Магистърска програма: Интегративна биоетика

Срок на обучение: 3 семестъра (2016-2017)

Форма на обучение: редовна

Магистърската програма по Интегративна биоетика към Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски” е първата програма в България, която предлага теоретична подготовка и практическо обучение в интердисциплинарното поле на биоетиката.

Програмата цели разгръщане на интегративен подход към проблемите на биоетиката, има изследователска насоченост и като най-важна задача – насърчаване на изследванията в областта на биоетиката у нас. За тази цел в рамките на курсовете по основни философски дисциплини тя разчита на усвояването на един важен за съвременните дебати и разгърнатите в тях аргументи инструментариум, за прецизността на който философията и философската етика имат съществен принос. Continue reading

Биоправо, Философия

По въпроса за проверката на собствеността преди налагането на възбрана от съдебния изпълнител

(статията е публикувана за пръв път в сп. „Собственост и право“, кн. 5, 2016 г.)

 

1. Общи бележки

Най-важното качество на съдебната практика по граждански изпълнителен процес е нейното противоречие. Разнородността на изведената диспозиция е като навик, от който е трудно да се откажеш. Поне докато равновесието не бъде установено по задължителен начин. До постановяването на Решение № 128 от 02.06.2016 г. на ВКС по гр. д. № 335/2016 г., IV г. о. такова равновесие не бе установено по въпроса „Предвиждат ли нормите на част пета ГПК процесуалноправно задължение за съдебния изпълнител да проверява собствеността върху недвижим имот преди да наложи възбрана върху последния по реда на чл. 449, ал. 2?“

Според едно от становищата, поддържани в съдебната практика, наложената възбрана върху недвижим имот за обезпечаване на вземане по издаден изпълнителен лист срещу съвсем различни правни субекти, извън допустимите хипотези по чл. 429, ал. 2 и ал. 3 ГПК, е неправомерно действие на ЧСИ[1]. Continue reading

Граждански процес , ,

Отмяна на влязло в сила съдебно решение поради осъдително решение на Европейския съд за защита на правата на човека: конституционност и целесъобразност

(публикувана за пръв път в сп. „Адвокатски преглед“, бр. 3, 2008 г.)

1. Общи бележки

Тази статия разглежда въпроса за конституционността и целесъобразността на отменителното основание „осъдително решение на Европейския съд по правата на човека“ (ЕСПЧ, Съда в Страсбург)[1]. В хода на изследването ще се наложи да разгледаме някои основни проблеми на конституционното ни право – въпроса за съотношението между международното и вътрешното право, статусът на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи[2] (ЕКПЧ, Конвенцията) като част от вътрешното ни право, конституционното положение на ВКС и ВАС от структурата на Конституцията ни. Continue reading

Граждански процес, Конституционно право ,

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от Търговска колегия на ВКС през месец май 2016 г.

Бел. от автора: Прегледът обхваща двадесет и осем решения, постановени от състави на Търговската колегия на ВКС през месец май 2016 г. Разгледани са двадесет и седем от тях, тъй като две от решенията са постановени от един и същ съдебен състав на една дата при много близка фактическа обстановка, като изводите и при двете решения са сходни, поради което няма нужда да се разглеждат поотделно.

От съображения за прегледност и достъпност прегледът на едно и също решение, в което се дава отговор едновременно на материалноправни и процесуални въпроси, се прави на едно място.

Антетките на отделните решения са на автора и не се стремят да изчерпат въпросите, поставени в съответното решение.

Използвани са общоприети съкращения на наименованията на нормативни актове, институции и понятия. Курсивите и болдването са на автора.

 

 

Дружествено право

 

1. Разпоредбата на чл. 227, ал. 3, изр. 1 ТЗ е диспозитивна.

Разпоредби на устава на акционерно дружество не могат да се атакуват с иск по чл. 74 ТЗ, но незаконосъобразността им може инцидентно да се констатира при предявен иск за отмяна на решение на общо събрание на акционерите Continue reading

Търговско право

За ликвидацията на отношенията между страните по нищожна сделка за продажба на недвижим имот

                                                 

 

І. Постановка на въпроса

В правната доктрина са изказани различни становища по въпроса, как следва да ликвидират отношенията между страните по нищожна сделка. Особено интересен е случаят, когато е прехвърлен недвижим имот срещу заплащане на покупна цена, но впоследствие договорът е обявен за нищожен. Ще използвам пример, за да илюстрирам проблематиката:

A e собственик на недвижим имот (НИ). А сключва с Б договор за продажба на НИ в обикновена писмена форма. Цената (Ц) е платена изцяло и владението на НИ е предадено на Б при сключване на договора. Впоследствие (напр. след 3, след 8 или след 12 години) договорът е обявен за нищожен поради липса на форма (чл. 26, ал. 2 ЗЗД). С какви правни възможности разполагат страните при обявяване на договора за нищожен и кой от двамата е собственик на НИ към този момент[1]? Continue reading

Вещно право, Гражданско право, Облигационно право , ,

Заповед за изпълнение и изпълнителен лист за неизискуеми вземания

1. Уводни бележки

Сега действащият Граждански процесуален кодекс1 (ГПК) възстанови съществувалото преди повече от век у нас заповедно производство2. Особеностите на този процес бързо провокираха доктрината и изследванията на спорните въпроси не закъсняха3. Законодателят също побърза да „усъвършенства“ уредбата и с две бързи изменения4 опита да изясни идеята на заповедното производство. Наскоро бе издадено и Тълкувателно решение от 18.06.2014 г. по тълк.д. № 4/2013 г., ОСГТК на ВКС, с което ВКС даде отговор по задължителен за съдилищата начин на повече от 18 групи спорни въпроси от заповедното производство. Независимо от това в практиката продължава да има редица спорни въпроси по заповедното производство. А има и въпроси, по които, макар да не са спорни, заслужава да се разсъждава, доколкото утвърдените разбирания понякога водят до практически нецелесъобразни резултати. Continue reading

Граждански процес

Към Кракауер (Детективският роман. Служителите)

 

КЪМ КРАКАУЕР

 

Предлаганият сборник съдържа две ранни произведения на Зигфрид Кракауер (1889, Франкфурт на Майн 1966, Ню Йорк). Въпреки влечението и желанието си да стане писател или философ, Кракауер под въздействие на родителите си следва архитектура и се дипломира успешно през 1914 г., при това с дисертация, посветена на ковашкото изкуство. Като студент обаче не се отказва от личните си интереси и особено след запознанството си с Георг Зимел в Берлин започва да крои планове, различни от професията му, която започва да упражнява в архитектурно бюро в родния си град.

Именно във Франкфурт той преживява Първата световна война, както и времето на Ваймарската република; във Франкфуртски вестник започва да се изявява като местен репортер, а постепенно става отговорен редактор на филмовата рубрика, дори и главен редактор. От онова време са и контактите му с нововъзникналия Институт за социални изследвания (1923), с бъдещата Франкфуртска школа. Впрочем библиотекарката на института Елизабет (Лили) Еренрайх му става съпруга за цял живот. В тези години започва и ползотворното му, изпълнено с много перипетии приятелство с 14 години по-младия Теодор В. Адорно. Continue reading

Философия