Category Archives: Европейско право

Интелигентните роботи и светът на технологичната нормативност

(доклад, изнесен на Четвъртата национална конференция по биоетика и биоправо: 21.10.2016) (текстът е публикуван за пръв път в Ставру, Ст. М. Станкова, П. Михова (съст.) Биоетика и биоправо – модерни практики и политики на бъдещето. Сборник доклади от IV Национална … Continue reading

Биоправо, Европейско право, Философия ,

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от гражданските отделения на ВКС през месец Февруари 2015 г. (Част II)

Част втора: проблеми на трудовото, семейното и наследственото, процесуалното право и правото на ЕС (Прегледът не претендира за изчерпателност. Възможно е да има невключени решения от посочения период. Заглавията на отделните решения са на автора и не изчерпват въпросите, поставени … Continue reading

Граждански процес, Европейско право, Семейно и наследствено право, Трудово право , ,

Права за съучастие – или да започнем отдалеч (“Йорданови и др. срещу България”)

                              (статията е написана в чест на Теодор Пиперков и е публикувана в Theo Noster. Сборник в памет на гл. ас. Теодор Пиперков. С., 2014, с. 367-376)   Теодор Пиперков беше вдъхновен човек и вдъхновяващ преподавател. Достъпен за … Continue reading

Европейско право, Конституционно право, Философия , ,

Ролята на Народното събрание във функционирането на ЕС след Договора от Лисабон

Изготвил: Ванина Здравкова Университет: СУ „Св. Климент Охридски”   Европейският съюз е интеграционна система, създадена пряко да регулира обществени отношения. Съюзът като едно особено правно „явление” функционира чрез предоставената му от държавите-членки компетентност. Държавите-членки обаче са субектите, които реално са носители … Continue reading

Европейско право

Ролята на Народното събрание във функционирането на Европейския съюз след Договора от Лисабон

Изготвил: Атанаска Петкова Илинчева Университет: СУ „Св. Климент Охридски” „Към момента на присъединяването на България към Европейския съюз по принцип завърши процеса на хармонизиране на българското законодателство с действащите до този момент европейски актове. Оттук нататък, на въвеждане в българското … Continue reading

Европейско право

Същност и значение на правото на Европейския съюз за националните правни системи на държавите членки

Автор: НЕВЕНА ДИЯНОВА ЯНЕВА Софийски университет „Св. Климент Охридски” 1. Увод Европейският съюз (ЕС) със своята структура, организация и правен ред е уникално политическо явление. Той не представлява нито класическа международна организация, нито има всички характеристики на държавно образувание. Предмет … Continue reading

Европейско право