Правните последици за представлявания от волеизявления, предадени на един от колективно овластените му представители

(статията е публикувана за пръв път в сп. „Съвременно право“, бр. 5 от 2013 г.)

 

I. Въведение

(1) (а) Представителството е предвидена и гарантирана от правната норма възможност правното действие на едно лице (представител), извършено от чуждо име, по правоотношение с трети лица, да обвърже непосредствено друго лице (представляван) – арг. от чл. 36, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД)[1]. За чия сметка действа представителят е без значение. Continue reading

GD Star Rating
loading...
Граждански процес, Гражданско право, Търговско право

За някои специфики при работата на трудов договор с изпитателен срок

temporary_labour_contract

 

 

1. Въведение

Постоянно проявяваната от пазара на труда и отговаряща на неговото непрекъснато развитие тенденция към гъвкавост при уреждането на трудовите правоотношения между работодателя и работника или служителя намира своето отражение в нарастващото значение на някои законови специфики, предлагащи многопосочни решения за страните по трудовия договор.

Една от все по-често използваните напоследък възможности е сключването на трудов договор с уговорка за изпитване съгласно чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда, чийто основен модалитет – клаузата за изпитателен срок – касае правото на страните до изтичането на определен и законово ограничен период от време да преценят доколко постигнатото на този етап споразумение отговаря на техните предварително поставени цели и съобразно преценката си да предприемат съответните действия. Ето защо, поради неговото нарастващо приложение и въпреки многобройните разработки по темата, този трудов договор продължава да бъде обект на интерес както като предмет на теоретични изследвания, така и в съдебната практика, която в тази връзка се обогатява ежедневно с нови и разнообразни решения. Continue reading

GD Star Rating
loading...
Трудово право

Продължава ли владението върху сградата след нейното разрушаване?

 

Предмет на настоящия коментар е Решение № 11 от 19.03.2010 г. по гр. д. № 234/2009 г., II г. о., ГК на ВКС, в което е разгледан случай на предявени, при условията на евентуалност, владелчески искове по чл. 75 и чл. 76 ЗС за възстановяване на владението върху склад, представляващ самостоятелен обект на вещни права. Складът е съществувал както към момента на отнемане на владението върху него, така и към момента на предявяване на исковете. По време на процеса, обаче, ответникът разрушава съществуващия склад. Ищецът изменя петитума на своя иск от искане за възстановяване на владението върху сграда (склада) в искане за възстановяване на владението на правото на строеж за сградата (правото да се построи отново склада). При така сложилата се фактическа обстановка възникват няколко интересни и важни въпроса:

- продължава ли да бъде владелец ищецът след разрушаването на сградата, спрямо която е осъществявал своята фактическа власт с намерение за своене? Continue reading

GD Star Rating
loading...
Вещно право , ,

Гражданското неподчинение като правоприлагане

                 

(доклад, изнесен на Четвъртата национална конференция на докторантите в областта на правните науки, организирана от Института на държавата и правото при БАН на 24 юни 2014 г.)

 

Правната повеля – независимо дали е норма, административен акт или пък договор – винаги провокира съмнение. Когато правоприлагаме, първо поставяме под съмнение валидността на нормата, а след това се питаме за точния й смисъл. И двата въпроса рядко имат ясен и еднозначен отговор. За тях ние винаги и въпреки всичко ще слушаме съвестта си. Но единствената проверка, която юридически ни задължава да считаме определена правна повеля за валидна и носеща точно определен смисъл, е проверката, която извършва съдът.

Ведната възниква въпросът: кой съд? Всъщност – трябва да си дадем сметка за това – няма последна инстанция по нито един правен въпрос. Има само решение, на което законът може да придаде задължителна сила към определен момент. Ние наистина не разполагаме с последна, върховна позитивноправна инстанция, която да посочи единственият правилен начин за приложение на правната норма. Това съмнение е част от самото битие на правото: в деня, в който то изчезне, ще изчезне и самото право, така както Декартовският Аз се нуждае от  непрестанното съмнение, че съществува, за да съществува.

Continue reading

GD Star Rating
loading...
Конституционно право

Усилената репродукция – историята на една усилна раздяла

Usilenata-reprodukcia

(доклад, изнесен на конференцията "Усиленият човек", 10 юни 2014 г., София)

 

Една от подтемите за усилването на на човека е свързана с усилването на репродуктивната функция на човешкото тяло. Бурното развитие на асистираната репродукция постави под въпрос и изпитание редица утвърдени ценности на традиционното семейство, като предизвика разгорещени спорове и дебати. Изложението по-долу ще се съсредоточи върху взаимодействието „асистирана репродукция – брак – семейство“ и неговите възможни перспективи.

 

1. Защо тази тема?

Continue reading

GD Star Rating
loading...
Биоправо , , ,

Придобиване по давност на имоти, частна държавна и общинска собственост

 В ДВ, бр. 46 от 06.06.2006 г., в сила от 1.06.2006 г., е обнародван Закон за допълнение на Закона за собствеността (обозначаван по долу като ЗДЗС), в чийто параграф първи е посочено, че за срок 7 месеца, считано от 31 май 2006 г., се спира давността за придобиване на държавни и общински имоти. На разпоредбата е придадено обратно действие – макар ЗДЗС да е обнародван на 06.06.2006 г., той влиза в сила от 01.06.2006 г., а спирането на придобивната давност е постановено, считано от 31 май 2006 г. В последствие срокът на забраната (мораториума) за придобиване по давност на имоти – собственост на държавата или на общините, е удължаван многократно, като параграф 1 ЗДЗС е изменян, както следва:

- с ДВ, бр. 105 от 22.12.2006 г.: мораториумът е продължен до 31 декември 2007 г.;

- с ДВ, бр. 113 от 28.12.2006 г.: мораториумът е продължен до 31 декември 2008 г.;

- с ДВ, бр. 109 от 23.12.2008г., в сила от 31.12.2008 г.: мораториумът е продължен до 31 декември 2011 г.;

- с ДВ, бр. 105 от 29.12.2011 г., в сила от 31.12.2011 г.: мораториумът е продължен до 31 декември 2014 г. Continue reading

GD Star Rating
loading...
Вещно право , ,

Волеобразуване и волеизявление при юридическите лица

(статията е публикувана в сп. Търговско право, 2006, № 6, с. 81-103)

 

Процесът на формиране на волята и на нейното изразяване е тясно свързан с човешката психика и със субективните фактори, които по един или друг начин въздействат върху нейното функциониране. Според психологията волята представлява „съзнателна целеустременост на мисълта и действията на личността, насочена към осъществяването на предварително поставена цел”1. Тя може да бъде определена като „активност или като дейност за постигане на съзнателно поставена цел, като съзнателно регулиране на дейността, като практическата страна на съзнанието”, „компонент на съзнанието, един от неговите „първодейци” и представлява движението на съзнанието между компонентите и обектите при организиране на актуалния адаптивен отговор”2. Волята се дефинира и като „най-висша, свободна, условно-свободна, законно-отговорна, морално-зависима, логично-смислова и целево насочена мозъчна познавателно-дейностна „да” или „не” активност, решение на човека”3. Тя може да бъде изразена в различна форма – било то конклудентна, устна, писмена, нотариална и пр. Continue reading

GD Star Rating
loading...
Гражданско право