Преупълномощаването

Преупълномощаването

 

(Публикувана в: сп. „Съвременно право”, кн. 6, 2005, стр. 27-47)

 

Представителството е отклонение от принципa, че всяко правно действие поражда юридическите си последици за извършилия го субект. Чрез упълномощаването правоспособността на едно лице се упражнява от друго, без това да отнема възможността на представлявания сам, лично да извърши (при активно представителство) респ. да приеме (при пасивно представителство) извършването на съответното действие. За нежеланието или невъзможността на лицето да участва лично в съответната сделка може да има различни причини: физическа неспособност (болест), липса на време (заетост), липса на знания, умения и опит (представляване от професионалист) и пр.

Представителят притежава особено потестативно право с личните си действия да предизвиква промяна в правната сфера на друго лице. Той разполага с представителна власт, като действа от името и в интерес на представлявания. Дали ще върши това за своя сметка или за сметка на представлявания се определя от основното правоотношение (договор за извършване на безвъзмездна услуга, възмезден договор за поръчка и др.). Обемът на представителната власт зависи от правоспособността на представлявания, като се определя от закона (основно при законовото представителство, но е възможно и при договорното представителство – например представителната власт на прокуриста) или от представлявания (при упълномощаване). Тя може да включва в съдържанието си и правото да се преупълномощава. Continue reading

GD Star Rating
loading...
Гражданско право

Предложения за изменение на ЗТОТК

 

Становище

по предложения за промени в Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки,

направени от Национална кампания в подкрепа на донорството и публикувани на следния интернет адрес.

 

1. Относно предложението за допускане на кръстосано донорство

 

Основните възражения срещу кръстосаното донорство са свързани, от една страна, с опасността от платено посредничество при свързването на двойките “реципиент-донор”, които участват в кръстосаното донорство, и от друга страна, с риска двете двойки да бъдат поставени във фактически неравностойно положение. Continue reading

GD Star Rating
loading...
Биоправо, Медицинско право ,

Класически поглед върху границите на гражданската отговорност

 

Учението за облигациите на френския цивилист Робер-Жозеф Потие е основата, върху която е изградено съвременното френско облигационно право. Авторите на ФГК са използвали този труд, тъй като неговият автор е съумял да изучи, представи и анализира системата на класическото римско право и правните обичаи, наложили се сред народите, населяващи Централна и Западна Европа.

Представянето на различни автори от Древността, Средновековието и Просвещението, допринесли за развитието на континенталната правна система и критиката върху произведенията им, е безценен извор на информация за историята на правото. Мнението на автора по важни практически въпроси е аргументирано чрез принципите и логиката на римското право и прагматичните правни обичаи на Северна Франция. Предлаганият класически, но забравен поглед върху правната материя, безспорно е необходим и днес. Continue reading

GD Star Rating
loading...
Облигационно право ,

Влияние на промените в чл. 608 от ТЗ върху предпоставките за откриване на производство по несъстоятелност

Промените в Чл. 608 ТЗ

Автори: ПЕТЪР КАРАДЖОВ, ЯНА БУРНЕВА

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

I. Въведение

Нестабилността на нормативната уредба и честите й промени от страна на законодателя не подминават почти никой нормативен акт. В това число и българският Търговски закон не е изключение от правилото. За по-малко от четвърт век той е бил обект на десетки изменения и допълнения. Последните промени не подминават и част четвърта на закона, която урежда производството по несъстоятелност. Измененията, публикувани в Държавен вестник, бр. 20 от 2013 г., са важни не само поради спецификата и сложността на производството по несъстоятелност като способ за универсално принудително изпълнение за удовлетворяване на кредиторите на съответното дружество, но и поради зачестилото приложение в практиката на производството, предвид икономическите и финансови проблеми в глобален акспект, които не подминават и Република България. Continue reading

GD Star Rating
loading...
Граждански процес, Търговско право , ,

Допустима ли е трансформацията на осиновяване от непълно в пълно?

V_Petrov_transform_adoption

1. Поводът и проблемът

Повод да напиша следващите кратки редове е статията на Красимир Тенев и Иван Георгиев „Трансформация на осиновителното правоотношение (критичен анализ на съдебната практика)“, публикувана в сп. „Норма“, бр. 8/2014 г., с. 5-15.

Отзовавам се на отправената в тази статия покана за дискусия по наистина спорния и важен въпрос: допустимо ли е преминаването от непълно в пълно осиновяване, т.е. възможно ли е едно лице, което е вече непълно осиновено от друго или от двама съпрузи, да бъде допълнително осиновено пълно от същите, така, че осиновителното правоотношение да приеме „по-интензивната“ форма на пълно осиновяване. В съдебната практика този въпрос получава нееднозначен отковор1, а теорията съвсем бегло го засяга2. Continue reading

GD Star Rating
loading...
Семейно и наследствено право

Управление и представителство на капиталово търговско дружество

 

Автор: ЦВЕТЕЛИНА БАЙРАКТАРОВА

Софийски университет Св. Климент Охридски

 

I. Въведение

Капиталовото търговско дружество осъществява своята стопанска дейност и постига своите цели посредством лицата, които изпълняват функциите на негови органови представители. Те са тези, които са призвани да управляват и представляват дружеството и от чиято дейност в крайна сметка зависи реализацията на търговеца в конкурентната пазарна среда, а оттам и удовлетворяването на потребностите на инвестиралите в неговата дейност лица. Затова и въпросите относно начина на представляване на дружеството, решаването на конфликтите, които възникват във връзка с него, изпълнението на задълженията на членовете на управителните органи относно управлението на търговеца и реализирането на отговорността, която възниква при неизпълнението им, са от първостепенно значение за успешното участие на дружеството в търговския оборот.

Настоящата разработка цели да анализира тези въпроси, като, опирайки се на разрешенията, дадени в правната литература и държейки сметка за натрупаната по тях съдебна практика, се стреми да им даде отговори, които в най-голяма степен съответстват на правната и икономическа рамка, в която се развива дейността на капиталовите дружества. Тъй като във връзка с управлението на дружеството с ограничена отговорност (ООД) и акционерното дружеството (АД) възникват сходни проблеми, в следващите редове те са разгледани паралелно за двете правноорганизационни форми, а изводите, направени във връзка с АД, следва да намерят приложение съответно и за командитното дружество с акции (КДА). Continue reading

GD Star Rating
loading...
Търговско право ,

„Публична“ ли е продажбата на недвижим имот, като отделен актив от търговско предприятие, извършена по реда на чл. 37 и следващите от Закона за особените залози

publichna_li_e_prodajba_ZOZ_Nedyalka_Valcheva

 

Автор: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

I. Въведение

Категоричният отговор на поставения в заглавието въпрос, разбира се, е отрицателен. Към настоящия момент безспорно установено в правната доктрина[1] и съдебната практика[2] е разбирането, че продажбата, извършена по реда на чл. 37 и сл. от Закона за особените залози (по-нататък в изложението ЗОЗ), не представлява публична продан, а самостоятелен извънсъдебен способ за удовлетворяване, при който заложният кредитор упражнява едно свое потестативно право да продаде заложената вещ от свое име и за сметка на длъжника. Continue reading

GD Star Rating
loading...
Граждански процес, Облигационно право ,