Моментът, към който се преценява добросъвестността при извършване на подобрения

 

Автор: ИВАН ИВАНОВ

Варненски свободен университет Черноризец Храбър

 

1. Въведение

Понятието за добросъвестност на владелеца, макар и дефинирано легално в чл. 70 ЗС, поражда редица въпроси относно прилагането му спрямо свързаните с него институти на вещното право като придобивната давност и подобренията.

Предмет на настоящото изследване са проблемите, които възникват във връзка с понятието „добросъвестност“, като качество на лицата, извършващи подобрения в чужд недвижим имот и редът на защита на техните права, регламентиран в Закона за собствеността.

Целта е понятието и свързаните с него последици да се разгледат и обсъдят, като се изложат отделните становища в доктрината и практиката и личното отношение на автора. Continue reading

GD Star Rating
loading...
Вещно право

Особености на договора за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане

Договор за издръжка и гледане

 

Автор: ДИАНА АСЕНИКОВА

Софийски университет Св. Климент Охридски

 

Договорът за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане не е уреден от действащото право, но на практика той е едно от най-често използваните средства за придобиване право на собственост. Трудностите и конфликтите, които възникват по повод този договор, се дължат не само на липсата на правна уредба, но и на особения характер на съдържанието му. Типологията на договора за издръжка и гледане се опира на съдебната практика и доктрината, които извличат неговите безспорни юридически характеристики, но и поставят множество спорни въпроси. Целта на изложението е да разгледа специфичната правна природа на договора за прехвърляне на недвижим имот срещу издръжка и гледане, като очертае неговите основни особености така, както са изведени в практиката.

Continue reading

GD Star Rating
loading...
Облигационно право , ,

Констатиране и обявяване недействителността на кандидатска листа или независим кандидат от Централната избирателна комисия

 

С решение № 231-ЕП от 23.04.2014 г. Централната избирателна комисия (ЦИК), на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 и чл. 366, ал. 1 вр. чл. 365, ал. 1, т. 4 и вр. чл. 351, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК) е обявена за недействителна регистрацията на независимия кандидат Александър Райков Алексиев за участие в предстоящите избори за Европейски парламент. Решението е прието по протокол № 27 от 23.04.2014 г., като ЦИК е приела, че съгласно писмо вх. № ЕП-04-03-75 от 23.04.2014 г. на ГД „ГРАО” за извършена проверка в изпълнение на Решение № 133-ЕП от 9 април 2014 г. на ЦИК, за независимия е установено, че кандидатът настоящ адрес – „САЩ” (от 2006 г.), вписан в регистъра на населението, воден от район „Лозенец", Столична община. При тези данни ЦИК е приела, че Александър Райков Алексиев не отговаря на изискванията на чл. 351, ал. 1 вр. § 1, т. 3, б. „а” ДР ИК, тъй като настоящият му адрес е извън територията на Република България или друга държава – членка на Европейския съюз и не може да се приеме, че през последните шест месеца е живял в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз, поради което е обявила за недействителна регистрацията извършена с Решение № 206-ЕП от 22 април 2014 г. на ЦИК. Continue reading

GD Star Rating
loading...
Административно право, Конституционно право

Относно солидарната отговорност при разделянето и отделянето на търговски дружества

liability_company_transformation

(статията е публикувана за пръв път в сп. „Търговско и облигационно право“, бр. 5 от 2013 г.)

1. При разделяне новоучредените и приемащите дружества винаги отговарят солидарно спрямо кредитора на задължение на преобразуващото се дружество, възникнало преди датата на преобразуването. Различен е размерът на отговорността в зависимост от това дали задължението е разпределено в договора или плана за преобразуване. Ако задължението е разпределено, дружеството, на което то е разпределено, отговаря неограничено, а останалите участващи в преобразуването дружества – до размера на получените права (чл. 263л, ал. 1 ТЗ). Ако задължението не е разпределено[1], за него спрямо кредитора отговарят солидарно и неограничено всички приемащи и/или новоучредени дружества (чл. 263л, ал. 2, изр. първо ТЗ). Ако един от солидарните длъжници плати, размерът на регресните му права срещу всеки от останалите солидарни длъжници е пропорционален на припадащата им се според договора или плана за преобразуване чиста стойност на имуществото (чл. 263л, ал. 2, изр. второ ТЗ). Continue reading

GD Star Rating
loading...
Търговско право , ,

Детето на Шрьодингер: новите (стари) критерии за жизнеспособност

 

Жизнеспособността е основополагащо понятие в гражданското право.

Съгласно чл. 2, ал. 1, б. „б“ от Закона за наследството, не може да наследява, нито по закон, нито по завещание, който е „роден неспособен да живее“; следващата алинея въвежда оборимата презумпция, че който е роден жив, се смята за жизнеспособен.

При настъпила мозъчна смърт на бременна жена, интензивното лечение може да бъде продължено с цел запазване на плода, до срок, който „би гарантирал жизнеспособен плод“ (чл. 15, ал. 1 от Наредба № 14 от 15.04.2004 г. за медицинските критерии и реда на установяване на смърт, издадена от министъра на здравеопазването)[1]. Continue reading

GD Star Rating
loading...
Биоправо , ,

Телесната модификация и тялото-камикадзе

(Дебат 18 "Трансформираното тяло" – 2 юли 2014 г.)

 

 Макар че стават все по-масово явление, вместо да придобиват по-голяма видимост телесните модификации все по-често стават повод за отвръщане на погледа. Отричането на социалния феномен на телесните модификации е свързано с предлаганите за тях обяснения: проява на негативната свобода, изразяваща протест срещу еднаквостта и ограниченията на телесната конституция; невъзможност на човека да се справи с проблема „тяло“ (психотропни дисоциации) и използване на телесните модификации като средство за регулиране на отношението към тялото; опит да се привлече и осребри внимание в едно пренатоварено с информация общество; израз на настъпилия морален упадък, заличил „всичко свято“ в тялото, което някога е било храм на душата; мода по следване на телесни икони, превръщащи определена телесна модификация в телесна униформа, и пр. и пр. Continue reading

GD Star Rating
loading...
Биоправо

Сумарното съдебно решение в българското процесуално право – de lege lata и de lege ferenda


V_Petrov_Summary_judgement
 
1. Уводни бележки

Настоящият доклад, който няма претенции за изчерпателност или за окончателност, а само цели да постави началото на една дискусия, е посветен на института на сумарното съдебно решение (summary judgment), познат на англо-американското право1 и възможностите за рецепцията му у нас.

 
2. Институтът на сумарното решение
От чисто езикова гледна точка, сумарно е това решение, разрешаващо спор, без провеждане на пълно съдебно разглеждане.
Каква е същината на института?
GD Star Rating
loading...
Граждански процес