Относно солидарната отговорност при разделянето и отделянето на търговски дружества

liability_company_transformation

(статията е публикувана за пръв път в сп. „Търговско и облигационно право“, бр. 5 от 2013 г.)

1. При разделяне новоучредените и приемащите дружества винаги отговарят солидарно спрямо кредитора на задължение на преобразуващото се дружество, възникнало преди датата на преобразуването. Различен е размерът на отговорността в зависимост от това дали задължението е разпределено в договора или плана за преобразуване. Ако задължението е разпределено, дружеството, на което то е разпределено, отговаря неограничено, а останалите участващи в преобразуването дружества – до размера на получените права (чл. 263л, ал. 1 ТЗ). Ако задължението не е разпределено[1], за него спрямо кредитора отговарят солидарно и неограничено всички приемащи и/или новоучредени дружества (чл. 263л, ал. 2, изр. първо ТЗ). Ако един от солидарните длъжници плати, размерът на регресните му права срещу всеки от останалите солидарни длъжници е пропорционален на припадащата им се според договора или плана за преобразуване чиста стойност на имуществото (чл. 263л, ал. 2, изр. второ ТЗ). Continue reading

GD Star Rating
loading...
Търговско право , ,

Детето на Шрьодингер: новите (стари) критерии за жизнеспособност

 

Жизнеспособността е основополагащо понятие в гражданското право.

Съгласно чл. 2, ал. 1, б. „б“ от Закона за наследството, не може да наследява, нито по закон, нито по завещание, който е „роден неспособен да живее“; следващата алинея въвежда оборимата презумпция, че който е роден жив, се смята за жизнеспособен.

При настъпила мозъчна смърт на бременна жена, интензивното лечение може да бъде продължено с цел запазване на плода, до срок, който „би гарантирал жизнеспособен плод“ (чл. 15, ал. 1 от Наредба № 14 от 15.04.2004 г. за медицинските критерии и реда на установяване на смърт, издадена от министъра на здравеопазването)[1]. Continue reading

GD Star Rating
loading...
Биоправо , ,

Телесната модификация и тялото-камикадзе

(Дебат 18 "Трансформираното тяло" – 2 юли 2014 г.)

 

 Макар че стават все по-масово явление, вместо да придобиват по-голяма видимост телесните модификации все по-често стават повод за отвръщане на погледа. Отричането на социалния феномен на телесните модификации е свързано с предлаганите за тях обяснения: проява на негативната свобода, изразяваща протест срещу еднаквостта и ограниченията на телесната конституция; невъзможност на човека да се справи с проблема „тяло“ (психотропни дисоциации) и използване на телесните модификации като средство за регулиране на отношението към тялото; опит да се привлече и осребри внимание в едно пренатоварено с информация общество; израз на настъпилия морален упадък, заличил „всичко свято“ в тялото, което някога е било храм на душата; мода по следване на телесни икони, превръщащи определена телесна модификация в телесна униформа, и пр. и пр. Continue reading

GD Star Rating
loading...
Биоправо

Сумарното съдебно решение в българското процесуално право – de lege lata и de lege ferenda


V_Petrov_Summary_judgement
 
1. Уводни бележки

Настоящият доклад, който няма претенции за изчерпателност или за окончателност, а само цели да постави началото на една дискусия, е посветен на института на сумарното съдебно решение (summary judgment), познат на англо-американското право1 и възможностите за рецепцията му у нас.

 
2. Институтът на сумарното решение
От чисто езикова гледна точка, сумарно е това решение, разрешаващо спор, без провеждане на пълно съдебно разглеждане.
Каква е същината на института?
GD Star Rating
loading...
Граждански процес

Декарт и любовта към геометрията

Юбилеят на Макс Фриш (1911-1991) ми напомни, че и Декарт е обичал геометрията1. Нещо повече, допринесъл е за да знаем какво е „аналитична геометрия” и да ползваме „картезианската координатна система”. Тук искам да обърна внимание на стила му и на страстта му да си служи с геометрични илюстрации за своите доказателства. Особено в Медитациите върху първата философия (1641). Но преди това в творческата му лаборатория геометрията служи не само за илюстрация.

 

1. Геометрията като фундамент Continue reading

GD Star Rating
loading...
Философия

Правните последици за представлявания от волеизявления, предадени на един от колективно овластените му представители

(статията е публикувана за пръв път в сп. „Съвременно право“, бр. 5 от 2013 г.)

 

I. Въведение

(1) (а) Представителството е предвидена и гарантирана от правната норма възможност правното действие на едно лице (представител), извършено от чуждо име, по правоотношение с трети лица, да обвърже непосредствено друго лице (представляван) – арг. от чл. 36, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД)[1]. За чия сметка действа представителят е без значение. Continue reading

GD Star Rating
loading...
Граждански процес, Гражданско право, Търговско право

За някои специфики при работата на трудов договор с изпитателен срок

temporary_labour_contract

 

 

1. Въведение

Постоянно проявяваната от пазара на труда и отговаряща на неговото непрекъснато развитие тенденция към гъвкавост при уреждането на трудовите правоотношения между работодателя и работника или служителя намира своето отражение в нарастващото значение на някои законови специфики, предлагащи многопосочни решения за страните по трудовия договор.

Една от все по-често използваните напоследък възможности е сключването на трудов договор с уговорка за изпитване съгласно чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда, чийто основен модалитет – клаузата за изпитателен срок – касае правото на страните до изтичането на определен и законово ограничен период от време да преценят доколко постигнатото на този етап споразумение отговаря на техните предварително поставени цели и съобразно преценката си да предприемат съответните действия. Ето защо, поради неговото нарастващо приложение и въпреки многобройните разработки по темата, този трудов договор продължава да бъде обект на интерес както като предмет на теоретични изследвания, така и в съдебната практика, която в тази връзка се обогатява ежедневно с нови и разнообразни решения. Continue reading

GD Star Rating
loading...
Трудово право