Category Archives: Административно право

За изменението на наказателното постановление от касационната инстанция

(публикувана за пръв път в сп. „Правна мисъл“, 2016, № 4)   Анализирайки съотношението между касационните основания по Наказателно-процесуалния кодекс (НПК)1 и правомощията на касационната инстанция по Административнопроцесуалния кодекс (АПК)2, проф. Д. Хрусанов очертава празнота в правилата на касационното производство … Continue reading

Административно право

Липсата на подпис на ревизионния доклад като основание за нищожност на ревизионния акт

(статията е публикувана за пръв път в сп. „Счетоводство, данъци и право“, кн. 7/2016 г.) На 22.06.2015 год. беше постановено Тълкувателно решение № 5/2015 г. на ОСК на ВАС, с което се прие по т. 2 от диспозитива, че не … Continue reading

Административно право, Данъчно право ,

Обезщетяване на вреди от незаконосъобразни облагоприятстващи индивидуални административни актове

За успешното провеждане на иска по чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ трябва да се докаже причинно-следствената връзка (ПСВ) между незаконосъобразния административен акт (АА) и претендираните вреди (Тълкувателно решение № 2/27.06.2016 г. на ВАС по тълкувателно дело № 2/2015 г.)1. Съгласно … Continue reading

Административно право, Гражданско право

Касационното решение като източник на сила на пресъдено нещо в административнонаказателния процес

(публикувано за първи път в Science & Technologies, vol. V (2015), Num. 7: Social Sciences, с. 80-84, изд. на Съюза на учените – Стара Загора) Административнонаказателният процес се развива пред три инстанции – първа инстанция (административнонаказващ орган), въззивна инстанция (районен … Continue reading

Административно право

За нищожността на индивидуалните административни актове, обуславящи развитието на гражданските правоотношения

(бележки по ТР от 28.06.2016 по т. д. № 3/2014 на ВКС)   Нищожността на индивидуалните административни актове (ИАА) може да се прогласи по съдебен ред без ограничение във времето (чл. 149, ал. 5 АПК). Това поставя въпроса за съдбата … Continue reading

Административно право, Гражданско право ,

За правото на информация на родителя по отношение на учебно заведение и исковата му защита

               (Доклад, изнесен на Докторантска научна конференция, организирана от УНСС, на 23 октомври 2015 г., публикуван в сб. Правни и икономически проблеми в съвременната бизнес среда. С., Изд. комплекс – УНСС, 2016) 1. За родителските права изобщо Съгласно … Continue reading

Административно право

Тълкувателно решение от 14.01.2013 г. по тълк.д. № 5/2011 г., ОСГК на ВКС, и косвеният съдебен контрол върху решението на административния съд по оспорване на индивидуален административен акт

                                                    (публикувана за първи път в сп. Адвокатски преглед, бр. 9/2013 г.)   1. Въпросът за допустимия контрол и преценката, който гражданският съд може да упражнява над индивидуални административни актове (ИАА) и над съдебни решения по същество, постановени по … Continue reading

Административно право , ,