За неимуществените вреди, произтичащи от страданията, причинени на вещ

 

 

Настоящото изложение представлява кратък коментар върху един предоставен от съдебната практика случай на използване на морални съображения в правораздаването. В свое Решение № I-31 от 09.07.2015 г. по гр. д. № 16443/2015 г. състав на Софийския районен съд се е произнесъл по иск за обезщетение за неимуществени вреди, нанесени на собственик чрез причиняването на страдание на негова вещ.

 

1. Фактите по делото

 

1.1. За разясняването на разглеждания проблем, е достатъчно краткото излагане на установено от фактическа страна в посоченото съдебно решение: ищецът е собственик на 3-годишно женско куче - померан (дребна порода). По време на разходка кучето му било нападнато от немска овчарка, собственост на ответницата. Макар да е била едра и агресивна по нрав, немската овчарка е водена без повод и намордник. Померанът на ищеца понесъл тежка разкъсна травма, наложило се да бъде откаран по спешност във ветеринарна клиника. Пострадалото куче било подложено на хирургическа операция с последваща хоспитализация с медикаментозно лечение; наложил се и възстановителен период под домашни грижи. Ищецът е направил разноски по лечението, които СРС е постановил да му бъдат заплатени от ответника. По-интересна обаче е втората предявена претенция на стойност 1000 лв., а именно – за „обезщетение за неимуществени вреди, изразяващи се в болки и страдания, в страх и притеснения за живота и здравето на своето куче, дали то ще оживее и ще се възстанови от претърпяната травма“. Continue reading

Биоправо, Облигационно право , ,

Избирателни права и за хората с интелектуални увреждания и психично-здравни проблеми?

(статията е публикувана за пръв път в сп. Правна мисъл, 2016, № 2)

 

Въведение

Определяща характеристика на съвременното избирателно право, постигната вследствие на продължителни борби и еволюция, е неговата всеобщност. Тази му същност е естественият коректив на т.нар. цензово право. В различни периоди от развитието на демокрацията избирателното право е било обект на ограничения (цензове), свързани с имотно състояние, образование, пол и др. Днес, теорията и практиката1 прокарват ясно разграничение между позитивните изисквания, необходими за упражняване на избирателно право, от една страна, и цензовете като ограничения на избирателното право, от друга. Квалификациите в избирателното право не са цензове, а имат за задача да гарантират ефективно и резултатно, но едновременно с това и отговорно упражняване на това право. Обичайно сред характеристиките на избирателното право присъства изискването за правна дееспособност2. Continue reading

Конституционно право ,

За нищожността на индивидуалните административни актове, обуславящи развитието на гражданските правоотношения

(бележки по ТР от 28.06.2016 по т. д. № 3/2014 на ВКС)

 

Нищожността на индивидуалните административни актове (ИАА) може да се прогласи по съдебен ред без ограничение във времето (чл. 149, ал. 5 АПК). Това поставя въпроса за съдбата на гражданските правоотношения, обусловени от нищожния ИАА. Проблемът може да се илюстрира със следния пример:

По искане на заинтересования собственик, кметът на общината издава заповед за изменение на действащия ПУП на основание чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ, с което съществуващ УПИ се разделя на два нови, по-малки по площ имота. Същите са нанесени в кадастралната карта и в кадастралния регистър на общината със съответните идентификатори по ЗКИР. Собственикът прехвърля един от обособените имоти на трето лице, като нотариалният акт за продажбата е надлежно вписан. Седем години след това заповедта на кмета за изменение на ПУП е обявена за нищожна по съдебен ред.

Възможно е да се формулират различни, алтернативни тези относно сключения договор за продажба. Например може да се твърди, че договорът е нищожен. На следващо място, може да се обоснове унищожаемост на договора поради грешка в предмета. Накрая може да се защити разбирането за действителен договор, по който обаче е налице неизпълнение на задължението за прехвърляне на собствеността. Continue reading

Административно право, Гражданско право ,

Библиография на публикации по придобивна и погасителна давност в периода 1951-2016г.

Мартин Пенчев, д-р Васил Петров

Бел. на съставителите: Библиографията включва публикации, посветени на придобивната и погасителната давност. В библиографията са включени и някои публикации по свързани въпроси на вещното право (вещи с особен режим с оглед тяхното придобиване). Библиографията не претендира за изчерпателност. Благодарим за бележките на д-р Стоян Ставру.

Continue reading

Вещно право

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от Търговската колегия на ВКС през месец юни 2016

Бел. от автора: Прегледът обхваща двадесет и шест решения, постановени от състави на Търговската колегия на ВКС през месец юни 2016 г.

От съображения за прегледност и достъпност прегледът на едно и също решение, в което се дава отговор едновременно на материалноправни и процесуални въпроси, се прави на едно място.

Антетките на отделните решения са на автора и не се стремят да изчерпат въпросите, поставени в съответното решение.

Използвани са общоприети съкращения на наименованията на нормативни актове, институции и понятия. Курсивите и болдването са на автора. Continue reading

Търговско право

По два спорни въпроса на осиновяването (тълкувателно дело № 1/2015 г. на ВКС, ОСГК)

С разпореждане от 22.06.2015 г. председателят на Върховния касационен съд е образувал тълкувателно дело (№ 1 по описа за 2015 г. на Общото събрание на Гражданската колегия) по два конкретни въпроса на института на осиновяването, по които е налице противоречива практика на инстанционните съдилища:

 

1. „Може ли да се допусне пълно осиновяване без съгласие на родител в хипотезата на чл. 93, ал. 1 СК?“

2. „Допустимо ли е молба за пълно осиновяване по чл. 82, ал. 2 и ал. 2 СК да бъде подадена направо до окръжния съд по постоянния адрес на молителя предвид изискването на чл. 96, ал. 2 СК за подаването й чрез съответната регионална ДСП?“ Continue reading

Семейно и наследствено право

Подобрения, извършени от наемател

I. Значение на въпроса. Цели и обхват на изследването. Очертаване на някои проблеми на съдебната практика.

 

Наемните отношения са един от най-широко разпространените видове облигационни отношения, което налага детайлното им изследване. Въпросът за подобренията има специална законодателна уредба само във връзка с тези, извършени от владелеца (чл. 72 и чл. 74 ЗС), при което отношенията по повод подобрения, извършени от държател, ще трябва да се уредят по правилата на гестията или неоснователното обогатяване, ако не са предмет на изрична уговорка. В резултат на това се поставят множество въпроси, чийто отговор не е еднозначен и чието изследване е задача на доктрината и практиката, но въпреки това продължават да са незадоволително разработени. Настоящият труд ще се фокусира само върху проблемите на подобренията, извършени от наемателя в качеството му на държател, предвид практическата значимост на наемните отношения и спецификите, които те пораждат. При все тази условност, повечето изводи, които ще бъдат направени, неминуемо засягат по-общите въпроси на неоснователното обогатяване, гестията и свободата на договаряне. Continue reading

Облигационно право