Законната раздяла и в България?

Legal_separation_Iv_Vasilev

 

 

Автор: ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

 

 

I. Увод

 

Обемът и съдържанието на брачните отношения (лични и имуществени) могат да се определят, от една страна, от закона императивно. Такова е положението например с личните отношения между съпрузите задължението за полагане на грижа за семейството (вж. чл. 17 СК), равенството на съпрузите в брака (вж. чл. 13 СК) и т.н.1 Това може да стане обаче, от друга страна, и по воля на съпрузите чрез доброволно уреждане на имуществените им отношения пример е новата възможност, която дава СК, те да се уредят чрез брачен договор2. Крайната цел и в двата посочени варианта е по време на съществуването на гражданския брак правата и задълженията на съпрузите да са точно определени и в правния мир да съществува сигурност и предвидимост. Continue reading

GD Star Rating
loading...
Семейно и наследствено право ,

Материалноправни и процесуални въпроси на неоснователното обогатяване в българското международно частно право

"Материалноправни и процесуални въпроси на неоснователното обогатяване в българското международно частно право

 

Автор: ДЕЯН ДРАГИЕВ

Софийски университет „Св. Климент Охридски

 

I. Квалификация

1. Квалификацията на неоснователното обогатяване в различните правни системи

1.1. Континенталната (романогерманска) правна доктрина достига до сравнително хармонизирано и единно понятие за неоснователно обогатяване. То е основано на разбирането, че при наличие на разместване на имуществени блага, при което едно лице се обогатява, а друго – обеднява, размерът на разместването подлежи на възстановяване от обогатилия се, ако липсва правно основание за това разместване1. Continue reading

GD Star Rating
loading...
Гражданско право ,

Моментът, към който се преценява добросъвестността при извършване на подобрения

 

Автор: ИВАН ИВАНОВ

Варненски свободен университет Черноризец Храбър

 

1. Въведение

Понятието за добросъвестност на владелеца, макар и дефинирано легално в чл. 70 ЗС, поражда редица въпроси относно прилагането му спрямо свързаните с него институти на вещното право като придобивната давност и подобренията.

Предмет на настоящото изследване са проблемите, които възникват във връзка с понятието „добросъвестност“, като качество на лицата, извършващи подобрения в чужд недвижим имот и редът на защита на техните права, регламентиран в Закона за собствеността.

Целта е понятието и свързаните с него последици да се разгледат и обсъдят, като се изложат отделните становища в доктрината и практиката и личното отношение на автора. Continue reading

GD Star Rating
loading...
Вещно право

Особености на договора за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане

Договор за издръжка и гледане

 

Автор: ДИАНА АСЕНИКОВА

Софийски университет Св. Климент Охридски

 

Договорът за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане не е уреден от действащото право, но на практика той е едно от най-често използваните средства за придобиване право на собственост. Трудностите и конфликтите, които възникват по повод този договор, се дължат не само на липсата на правна уредба, но и на особения характер на съдържанието му. Типологията на договора за издръжка и гледане се опира на съдебната практика и доктрината, които извличат неговите безспорни юридически характеристики, но и поставят множество спорни въпроси. Целта на изложението е да разгледа специфичната правна природа на договора за прехвърляне на недвижим имот срещу издръжка и гледане, като очертае неговите основни особености така, както са изведени в практиката.

Continue reading

GD Star Rating
loading...
Облигационно право , ,

Констатиране и обявяване недействителността на кандидатска листа или независим кандидат от Централната избирателна комисия

 

С решение № 231-ЕП от 23.04.2014 г. Централната избирателна комисия (ЦИК), на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 и чл. 366, ал. 1 вр. чл. 365, ал. 1, т. 4 и вр. чл. 351, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК) е обявена за недействителна регистрацията на независимия кандидат Александър Райков Алексиев за участие в предстоящите избори за Европейски парламент. Решението е прието по протокол № 27 от 23.04.2014 г., като ЦИК е приела, че съгласно писмо вх. № ЕП-04-03-75 от 23.04.2014 г. на ГД „ГРАО” за извършена проверка в изпълнение на Решение № 133-ЕП от 9 април 2014 г. на ЦИК, за независимия е установено, че кандидатът настоящ адрес – „САЩ” (от 2006 г.), вписан в регистъра на населението, воден от район „Лозенец", Столична община. При тези данни ЦИК е приела, че Александър Райков Алексиев не отговаря на изискванията на чл. 351, ал. 1 вр. § 1, т. 3, б. „а” ДР ИК, тъй като настоящият му адрес е извън територията на Република България или друга държава – членка на Европейския съюз и не може да се приеме, че през последните шест месеца е живял в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз, поради което е обявила за недействителна регистрацията извършена с Решение № 206-ЕП от 22 април 2014 г. на ЦИК. Continue reading

GD Star Rating
loading...
Административно право, Конституционно право

Относно солидарната отговорност при разделянето и отделянето на търговски дружества

liability_company_transformation

(статията е публикувана за пръв път в сп. „Търговско и облигационно право“, бр. 5 от 2013 г.)

1. При разделяне новоучредените и приемащите дружества винаги отговарят солидарно спрямо кредитора на задължение на преобразуващото се дружество, възникнало преди датата на преобразуването. Различен е размерът на отговорността в зависимост от това дали задължението е разпределено в договора или плана за преобразуване. Ако задължението е разпределено, дружеството, на което то е разпределено, отговаря неограничено, а останалите участващи в преобразуването дружества – до размера на получените права (чл. 263л, ал. 1 ТЗ). Ако задължението не е разпределено[1], за него спрямо кредитора отговарят солидарно и неограничено всички приемащи и/или новоучредени дружества (чл. 263л, ал. 2, изр. първо ТЗ). Ако един от солидарните длъжници плати, размерът на регресните му права срещу всеки от останалите солидарни длъжници е пропорционален на припадащата им се според договора или плана за преобразуване чиста стойност на имуществото (чл. 263л, ал. 2, изр. второ ТЗ). Continue reading

GD Star Rating
loading...
Търговско право , ,

Детето на Шрьодингер: новите (стари) критерии за жизнеспособност

 

Жизнеспособността е основополагащо понятие в гражданското право.

Съгласно чл. 2, ал. 1, б. „б“ от Закона за наследството, не може да наследява, нито по закон, нито по завещание, който е „роден неспособен да живее“; следващата алинея въвежда оборимата презумпция, че който е роден жив, се смята за жизнеспособен.

При настъпила мозъчна смърт на бременна жена, интензивното лечение може да бъде продължено с цел запазване на плода, до срок, който „би гарантирал жизнеспособен плод“ (чл. 15, ал. 1 от Наредба № 14 от 15.04.2004 г. за медицинските критерии и реда на установяване на смърт, издадена от министъра на здравеопазването)[1]. Continue reading

GD Star Rating
loading...
Биоправо , ,