Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от гражданските отделения на ВКС през месец Март 2015 г. (част II)

Част втора: проблеми на трудовото право, на гражданската конфискация и на гражданския процес

(Прегледът не претендира за изчерпателност. Възможно е да има невключени решения от посочения период. Заглавията на отделните решения са на автора и не изчерпват въпросите, поставени в съответното решение. В част от резюметата въпросите за допускане до касация и техните отговори са цитирани дословно, а в други – по авторова преценка – са систематизирани, резюмирани и предадени с авторови думи).

V. Проблеми на трудовото право

1. За значението на предишните наложени и незаличени дисциплинарни наказания при преценката за уволнение поради системни нарушения на трудовата дисциплина:

Решение № 29 от 10.03.2015 г. на ВКС по гр. д. № 3149/2014 г., III г. о., ГК

Служител на длъжност „Началник влак, пътническо движение” е бил наказван последователно със „забележка” и „предупреждение за уволнение”. След приключване на повеската си за деня този служител не я отчита веднага, съгласно изискванията на длъжността му. На следващия ден той отново не представя отчет; отчетите и за двата дни са извършени на третия, като приходът е малък – 9,10 лв.

(Съгласно § 1, т. 1 от Наредба № 50 от 28.12.2001 г. за работното време на ръководния и изпълнителския персонал, зает с осигуряване на превозите на пътници и товари в железопътния транспорт, „повеска” е работна смяна на пътуващия персонал, която включва обслужване на влак или возило на отиване, престой или почивка в оборотния пункт (ако има такива) и обслужване на влак или возило на връщане към основния пункт и обхваща времето от началото на работата в основния пункт до освобождаването от работа по съответния ред в същия пункт). Continue reading

Граждански процес, Трудово право , , ,

“Споделен живот” – причините да създадеш дете

 

Ако отделите част от времето си, за да се запознаете с историята на едно семейство; ако отворите сърцето си за болката на родителите, които не могат да спасят децата си; ако дори за миг повярвате на надеждата на едно дете в ситуация, в която сестра му ше умре; “Споделен живот” на Джоди Пико, Издателство “Ентусиаст”, С., 2013, превод на Мариана Христова, е книга, която може да промени живота ви! Continue reading

Биоправо, Медицинско право

Невроправо, невроутопии и „рояци“ от плъхове

 

(за невронните мрежи и краят на човешката самота)

28 юли 2015, 11.15 часа, Хоризонт, БНР

(разширен текст)

аудиозапис на предаването


 

ЕФЕКТ – БОРГ

 

"We are the Borg. Lower your shields and surrender your ships. We will add your biological and technological distinctiveness to our own. Your culture will adapt to service us. Resistance is futile."

 

Това е гласът на един извънземен колективен мозък – на Борг, с който земните герои са принудени да воюват в сериала Стар трек… Ако някога това звучеше като научно-фантастична фикция, днес след последните научни експерименти със свързването на мозъците на маймуни и плъхове в невронни мрежи можем да говорим за края на фикцията и началото на живота на този разказ в днешната реалност. Continue reading

Биоправо

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от гражданските отделения на ВКС през месец Март 2015 г. (част I)

 

Част първа: проблеми на oбщата част на гражданското право, на облигационното, вещното, семейното и наследственото право

(Прегледът не претендира за изчерпателност. Възможно е да има невключени решения от посочения период. Заглавията на отделните решения са на автора и не изчерпват въпросите, поставени в съответното решение. В част от резюметата въпросите за допускане до касация и техните отговори са цитирани дословно, а в други – по авторова преценка – са систематизирани, резюмирани и предадени с авторови думи).

I. Проблеми на общата част на гражданското право

1. Чл. 40 ЗЗД е хипотеза на относителна недействителност. По въпроса за косвените доказателства при иск по чл. 40 ЗЗД:

Решение № 21 от 24.03.2015 г. на ВКС по гр. д. № 3529/2014 г., IV г. о., ГК

Съгласно издаденото пълномощно, представителят има право да договаря по своя преценка при разпореждане с ¼ идеална част от два недвижими имота (апартамент и УПИ с построена в него вила). Той сключва два договора за продажба за тези идеални части за цени в размер на данъчните оценки. След това са извършени още няколко последователни прехвърляния от последващите приобретатели. (Всички данни са от касационното решение, въззивното не е публикувано в ЦУБИПСА).

Упълномощителят предявява редица искове – за всички вж. определението за допускане на касационно обжалване по делото – Определение № 1157 от 17.10.2014 г. на ВКС по гр. д. № 3529/2014 г., IV г. о., ГК. Continue reading

Вещно право, Граждански процес, Гражданско право, Облигационно право, Семейно и наследствено право, Търговско право , , , , , , , ,

“Десетият кръг” на Джоди Пико – безкраят на една спирала

Адът има един скрит кръг – кръг, който крием дълбоко в себе си…

 

Развитието на законодателството в Калифорния във връзка с необходимостта от изразяване на съгласие от страна на колежаните при участието им в сексуален акт стигна до там, че да изисква сключването между тях на предварително “утвърдително, съзнателно и доброволно споразумение да участват в сексуална активност”. Това обаче не е достатъчно – съгласието трябва да бъде дадено няколко пъти по време на цялата среща и всеки път състоянието на лицата да е достатъчно трезво, за да могат съзнателно да дадат такова съгласие. Към изричното споразумение следва да се приложи снимка (на двамата партньори заедно със сключеното между тях споразумене), от която е видно (конклудентното!) съгласие на всеки един от участниците да прави секс, като е препоръчително и да се осигурят всякакви други “доказателства” (например видоезапис!) за това, че решението им е било доброволно и съзнателно, взето без каквито и да е съмнения за упражняване на насилие или за въздействие на субстанции, които биха могли да възпрепятстват правилната преценка на който и да е от “договарящите се” сексуални съконтрахенти (?). Цялата съвкупност от доказателства се обозначава като “комплект за съзнателно съгласие” (Consent Conscious Kit)1 и представлява своеобразна превенция срещу евентуална претенция на някой от партньорите (момичето!, но тук възниква въпросът за хомосексуалните актове) за това, че е изнасилен. Continue reading

Биоправо

Национална конференция “Предизвикай: ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС”!

 

Уважаеми колеги,

Известно е, че у нас юридическа професия няма. Съществуват множество юридически професии – на съдията, на прокурора, на следователя, на адвоката, на юрисконсулта, на нотариуса, на съдебния изпълнител, на преподавателя по право, на арбитъра, на медиатора, на експерта-юрист, съдебния помощник и пр. Познанието, което всяка една от тези професии акумулира, и предизвикателствата, които правото й поднася, често остават затворени в самата нея. Малко са форумите, в които представители на всички юридически професии могат да се съберат и да чуят един от друг за проблемите и предизвикателствата, пред които интересуващата ги област от правото ги е изправила. А поводи за срещи несъмнено има. Continue reading

Граждански процес ,

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от ТК на ВКС през м. февруари и март 2015

 

Бел. от автора: Прегледът обхваща седемнадесет решения, постановени от състави на Търговската колегия на ВКС през м.02.2015 г. и м.03.2015 г.

От съображения за прегледност и достъпност прегледът на едно и също решение, в което се дава отговор едновременно на материалноправни и процесуални въпроси, се прави на едно място.

Антетките на отделните решения са на автора и не се стремят да изчерпат въпросите, поставени в съответното решение.

Използвани са общоприети съкращения на наименованията на нормативни актове, институции и понятия. Курсивите и болдването са на автора. Continue reading

Граждански процес, Гражданско право, Облигационно право, Търговско право