Определение № 89/22.05.2017 г. на ВКС по ч. гр. дело № 1464/2017 г., ГК, 1-о отд.

Определение № 89/22.05.2017 г.

на ВКС по ч. гр. дело № 1464/2017 г., ГК, 1-о отд.

 

Тълкувана правна разпоредба:

чл. 280, ал. 2, т. 2 ГПК

чл. 40 ЗУЕС

[чл. 280, ал. 2, т. 2 ГПК] Не подлежат на касационно обжалване: решенията по въззивни дела по искове по чл. 40 от Закона за управление на етажната собственост.

[чл. 40 ЗУЕС] Чл. 40. (1) Всеки собственик може да иска отмяна на незаконосъобразно решение на общото събрание.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г., бр. 26 от 2016 г.) Молбата се подава пред районния съд по местонахождението на етажната собственост в 30-дневен срок от получаването на решението по реда на чл. 16, ал. 7.

(3) Подаването на молбата не спира изпълнението на решението, освен ако съдът не постанови друго.

 

Основание на производството:

(обжалване на определения)

чл. 274, ал. 2 ГПК

[обжалване на определение, постановено от състав на Върховния касационен съд]

 

Въпрос:

Допускат ли ЗУЕС и съдебната практика провеждането на разграничение между иска за отмяна на решение на общото събрание на етажните собственици (ОСЕС) и иска за прогласяване на нищожността на решение на ОСЕС с оглед (не)допустимостта на касационното обжалване, съгласно чл. 280, ал. 2, т. 2 ГПК, по отношение на исковете с правно основание чл. 40 ЗУЕС? Continue reading

Граждански процес, Гражданско право ,

Решение № 83/26.05.2017 г. на ВКС по търг. дело № 50394/2016 г., ГК, 4-о отд.

Решение № 83/26.05.2017 г.

на ВКС по търг. дело № 50394/2016 г., ГК, 4-о отд.

 

Тълкувана правна разпоредба:

чл. 147, ал. 1 ЗЗД

[чл. 147, ал. 1 ЗЗД] Поръчителят остава задължен и след падежа на главното задължение, ако кредиторът е предявил иск против длъжника в течение на шест месеца. Това разпореждане се прилага и в случая, когато поръчителят изрично е ограничил своето поръчителство до срока на главното задължение.

 

Основание за допускане:

(на касационното обжалване)

чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК

[от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото]

 

Въпрос:

Когато е уговорено погасяването на главното задължение да става на отделни погасителни вноски с различни падежи, погасяването на всяка от тези вноски представлява ли погасяване на част от главното задължение; по отношение на всяка една от тях, при непогасяването й след падежа й, започва ли да тече шестмесечен срок по чл. 147, ал. 1 ЗЗД, или за началото на този срок е нужно да настъпи и падежът на последната погасителна вноска, респективно – целият дълг да е станал изискуем, включително предсрочно изискуем, ако последното също е уговорено? Continue reading

Облигационно право ,

Митари и фарисеи

(София, 19.06.2014 г.)         

В Евангелие от Лука (18:9-14) е разказана прекрасна притча – За фарисея и митаря.

…двама човека влязоха в храма да се помолят: единият фарисеин, а другият митар.

Фарисеинът, като застана, молеше се в себе си тъй: Боже, благодаря Ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедници, прелюбодейци, или като тоя митар:

постя два пъти в седмица, давам десятък от всичко, що придобивам.

А митарят, като стоеше надалеч, не смееше дори да подигне очи към небето; но удряше се в гърди и казваше: Боже, бъди милостив към мене, грешника!…

 

Както добре знаем, притчата дава право на митаря и осъжда фарисея.

Но искам – отклонявайки се по три пътеки от притчата – да кажа нещо друго за митарите и за фарисеите. Continue reading

Философия

Решение № 16/30.05.2017 г. на ВКС по гр. дело № 2316/2016 г., ГК, 4-о отд.

Решение № 16/30.05.2017 г.

на ВКС по гр. дело № 2316/2016 г., ГК, 4-о отд.

 

Тълкувана правна разпоредба:

чл. 73 ЗГР

чл. 128 НК

чл. 9, ал. 1 ЗБДС

чл. 20, т. 6 ПИБДС

чл. 22, ал. 6, т. 5 ПИБДС

чл. § 1, т. 17 от ДР на ЗЗДискр.

чл. 8 ЕКПЧ

[чл. 73 ЗГР] Промяна в данните за гражданско състояние на лицата в съставени актове за гражданско състояние се извършва по съдебен или административен ред.

[чл. 128 НК] (1) Който причини другиму тежка телесна повреда, се наказва с лишаване от свобода от три до десет години.

(2) Телесната повреда е тежка, ако е причинено: продължително разстройство на съзнанието; постоянна слепота с едното или с двете очи; постоянна глухота; загуба на речта; детеродна неспособност; обезобразяване, което причинява завинаги разстройство на речта или на сетивен орган; загуба на единия бъбрек, слезката или на крило на белия дроб; загуба или осакатяване на крак или ръка; постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота.

[чл. 9, ал. 1 ЗБДС] При промяна на имената, единния граждански номер (личния номер/личен номер на чужденец), пола, гражданството или при настъпили съществени и трайни изменения на образа лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на нови български лични документи в срок до 30 дни.

[чл. 20, т. 6 ПИБДС] При подмяна на лична карта към заявлението се прилагат: при промяна на пола – официален документ от съответните компетентни органи.

[чл. 22, ал. 6, т. 5 ПИБДС] При подмяна на паспорт към заявлението се прилагат: при промяна на пола – официален документ от съответните компетентни органи.

[чл. § 1, т. 17 от ДР на ЗЗДискр.] (Нова – ДВ, бр. 26 от 2015 г.) Признакът „пол“ по чл. 4, ал. 1 включва и случаите на промяна на пола.

[чл. 8 ЕКПЧ] Право на зачитане на личния и семейния живот

1. Всеки има право на зачитане на неговия личен и семеен живот, на неговото жилище и тайната на неговата кореспонденция.

2. Намесата на държавните власти в ползването на това право е недопустима освен в случаите, предвидени в закона и необходими в едно демократично общество в интерес на националната и обществената сигурност или на икономическото благосъстояние на страната, за предотвратяване на безредици или престъпления, за защита на здравето и морала или на правата и свободите на другите.

 

Основание за допускане:

(на касационното обжалване)

чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК

[въпросът е решаван противоречиво от съдилищата]

 

Въпрос:

Допускането на промяна в акта за раждане относно вписания пол поради транссексуалност на лицето обуславя ли се от предварително предприети медицински мерки, в т.ч. хирургическа интервенция за „смяна на пола“ и настъпила физиологична промяна във външните полови белези на лицето? Continue reading

Биоправо, Медицинско право ,

Потребителска продажба

(Георг Шиков, Тюркер Моллахасан)

 

Въведение

Къде от любопитство, къде поради честолюбие, сред юристите нерядко се спори кой е най-прилаганият правен институт. Ние, (авторите, бел. Г. Ш. и Т. М.), опазил ни Господ, не се наемаме нито да повдигнем този въпрос, нито да му дадем разрешение, но бихме желали да насочим вниманието на читателя към потребителската продажба, тъй като, както ние, така и скъпият читател също е потребител, и то наравно с президента на Република България, американския му колега, римския папа и всяко друго дееспособно физическо лице на Земята. Изобщо никой няма да сгреши, ако подобно на Цицерон възкликне „Аз съм потребител“[1].

 

Казусът

Написването на настоящата хрумка е провокирано от книгата на адв. Валентин Брайков „Договорът за продажба – спътник на цивилизацията“, и по-точно глава 12 „Потребителска продажба“[2]. В нея авторът обсъжда правоплета[3] на сключване на потребителска продажба в супермаркет, като разисква проблеми, които могат да бъдат синтезирани в следното: 1) с излагането на стоката на рафта в супермаркет търговецът отправя ли оферта за сключване на договор за продажба до потребителите; 2) с вземането на стоката от рафта и поставянето ? в кошницата/количката потребителят приема ли офертата и индивидуализира ли вещта; откъдето да следва, че 3) собствеността преминава върху потребителя; 4) а с преминаването на собствеността преминава и рискът от погиване; 5) като в случай, че потребителят напусне търговския обект, без да заплати цената, това ще бъде не кражба, а неизпълнение по договора за продажба. Поставените въпроси провокират вниманието на читателите на гореспоменатия труд, сред които сме и ние, като в резултат на завиден брой спорове, разисквания и тълкувания между нас, решихме да представим пред читателите на настоящото словоизлияние следното разрешение, което смятаме да бъде родената в нашия спор истина. Continue reading

Облигационно право ,

Решение № 25/03.05.2017 г. на ВКС по гр. дело № 60208/2016 г., ГК, 2-о отд.

Решение № 25/03.05.2017 г.

на ВКС по гр. дело № 60208/2016 г., ГК, 2-о отд.

 

Тълкувана правна разпоредба:

чл. 43 ЗЧСИ

чл. 42, ал. 2 ГПК

чл. 50 ЗННД

чл. 569, т. 3 ГПК

чл. 60, ал. 2 ЗКИ

[чл. 43 ЗЧСИ] Частният съдебен изпълнител може да възложи на определен служител в неговата кантора да връчва призовки, съобщения и книжа при условията и по реда на чл. 37 – 58 от Гражданския процесуален кодекс.

[чл. 42, ал. 2 ГПК] По искане на страната съдът може да разпореди съобщенията да се връчват от частен съдебен изпълнител. Разноските на частния съдебен изпълнител са за сметка на страната.

[чл. 50 ЗННД] Нотариусът може да възложи на определен служител в нотариалната кантора да връчва съобщения и книжа при условията и по реда на чл. 37 – 58 от Гражданския процесуален кодекс.

[чл. 569, т. 3 ГПК] Нотариални са производствата, по реда на които се извършва: нотариални покани, протести, удостоверявания за явяване или за неявяване на лица пред нотариуса за извършване на действия пред него.

[чл. 60, ал. 2 ЗКИ] Когато кредитът или отделни вноски от него не бъдат издължени на договорените дати за плащане, както и в случаите, когато кредитът бъде обявен за предсрочно изискуем поради неплащане в срок на една или повече вноски по кредита, банката може да поиска издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс въз основа на извлечение от счетоводните си книги.

 

Основание за допускане:

(на касационното обжалване)

чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК

[въпросът е решен в противоречие с практиката на Върховния касационен съд]

 

Въпрос:

Въз основа на какви предпоставки може да се приеме, че кредиторът по договор за банков кредит е довел до знанието на длъжника волеизявлението си, с което е обявил кредита за предсрочно изискуем в хипотезата на т.нар. „автоматична предсрочна изискуемост“? Continue reading

Граждански процес, Облигационно право ,

Определение № 131/13.03.2017 г. на ВКС по ч. търг. дело № 189/2017 г., ТК, 2-о отд.

Определение № 131/13.03.2017 г.

на ВКС по ч. търг. дело № 189/2017 г., ТК, 2-о отд.

 

Тълкувана правна разпоредба:

чл. 517, ал. 4 ГПК

чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК

[чл. 517, ал. 4 ГПК] Когато изпълнението е насочено върху всички дялове в дружеството, искът за прекратяването му може да бъде предявен след вписването на запора и без да се спазват изискванията на чл. 96, ал. 1 от Търговския закон, без връчването на изявление за прекратяване на дружеството или на участието на длъжниците в дружеството. Съдът отхвърля иска, ако се установи, че вземането на взискателя е удовлетворено преди приключването на първото заседание по делото. Ако прецени, че искът е основателен, съдът прекратява дружеството и това се вписва служебно в търговския регистър, след което се извършва ликвидация.

[чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК] Съдът спира производството когато в същия или в друг съд се разглежда дело, решението по което ще има значение за правилното решаване на спора.

 

Основание за допускане:

(на касационното обжалване)

чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК

[решаван противоречиво от съдилищата]

 

Въпрос:

В кои случаи висящността на съдебен спор за вземане на ищеца по иск по чл. 517, ал. 4 ГПК срещу съдружниците в дружество с ограничена отговорност е основание за спиране на производството по иска по чл. 517, ал. 4 ГПК? Continue reading

Граждански процес ,