За придобиването на статус на юридическо лице на религиозните общности в Бъгария и в някои други държави

 

I. Увод

Религиозните общности по света и у нас са самостоятелно обособени правни субекти, които присъстват активно в публичното пространство и осъществяват отделни функции, подчинени на симбиозата между обществените и частните интереси на гражданите. За да стане възможно това обаче е необходимо приложението на законов режим, осъществяващ достъпа на религиозните общности до участие в гражданския и публичния оборот на блага. Това е моментът на придобиване на правосубектност на религиозната общност. Тогава тя започва своето легитимно съществуване.

В оглед на този момент в различните държави по света съществуват особености, които определят специфична диференциация на религиозните общности и различен законов режим за възникване на тяхната правосубектност. Поради тази причина следва да се разгледат отделните законови решения, като в заключение се отговори на следните въпроси:

- кои са общите моменти в законовата уредба на засегнатата материя в различните държави;

- на какво се дължат различията в избрания подход;

- съответства ли законовата материя в България на тази в развитите демократични държави.

Крайната цел на този анализ е привеждането в полезрението на читателя на някои алтернативни решения в светлината на проблемите на засегнатата тематика, които да послужат за отправна точка в осмислянето (или дори преосмислянето) на действащата законова уредба. Continue reading

GD Star Rating
loading...
Гражданско право, Конституционно право

За добрите нрави – с непосилна лекота

стилиян_йотов_за_добрите_нрави

(статията е публикувана за пръв път във в. Сега на 20 декември 2005 г.)

 Спомняте ли си, когато се обсъждаше въпросът за оповестяването на секретна информация? Тогава започнахме да употребяваме, но и да бъркаме класифицирана с квалифицирана информация. А проблемът е сложен, защото е и логически. По-просто ще стане, ако се каже, че да класифицираш е по-лесно, защото караш отгоре надолу. Очертаваш теми – класове – и ги разграничаваш или забраняваш просто по силата на дефиницията. Не толкова лесно обаче е да квалифицираш. Тогава се налага да преценяваш (отдолу нагоре) дали дадено нещо наистина има съответните качества. Continue reading

GD Star Rating
loading...
Гражданско право, Философия ,

От кой момент започва да тече давността по прекия иск на увреденото лице за заплащане на обезщетение при ексцес, предявен срещу застрахователя на делинквента по застраховка “Гражданска отговорност”?

Ивайло_Василев_иск_давност_застраховател

 

(статията е част от представен доклад на конференцията "Актуални въпроси на застрахователното право", организирана от Адвокатския съвет на Софийската адвокатска колегия, Института за държавата и правото към БАН, Камарата на частните съдебни изпълнители и с подкрепата на Висшия адвокатски съвет на 28.11.2014 г. в гр. София)

 

 

 

1. Поставеният въпрос е инкорпориран в т. 3 на образуваното на 03.11.2014 г. Тълкувателно дело № 1/2014 г., ОСТК на ВКС. Поводът за неговото поставяне е противоречивата съдебна практика на Върховния касационен съд.

От една страна, водещо е становището в Решение № 53 от 10.08.2012 г. на ВКС по т. д. № 455/2010 г., ІІ т. о., в което категорично се приема, че началният момент на погасителната давност е определен императивно в разпоредбата на чл. 197 КЗ и започва да тече от момента на настъпване на застрахователното събитие.

От друга страна, отчита се становището в Определение № 227 от 27.04.2010 г. на ВКС по т. д. № 1054/2009 г., ІІ т. о., в мотивите на което се приема, че погасителната давност при прекия иск на третото увредено лице срещу застрахователя започва да тече от момента на проявяване на всяка нова вреда при ексцес, а не от застрахователното събитие. Continue reading

GD Star Rating
loading...
Облигационно право, Търговско право ,

Смяната на пола – право на болния или претенция на различния?

trans_gender_yana_borisova

 

Годината е 1952. Сексуалната революция достига своя апогей. Момче на име Джордж разтърсва из основи утвърдената представа за бинарното разделяне на половете, появявайки се в публичното пространство като Кристен Йоргенсен – млада транс жена , подложила тялото си на интервенция за промяна на половите белези.

Далеч този случай не е прецедент в историята на човечеството – отделни примери за транссексуализъм могат да бъдат извлечени още от дълбока древност , а подобен вид операции се прилагат много преди 1952 г.- така например, според почитащите своите древни обичаи членове на етническата общност буги, живеещите в гр.Сегери в Южно Сулавеси, половете са пет – мъжки, женски, „Бису”, „Чалабай”, „Чалалай”, а в Индия съществува т.нар. „трети” пол –представители на т.нар. каста „хижра”, които са родени с мъжки гениталии, но се обличат и държат като жени1.

Но Кристен Й. е първата, добила широка популярност по целия свят 2 благодарение на прямотата, с която защитава транссексуалните лица. Continue reading

GD Star Rating
loading...
Биоправо ,

Преупълномощаването

Преупълномощаването

 

(Публикувана в: сп. „Съвременно право”, кн. 6, 2005, стр. 27-47)

 

Представителството е отклонение от принципa, че всяко правно действие поражда юридическите си последици за извършилия го субект. Чрез упълномощаването правоспособността на едно лице се упражнява от друго, без това да отнема възможността на представлявания сам, лично да извърши (при активно представителство) респ. да приеме (при пасивно представителство) извършването на съответното действие. За нежеланието или невъзможността на лицето да участва лично в съответната сделка може да има различни причини: физическа неспособност (болест), липса на време (заетост), липса на знания, умения и опит (представляване от професионалист) и пр.

Представителят притежава особено потестативно право с личните си действия да предизвиква промяна в правната сфера на друго лице. Той разполага с представителна власт, като действа от името и в интерес на представлявания. Дали ще върши това за своя сметка или за сметка на представлявания се определя от основното правоотношение (договор за извършване на безвъзмездна услуга, възмезден договор за поръчка и др.). Обемът на представителната власт зависи от правоспособността на представлявания, като се определя от закона (основно при законовото представителство, но е възможно и при договорното представителство – например представителната власт на прокуриста) или от представлявания (при упълномощаване). Тя може да включва в съдържанието си и правото да се преупълномощава. Continue reading

GD Star Rating
loading...
Гражданско право

Предложения за изменение на ЗТОТК

 

Становище

по предложения за промени в Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки,

направени от Национална кампания в подкрепа на донорството и публикувани на следния интернет адрес.

 

1. Относно предложението за допускане на кръстосано донорство

 

Основните възражения срещу кръстосаното донорство са свързани, от една страна, с опасността от платено посредничество при свързването на двойките “реципиент-донор”, които участват в кръстосаното донорство, и от друга страна, с риска двете двойки да бъдат поставени във фактически неравностойно положение. Continue reading

GD Star Rating
loading...
Биоправо, Медицинско право ,

Класически поглед върху границите на гражданската отговорност

 

Учението за облигациите на френския цивилист Робер-Жозеф Потие е основата, върху която е изградено съвременното френско облигационно право. Авторите на ФГК са използвали този труд, тъй като неговият автор е съумял да изучи, представи и анализира системата на класическото римско право и правните обичаи, наложили се сред народите, населяващи Централна и Западна Европа.

Представянето на различни автори от Древността, Средновековието и Просвещението, допринесли за развитието на континенталната правна система и критиката върху произведенията им, е безценен извор на информация за историята на правото. Мнението на автора по важни практически въпроси е аргументирано чрез принципите и логиката на римското право и прагматичните правни обичаи на Северна Франция. Предлаганият класически, но забравен поглед върху правната материя, безспорно е необходим и днес. Continue reading

GD Star Rating
loading...
Облигационно право ,