Category Archives: Медицинско право

Някои проблеми при правната уредба на евтаназията в ЕС

  1. Въведение   Независимо от споделяните общи ценности от държавите-членки на ЕС и хармонизираната правна уредба, в редица области съществуват разлики в законодателството на държавите-членки, като например относно абортите, легализирането на наркотични вещества, браковете на лица от същия пол … Continue reading

Биоправо, Медицинско право ,

Върху правото на пациента “да не знае”

  Автори: ас. Атанас Анов, проф. д-р Силвия Александрова-Янкуловска, д.м.н.   (докладът е изнесен на Третата национална конференция по биоетика и биоправо "Човекът в биоетичните и биоправните регулации", гр. София, 12.12.2015 г.) Въведение Световната Медицинска Асоциация е независима организация, която е създадена, … Continue reading

Медицинско право ,

Между бизнеса и медицината. Въвеждането и развитието на етичното консултиране – предизвикателство за комисиите по етика в България

                                    (докладът е изнесен на Третата национална конференция по биоетика и биоправо "Човекът в биоетичните и биоправните регулации", гр. София, 12.12.2015 г.)   Основните научни … Continue reading

Медицинско право

Една история за липсващите 50 грама

  Решение № 3008/17.03.2016 г. по адм. дело № 6275/2015 на Върховния административен съд за разликата между абортиран плод и човешко същество – защо това има значение за всеки един от нас?     В продължение на повече от 4 … Continue reading

Биоправо, Медицинско право , ,

Алгоритми и технологии – бъдещето на неравенството при достъпа до медицински услуги

  (докладът е изнесен на Третата национална конференция по биоетика и биоправо "Човекът в биоетичните и биоправните регулации", гр. София, 12.12.2015 г.) На прага на новото столетие медицината, а и цялото ни общество, стои пред всеобхватна дигитализация. "Скоро всички на Земята ще … Continue reading

Медицинско право

Грижата и нейните юридически пространства

  (статията е публикувана в Кънева, В., Ст. Ставру Етични и правни граници на съвременните медицински грижи. С., 2015, с. 11-35;  тя е изнесена като доклад на Втората национална конференция по биоетика и биоправо – 7.11.2014 г., и е съобразена … Continue reading

Биоправо, Медицинско право, Философия

Естетична хирургия при деца със Синдром на Даун – проблемът за физическата нормалност като условие за социално включване

  От търпимостта към приемането   По данни на Световната здравна организация Синдромът на Даун е най-често срещаното хромозомно заболяване в световен мащаб с приблизителна честота 1:1000 живо родени деца1. Причината за заболяването е наличие на допълнителна хромозома в 21 … Continue reading

Биоправо, Медицинско право , ,