По два спорни въпроса на осиновяването (тълкувателно дело № 1/2015 г. на ВКС, ОСГК)

С разпореждане от 22.06.2015 г. председателят на Върховния касационен съд е образувал тълкувателно дело (№ 1 по описа за 2015 г. на Общото събрание на Гражданската колегия) по два конкретни въпроса на института на осиновяването, по които е налице противоречива практика на инстанционните съдилища:

 

1. „Може ли да се допусне пълно осиновяване без съгласие на родител в хипотезата на чл. 93, ал. 1 СК?“

2. „Допустимо ли е молба за пълно осиновяване по чл. 82, ал. 2 и ал. 2 СК да бъде подадена направо до окръжния съд по постоянния адрес на молителя предвид изискването на чл. 96, ал. 2 СК за подаването й чрез съответната регионална ДСП?“ Continue reading

Семейно и наследствено право

Подобрения, извършени от наемател

I. Значение на въпроса. Цели и обхват на изследването. Очертаване на някои проблеми на съдебната практика.

 

Наемните отношения са един от най-широко разпространените видове облигационни отношения, което налага детайлното им изследване. Въпросът за подобренията има специална законодателна уредба само във връзка с тези, извършени от владелеца (чл. 72 и чл. 74 ЗС), при което отношенията по повод подобрения, извършени от държател, ще трябва да се уредят по правилата на гестията или неоснователното обогатяване, ако не са предмет на изрична уговорка. В резултат на това се поставят множество въпроси, чийто отговор не е еднозначен и чието изследване е задача на доктрината и практиката, но въпреки това продължават да са незадоволително разработени. Настоящият труд ще се фокусира само върху проблемите на подобренията, извършени от наемателя в качеството му на държател, предвид практическата значимост на наемните отношения и спецификите, които те пораждат. При все тази условност, повечето изводи, които ще бъдат направени, неминуемо засягат по-общите въпроси на неоснователното обогатяване, гестията и свободата на договаряне. Continue reading

Облигационно право

Кратък речник на несъществуващите (все още) правни оказиона(к)лизми

 

Няколко предварителни бележки

 

Настоящият списък от оказионализми не отразява действително съществуваща словоупотреба, а представлява единствено набор от предложения, които авторът отправя към своите колеги.

Оказионализмите се дефинират като думи, които са новообразувани и се използват само в определен контекст. Предложените по-долу оказионализми търсят своето значение в професионалния контекст на правото. Подредени са в тематични групи и подлежат на непрекъснато обновяване и разширяване. Continue reading

Вещно право, Граждански процес, Гражданско право, Данъчно право, Конституционно право, Облигационно право, Семейно и наследствено право ,

Сигнал за противоречива съдебна практика по въпроса за обикновените такси по изпълнението за налагане на запор върху вземания по банкови сметки

(сигналът, фокусиран главно върху въпроса за дължимите авансови такси за изпращане на запорни съобщения до кредитните институции, е публикуван и в сп. „Търговско и облигационно право“, бр. № 8/2016 г.)

С настоящото предложение за допълване на образуваното на 16.09.2015 г. тълкувателно дело № 3/2015 г. по описа на ВКС, Гражданска и Търговска колегия, депозирано на 6 юни 2016 г., председателят на Върховния касационен съд бе сигнализиран за съществуването на друго съществено различие в тълкуването и прилагането на едни и същи разпоредби на гражданския изпълнителен процес, което все още не е намерило място в предмета на тълкувателното дело. Това различие е от изключително значение за правното и финансовото положение на двете страни в изпълнителните производства – взискателя и длъжника.

Поставеният проблем е един от най-актуалните в практиката по принудителното изпълнение, доколкото:

  • се е превърнал в неизменна административно-техническа преграда за прилагането на най-честия и удобен изпълнителен способ – насочване на изпълнението върху вземания на длъжника по платежни сметки;

  • е от естество да ограничи упражняването на универсалното процесуално право на защита на гражданите – чл. 56 Конст., чл. 6, § 1 ЕКПЧ, чл. 8 ВДПЧ, чл. 14, т. 1 МПГПП (вж. II, 2. и 2.1.). Continue reading

Граждански процес , ,

Магистърска програма: Интегративна биоетика

Срок на обучение: 3 семестъра (2016-2017)

Форма на обучение: редовна

Магистърската програма по Интегративна биоетика към Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски” е първата програма в България, която предлага теоретична подготовка и практическо обучение в интердисциплинарното поле на биоетиката.

Програмата цели разгръщане на интегративен подход към проблемите на биоетиката, има изследователска насоченост и като най-важна задача – насърчаване на изследванията в областта на биоетиката у нас. За тази цел в рамките на курсовете по основни философски дисциплини тя разчита на усвояването на един важен за съвременните дебати и разгърнатите в тях аргументи инструментариум, за прецизността на който философията и философската етика имат съществен принос. Continue reading

Биоправо, Философия

По въпроса за проверката на собствеността преди налагането на възбрана от съдебния изпълнител

(статията е публикувана за пръв път в сп. „Собственост и право“, кн. 5, 2016 г.)

 

1. Общи бележки

Най-важното качество на съдебната практика по граждански изпълнителен процес е нейното противоречие. Разнородността на изведената диспозиция е като навик, от който е трудно да се откажеш. Поне докато равновесието не бъде установено по задължителен начин. До постановяването на Решение № 128 от 02.06.2016 г. на ВКС по гр. д. № 335/2016 г., IV г. о. такова равновесие не бе установено по въпроса „Предвиждат ли нормите на част пета ГПК процесуалноправно задължение за съдебния изпълнител да проверява собствеността върху недвижим имот преди да наложи възбрана върху последния по реда на чл. 449, ал. 2?“

Според едно от становищата, поддържани в съдебната практика, наложената възбрана върху недвижим имот за обезпечаване на вземане по издаден изпълнителен лист срещу съвсем различни правни субекти, извън допустимите хипотези по чл. 429, ал. 2 и ал. 3 ГПК, е неправомерно действие на ЧСИ[1]. Continue reading

Граждански процес , ,

Отмяна на влязло в сила съдебно решение поради осъдително решение на Европейския съд за защита на правата на човека: конституционност и целесъобразност

(публикувана за пръв път в сп. „Адвокатски преглед“, бр. 3, 2008 г.)

1. Общи бележки

Тази статия разглежда въпроса за конституционността и целесъобразността на отменителното основание „осъдително решение на Европейския съд по правата на човека“ (ЕСПЧ, Съда в Страсбург)[1]. В хода на изследването ще се наложи да разгледаме някои основни проблеми на конституционното ни право – въпроса за съотношението между международното и вътрешното право, статусът на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи[2] (ЕКПЧ, Конвенцията) като част от вътрешното ни право, конституционното положение на ВКС и ВАС от структурата на Конституцията ни. Continue reading

Граждански процес, Конституционно право ,