Category Archives: Облигационно право

За таксите на частния съдебен изпълнител като вземане в производството по несъстоятелност

(д-р Нели Маданска, Румен Неков) (част първа; статията е публикувана за пръв път в сп. „Търговско и облигационно право“, бр. № 3/2017 г.)   Като последица от откриването на производство по несъстоятелност, правното положение на неплатежоспособния търговец търпи значителни промени. … Continue reading

Граждански процес, Облигационно право, Търговско право , ,

Относно отметнината

1. Кратки исторически бележки   Отметнината1, известна още като пишманлък2, е съществувала още в римското право3. Тя не е нов момент в търговското ни законодателство4. Тя е имала изрична уредба в отменения Търговски закон (Обн. ДВ, бр. 114 от 1 … Continue reading

Облигационно право , ,

Потребителска продажба

(Георг Шиков, Тюркер Моллахасан)   Въведение Къде от любопитство, къде поради честолюбие, сред юристите нерядко се спори кой е най-прилаганият правен институт. Ние, (авторите, бел. Г. Ш. и Т. М.), опазил ни Господ, не се наемаме нито да повдигнем този … Continue reading

Облигационно право ,

Превод на промените във френския Граждански кодекс от 10 февруари 2016 г. относно договорите, общия режим на задълженията и тяхното доказване (част II)

(превод на Добри Тенев и Злати Ангелов)   Параграф 2 – Представителство Чл. 1153. Представителят, овластен от закона, съдебен акт или договор, може да действа само в границите на предоставените му правомощия. Чл. 1154. (1) Когато представителят действа от името … Continue reading

Гражданско право, Облигационно право ,

Може ли да бъде намалена поради прекомерност законна неустойка?

            1. Казусът Непосредствен повод за настоящите кратки бележки е един казус в съдебната практика[1], при който е обсъждано приложението на чл. 11а, ал. 9 от вече отменената Наредба № 34 от 29.12.2006 г. за придобиване на специалност в … Continue reading

Облигационно право ,

Договорът за наем на земеделска земя и въпросът за конверсия на аренден договор в наемно съглашение – предмет на тълкувателно дело № 2/2015 г., ОСГТК на ВКС

Статията е публикувана за пръв път в сп. Общество и право бр. 9/2016 г.   Въведение   Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от Конституцията на Република България (КРБ) обработваемата земя се използва само за земеделски цели, като промяна … Continue reading

Облигационно право

Проблеми, свързани с отговорността на цедента

  (преработен и допълнен доклад, изнесен на Юбилейната конференция по повод 25 години ЮФ на УНСС – 24 ноември 2016 г.)     I. Същност на цесията. Уредбата й днес Цесията, която по своята същност представлява договор за прехвърляне на … Continue reading

Облигационно право , ,