, Конституционно право, Облигационно право, Семейно и наследствено право, Трудово право, Търговско право