Екология на тялото – когато екзоскелетите стават импланти

(статията е публикувана в Маринова, Е. (съст.) Екологическа етика, природа и устойчиво развитие на българия. Сборник статии. С., 2015, с. 248-263)

 

Екология” е дума от гръцки произход. Тя включва два термина: “ο?κος” – в превод „къща“, “жилище”, “дом”, и “-λογ?α” – „изследване на“, “наука”.1 Екологията се дефинира като наука за изследване на взаимоотношенията между организмите и между организмите и средата. Това предопределя и важността на понятията “организъм” и “среда”. Понятието “организъм” е в най-голяма близост до понятието “тяло”. Именно противопоставянето на “тялото” и “средата”, както и опитите за превръщането на “тялото” в част от “средата”, са предмет на настоящото изложение. Основният акцент е върху метаморфозата на тялото от субект в екологическите отношения в компонент на регулираните екосистеми. Последователно са разгледани различните “роли” на тялото в контекста на екологичните регулации: взаимодействията му с околната среда и участието му в различни екосистеми, децентрализиране и дислокализиране на ресурсни елементи от тялото в околната среда, разглеждането на тялото като самостоятелна екосистема и превръщането му в “околна среда”.

 

1. Околната среда и тялото – дивергенции и колаборации Continue reading

Биоправо, Вещно право, Философия ,

Права на природата

(за бъдещето на живота и неговите права)

24-ти ноември 2015 г., 11.15 часа, Хоризонт БНР

аудиозапис

 

Ирина Недева:

На този ден – 24 ноември, само че през 1859 г., излиза книгата на Чарлз Дарвин "Произход на видовете по пътя на естествения подбор или съхраняване на благоприятните раси в борбата за живот". Целият първи тираж на произведението е изкупен за 24 часа и томчето впоследствие е нееднократно преиздавано. Книгата е смятана за един от основополагащите трудове в историята на науката и може би най-значимия за биологията. В монографията Дарвин излага своята теория, че организмите еволюират с помощта на естествения подбор, като доказателствата му са данните, които събира по време на пътешествието си с кораба "Бийгъл" през 30-те години на 19-и в. 

Не с кораба Бийгъл, а с надуваема лодка, една сирийка миналата седмица е поискала убежище в Германия, носейки със себе си костенурката си, която криела в якето, докато е пропътувала над 3000 километра от родината си до Мюнхен, предадоха германските медии.

Костенурката е конфискувана от германските власти – тъй като е била вкарана в страната незаконно, и е предадена на Центъра за влечуги в Мюнхен. Сирийката пък е настанена в бежански център в града. Continue reading

Биоправо , ,

Относно понятието „платец на дохода” за целите на чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ

Платец на доходи

Чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) гласи, че предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряванеплатци на доходи, изготвят справка по образец за изплатените през годината доходи, конкретно посочени в текста на данъчния закон. Справката се предоставя в срок до 30 април на следващата година на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите (НАП) по мястото на регистрация на платеца на дохода. Целта на задължението на платците на доходи за предоставяне на тази информация на НАП е на приходната администрация да се осигури възможност за контрол върху достоверността на подадената от физическите лица данъчна информация в данъчните декларации за съответната година.

Законът не дава легална дефиниция на понятието “платец на дохода”, което на практика създава редица затруднения, поради възможността като “платец на дохода” да бъде третирано както лицето, което фактически изплаща дохода, така и лицето, което има правно задължение пред получателя на дохода да изплати същия. Continue reading

Данъчно право

Подлежи ли на оспорване пред съда актът на по-горестоящия административен орган по чл. 97, ал. 2 in fine АПК?

 

(Коригиран вариант на първоначалната публикация в сп. Норма, 2014, № 11)

 

1. Проблемът

Освен в изрично посочените в чл. 82 АПК или в специални закони случаи всички индивидуални и общи административни актове подлежат на оспорване пред непосредствено по-горестоящия административен орган. По-горестоящият административен орган може е да обяви административния акт за нищожен, да го отмени изцяло или отчасти като незаконосъобразен или нецелесъобразен или да отхвърли оспорването – чл. 97, ал. 1 АПК. Continue reading

Административно право

Отличаващият се юрист е преди всичко добър човек с широка култура

(интервюто е дадено за в. Дневник на Стефан Стоянов на 9-ти октомври 2015 г.)

 

Стефан Стоянов:

Какво е състоянието на юридическото образование в момента?

 

Стоян Ставру:

Въпросът Ви предполага обобщение. Разбира се, всяко обобщение греши, тъй като е неспособно да отчете всички конкретни процеси, които се случват към момента на формулирането му. Чрез едно обобщение обаче може да бъде подчертана и откроена определена тенденция.

Лично на мен ми правят впечатление две основни тенденции в състоянието на юридическото образование в момента. Continue reading

Биоправо

Грешката в договорното право – значение и проблематика

Уводни бележки

Институтът на унищожаемостта на сделките1 е не е достатъчно изследван в новата цивилистична книжнина2.На него се отделя внимание като част от недействителността на сделките. В някой от анализите3 обаче фокусът попада по-скоро върху нищожността на сделките. Така се създава илюзията, че спорни въпроси и проблеми в прилагането на общите и специалните разпоредби няма. В българското законодателство този вид недействителност е нормирана в разпоредбите чл. 27-35 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Поради широкия спектър от пороци, по които една сделка може да се дефинира като унищожаема, в настоящата статия ще бъде разгледан само един от тях, а именно – грешката. Тя намира място в чл. 27 и чл. 28 ЗЗД като основание за унищожаемост. Великият френски юрист Р.Потие отрежда на грешката най-голямо място сред пороците на волята4. Поради това, както и поради големия набор от видове грешки, в настоящия труд ще акцентирамвърху въпросите останали без отговор, както и тези с повече от един верен отговор.5 Continue reading

Гражданско право ,

Възможно правно основание за добросъвестно владение ли е заветът ?

                         

               (Статията е публикувана за пръв път в сп. "Собственост и право", 2015, кн.3, приложение)

За да бъде владелецът добросъвестен, той трябва да владее имота на правно основание, годно да го направи собственик, без да знае, че праводателят му не е собственик, или че предписаната от закона форма е опорочена.

Заветът се сочи като едно от възможните правни основания за добросъвестно владение и в литературата, и в съдебната практика. Редица автори поддържат тази теза1, въпреки, че се аргументира и обратното мнение2. Върховният съд ясно е изразил същото становище в т. III от Постановление No 6 от 27 декември 19743. То се цитира безкритично в редица съдебни актове, включително и принадлежащите към най-новата практика4.

Mогат да бъдат изведени три проблема, свързани с особеностите на самия завет, които поставят на изпитание годността му да бъде правно основание за добросъвестно владение. Continue reading

Вещно право, Семейно и наследствено право ,