Сигнал във връзка с несъответствието на данъчнопроцесуалните норми на чл. 191, ал. 5, 6 и 7 с Конституцията на Република България

                                                      

С настоящия сигнал, депозиран на 9, 12 и 15 август 2016 г., омбудсманът на Република България, членовете на Комисията по вероизповеданията и правата на човека към Народно събрание, съответно Президентът на Република България, бяха сигнализирани с предложение за предприемане на действия, необходими за упражняване правомощието по чл. 150, ал. 1 от Конституцията на Република България за сезиране Конституционния съд с искане за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 191, ал. 5–7 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм. и доп. многократно), поради факта, че последните накърняват основни права на гражданите. Continue reading

Граждански процес, Данъчно право, Конституционно право , ,

Решение № 237/20.01.2017 г. на ВКС по търг. дело № 2927/2015 г., ТК, 1-о отд.

 

Решение № 237/20.01.2017 г.

на ВКС по търг. дело № 2927/2015 г., ТК, 1-о отд.

 

Тълкувана правна разпоредба:

чл. 131, ал. 2, т. 5 ГПК

[чл. 131, ал. 2, т. 5 ГПК] Писменият отговор на ответника трябва да съдържа възраженията срещу иска и обстоятелствата, на които те се основават.

 

Основание за допускане:

(на касационното обжалване)

чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК

[от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото]

 

Въпрос:

Следва ли потребителят, който се позовава на неравноправен характер на клауза от договора, да конкретизира твърденията си, като посочи с коя от хипотезите, предвидени в чл. 143 ЗЗП, е налице противоречието? Continue reading

Граждански процес ,

Правата на децата и мястото им в българския конституционен модел

(статията е публикувана за пръв път в сп. Правна мисъл, 2015, № 2)

 

Уводни думи

В литературата1 се отчита силната връзка, която съществува между човешките права и достойнството на личността. От една страна, достойнството има самостоятелно битие извън и независимо от правата. От друга страна е безспорно, че човешките права съставляват конститутивен елемент, който придава на достойнството завършен облик. Ето защо да се признаят права на детето2, означава преди всичко да се отдаде нужното уважение към неговото достойнство като човешко същество. Уважението към достойнството на личността е записано в Преамбюла на Конвенцията на ООН за правата на детето (КПД) сред ценностите, за чиято реализация е мислена и действа самата Конвенция3. Continue reading

Конституционно право, Семейно и наследствено право , ,

Решение № 157/03.01.2017 г. на ВКС по търг. дело № 2219/2015 г., ТК, 2-о отд.

 

Решение № 157/03.01.2017 г.

на ВКС по търг. дело № 2219/2015 г., ТК, 2-о отд.

 

Тълкувана правна разпоредба:

чл. 137, ал. 3 ТЗ

[чл. 137, ал. 3 ТЗ] Решенията по ал. 1, т. 1, 2 и 9 се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, а решенията по т. 4 – с единодушие от всички съдружници, като в дружествения договор може да се предвиди по-голямо мнозинство. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала, доколкото не е предвидено друго в дружествения договор.

 

Основание за допускане:

(на касационното обжалване)

чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК

[решаван противоречиво от съдилищата]

 

Въпрос:

За начина на гласуване и формирането на мнозинство по чл. 137, ал. 3 ТЗ при вземане на решение за изключване на съдружник в дружество с ограничена отговорност в хипотезата, когато в рамките на едно общо събрание са предложени за изключване няколко съдружници на едно и също основание. Continue reading

Търговско право ,

За „публичния“ търговски регистър и производството по обявяване на финансовите отчети на търговците

(коментар на новите законодателни положения и практиката на длъжностните лица по регистрацията; статията е публикувана за пръв път в сп. „Счетоводство, данъци и право“, бр. № 6/2016 г.)

Законът за търговския регистър (ЗТР) влезе в сила на 01.01.2008 г. и до момента, както обикновено се случва в законодателството ни, претърпя множество промени, които трябваше да го усъвършенстват[1].

От 01.01.2016 г. е в сила и съвсем нов Закон за счетоводството, който е трети поред в най-новата ни нормотворческа история, и приемането му беше наложено от необходимостта да се пренесат в националното ни право изискванията на Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и Съвета от 26.06.2013 г.[2]. Естествено е да се очаква, че като изцяло нов закон той е надминал нивото на съвършенство на отменения и добре познат вече Закон за счетоводството. Това очакване, мисля, в една голяма степен е сбъднато. Continue reading

Данъчно право, Търговско право ,

Решение № 1/01.02.2017 г. на ВКС по т. дело № 3228/2015 г., ТК, 2-о отд.

 

Решение № 1/01.02.2017 г.

на ВКС по т. дело № 3228/2015 г., ТК, 2-о отд.

 

Тълкувана правна разпоредба:

чл. 417, т. 2 ГПК

чл. 415, ал. 1 ГПК

чл. 422, ал. 1 ГПК

[чл. 417, т. 2 ГПК] Заявителят може да поиска издаване на заповед за изпълнение и когато вземането, независимо от неговата цена, се основава на документ или извлечение от счетоводни книги, с които се установяват вземания на държавните учреждения, общините и банките.

[чл. 415, ал. 1 ГПК] Когато възражението е подадено в срок, съдът указва на заявителя, че може да предяви иск за установяване на вземането си в едномесечен срок, като довнесе дължимата държавна такса.

[чл. 422, ал. 1 ГПК] Искът за съществуване на вземането се смята предявен от момента на подаването на заявлението за издаване на заповед за изпълнение, когато е спазен срокът по чл. 415, ал. 1.

 

Основание за допускане:

(на касационното обжалване)

чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК

[решаван противоречиво от съдилищата]

 

Въпрос:

Легитимиран ли е цесионерът, който не е банка, да предяви иск за установяване на вземането по чл. 422, ал. 1 ГПК в случаите, в които частното правоприемство е настъпило след издаване на заповед за незабавно изпълнение въз основа на документ по чл. 417, т. 2 ГПК в полза на заявител – банка? Continue reading

Граждански процес ,

Определение № 4/09.01.2017 г. на ВКС по ч. гр. дело № 3197/2016 г., ГК, 4-о отд.

 

Определение № 4/09.01.2017 г.

на ВКС по ч. гр. дело № 3197/2016 г., ГК, 4-о отд.

 

Тълкувана правна разпоредба:

чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК

чл. 75, ал. 2 ЗН

[чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК] Съдът спира производството, когато в същия или в друг съд се разглежда дело, решението по което ще има значение за правилното решаване на спора.

[чл. 75, ал. 2 ЗН] Когато делбата е извършена без участието на някой от сънаследниците, тя е изцяло нищожна.

 

Основание за допускане:

(на касационното обжалване)

чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК

[от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото]

 

Въпрос:

За обвързаността на съда по висящо дело за делба във втора фаза с решение на друг съд, установяващ евентуални права на собственост на трето, неучаствало в делбата, лице върху наследствената маса, съответно как следва да процедира делбеният съд? Continue reading

Граждански процес ,