„Все още Алис“ – живот след идентичността?

 

Все още Алис“ е книга (2007 г., преведена на български език през 2014 г.) и филм (2014 г.) за капана на наративната самоличност.

 

Живеем в общества, в които всеки е насърчаван и дори принуждаван да произведе ярка и отличаваща се автобиография. Животът ни се презентира пред другите като продукт на систематично усилие, като произведение от подредени (случили се и аранжирани с акценти) факти. Всеки се грижи да добави в автобиографията си онези постижения, които да му осигурят ярка индивидуалност и различимост. В света на автобиографичността никой не се задоволява с факта на човешкия живот. "Чистият" живот, дори и да се преживява като щастлив, е автобиографично безполезен – той не може да бъде осребрен социално и финансово, тъй като не произвежда идентифицируемо и подлежащо на подреждане събитие. Ние не можем да изнасяме своите състояния като автобиографични данни. Те се случват, но не остават. Автобиографията не обича мимолетността. Continue reading

GD Star Rating
loading...
Биоправо, Философия ,

Необича(й)ното тяло – зрелище и стигма

По същество стигматизацията е интерактивен социален процес, при който специфични човешки черти се приемат не просто като различни, а като девиантни. Това е форма на социално сравнение, която може да бъде открита във всяко общество, независимо от културния и исторически контекст, в който се намира. Процесът на социално обезценяване е колективен и е част от процеса на колективното възприемане на различието (Goffman, 1963). Стигматизацията създава споделена, социално поддържана и устойчива концепция за норма. Въпреки че всяка човешка норма може да бъде заклеймена, доминиращата общност разполага с властта и средствата да определи кои различия са неприемливи, при това по един устойчив начин. Може да се предположи, че стремежът за стигматизиране произтича от човешкия порив за категоризиране на различията и очертаване на допустимите вариации от нормата. Continue reading

GD Star Rating
loading...
Биоправо

Бележки по предложенията за изменение и допълнение на ГПК в частта за изпълнителното производство

Nekov_R_Promeni_v_GPK

(публикувана за пръв път в сп. "Търговско и облигационно право", бр. 9 от 2014 г.)

На официалната уебстраница на Министерство на правосъдието бе обявен за обществено обсъждане поредният законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. С него се потвърди тазгодишната тенденция изпълнителният процес, в частност дейността на частните съдебни изпълнители, да бъде обект на засилен нормотворчески интерес. Осезаемият опит да се отстранят някои недостатъци, които се натрупаха в съдебноизпълнителната практика през последните години, заслужава адмирации. Дали обаче част от предложените текстове не разкриват непълноти и противоречия? Какви биха били последиците от възприемането на предложенията в настоящия им вид? Без претенции за изчерпателност и окончателност, отправените по-долу бележки целят да обърнат внимание на някои важни въпроси, които не следва да убягват на отговорните длъжностни лица в хода на законодателния процес. Continue reading

GD Star Rating
loading...
Граждански процес , ,

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от гражданските отделения на ВКС през месец Януари 2015 г.

Nedev_Delyan_kratak_pregled_rehenia_VKS

(Прегледът не претендира за изчерпателност. Възможно е да има невключени решения от посочения период. Заглавията на отделните решения са на автора и не изчерпват въпросите, поставени в съответното решение. В част от резюметата въпросите за допускане до касация и техните отговори са цитирани дословно, а в други – по авторова преценка – са систематизирани, резюмирани и предадени с авторови думи.)

I. Проблеми на общата част на гражданското право

 

1. Въвеждане в заблуждение за биологично бащинство:

Решение № 209 от 19.01.2015 г. на ВКС по гр. д. № 1930/2014 г., III г. о., ГК

Заведени са искове с правно основание чл. 27, вр. чл. 29 ЗЗД (измама) за унищожаването на договори за дарение, по силата на които ищецът е подарил на първата ответница (майка) правото на ползване върху апартамент, а на втората (дъщеря) – правото на собственост върху същия апартамент. Ищецът твърди, че е извършил дарението, само защото е бил въведен в заблуждение, че е баща на втората ответница. Детето има установен произход от бившия съпруг на първата ответница (действието на презумпцията за бащинство не е оспорвано).

Първоинстанционния съд е уважил исковете. Въззивният е отменил решението, основно с мотивите, че: (1) предвид личността на ищеца (той има натрупан житейски и социален опит, подпомаган е ежедневно в търговската си дейност от екип адвокати), той не е бил подведен от първата ответница, и (2) дори и да е бил подведен, заблуждението не би могло да продължи след изтичането на срока за оспорване на презумпцията за бащинство, когато произходът вече е бил стабилизиран. Continue reading

GD Star Rating
loading...
Вещно право, Граждански процес, Гражданско право, Облигационно право, Семейно и наследствено право, Трудово право

Брак с кукла

 

 

(Правото в нови територии – БНР, 04.03.2015 г.)

 

аудиозапис на предаването

 

Март се разглежда като женски месец, а основната характеристика, която мачистки ориентираната култура дава на жената е непредвидимостта. Ако жената обаче си мълчи и търпи тя е кукла, ако говори, или особено, ако противоречи, е най-малкото – вещица. Затова добре познат идеал на мъжката доминация е мълчащата и понасящата жена – най-често съпруга или наложница.

Днес технологиите дават възможност за изработване на роботи с характеристики на човешки тела. В Япония се работи върху комуникационни роботи /андроиди/, които да заменят например рецепционистките в хотелите с изкуствени същества. Секс-индустрията отдавна разработва полето на мълчащите и всичко понасящите тела на секс-куклите, които са достатъчно гъвкави, имат всички анатомични особености и отгоре на всичкото си траят, нямат претенции и са напълно предвидими, за разлика от реалните жени. Continue reading

GD Star Rating
loading...
Биоправо , , ,

Убийство на наследник по завещание или заветник от завещателя

Vasil_Petrov_Killing_the_legatee

 

Има ли мълчалива отмяна на завещанието?

 

Казусът

Съпруг се прибира вкъщи и заварва съпругата си да му изневерява с любовник. В пристъп на ревност вади огнестрелно оръжие и застрелва и двамата, а след това прострелва и себе си. По прищявка на съдбата обаче първо почива от раните си той, а съпругата му остава жива или умира едва сред съпруга си. Ако съпругът е оставил завещание в полза на съпругата си, какво ще бъде положението с това завещание? От наследственоправна гледна точка е логично да се приеме, че след смъртта му съпругата ще получи по завещание наследството, а след нейната смърт – наследниците по закон или завещание на последната. А ако тя е оставила завещание в полза на любовника си? Логично – по трансмисия наследството от съпруга ще се получи от любовника! Справедливо ли е обаче това? Справедливо ли е съпругата да наследява по завещание? Не е ли налице основание за кадуциране на завещателното разпореждане? И изобщо в случаите, в които самият наследодател прави опит за убийство или убива наследника по завещание или заветника, не е ли налице основание за отмяна на завещанието? Continue reading

GD Star Rating
loading...
Семейно и наследствено право , ,

Да искаш (ли) унищожаване на отказа от наследство?

Dimitar_Topurov_unishtozhavane_otkaz_nasledstvo

 

I. Увод

Още с влизането в сила на Закона за наследството през 1890 г. за „заемодавците на тогова, който се е отрекъл в ущърб на техните права“, в чл. 204 се установява възможността „да добият разрешение от съда да приемат наследството, което се пада на длъжника им, от негово име и на место него“. При „добиване” на разрешение отричането се унищожавало „за в полза на заемодавците, и то до такъв размер, доколкото е вземането им“. Редакцията е рецепция от чл. 788 ФГК. След влизането в сила на Закона за наследството от 29 април 1949 г. правилото от стария ЗН е възпроизведено, но със съществени различия от първообраза си, а именно: Continue reading

GD Star Rating
loading...
Семейно и наследствено право ,