Биогенетичен детерминизъм на престъпното поведение

 

Kutiev_Biogenetic_Criminal_Behavior

Злополучната история на опитите да се обясни престъпното поведение чрез биологичните характеристики на индивида кара изследователите да игнорират генетиката за дълго време и да се съсредоточат преимуществено върху социалните фактори – бедност, насилие, оръжия. Резултатът е, че изучаването на антисоциалното поведение е доминирано от теориите за социалните фактори, игнорирайки генетичните и биологичните влияния.

В последните десетилетия обаче, след като синтезът на човешкия геном е факт и генетичната предразположеност към алкохолизма, зависимостите и някои психични заболявания е научно доказана, науката се връща към изучаването на проблемите на престъпността през съвременния поглед на генетиката. Continue reading

GD Star Rating
loading...
Биоправо , , ,

Права за съучастие – или да започнем отдалеч (“Йорданови и др. срещу България”)

                            Stoyan_Stavry_Theo_Noester_Prava_na_sauchastie

 

(статията е написана в чест на Теодор Пиперков и е публикувана в Theo Noster. Сборник в памет на гл. ас. Теодор Пиперков. С., 2014, с. 367-376)

 

Теодор Пиперков беше вдъхновен човек и вдъхновяващ преподавател. Достъпен за всеки и готов да откликне с усмивка на всяко необичайно разсъждение, той даряваше с незабравими спомени своите студенти и приятели. Неговата усмивка примиряваше и най-разпаления спор, превръщайки го в ентусиазиран разговор между приятели. Винаги със и до човека, с когото говори, Теодор Пиперков майсторски комбинираше уважението с провокацията, невъздържания жест с контролираното смигване с око. И ако използваме термина, даден от Ницше, веселата наука имаше едно място в Софийския университет – залите, в които преподаваше Теодор Пиперков. За мен беше чест да го познавам и да споделям това пространство, което сигурен съм се ще живее още дълго. Continue reading

GD Star Rating
loading...
Европейско право, Конституционно право, Философия , ,

Принципът nulla poena sine lege в практиката на Конституционния съд. По повод решение № 1 от 2007 г. на Конституционния съд

Васил_Петров_Решение1/2007 Конституционен съд

С Решение № 1 от 13 февруари 2007 г. по конституционно дело № 9 от 2006 г.1 Конституционният съд на Република България (КС) отхвърли искането на Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ОСНК, искателите) за обявяване противоконституционността на § 54 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията2 (оспорената разпоредба, § 54 ПЗР) и противоречието й с някои разпоредби от международни договори, по които Република България е страна.

Решението представлява интерес поради резултата от гласуването на конституционната ни юрисдикция (равенство на гласовете) и поради засеганите проблеми – налагането с обратно действие на наказания от държавата и стабилитета на актовете на съдебната власт срещу намесата на законодателната. Предмет на настоящата статия е само първият от тези проблеми.

В статията са анализирани отделните становища на конституционните съдии по реда на публикуването им в Решение № 1. Анализирани са и теоретичните и практическите въпроси, които изразените становища повдигат.

Continue reading

GD Star Rating
loading...
Административно право

Критични бележки по отговора на въпрос № 4, б. „г” от Тълкувателно решение № 4 от 18.06.2014 г. на ОСГТК на ВКС по тълк. д. № 4/2013 г.

Румен_Неков_Критични_бележки_ТР_4/2014

 

1. Уводни бележки

С дългоочакваното тълкувателно решение по въпросите на заповедното производство, Върховният касационен съд даде своите отговори на част от нормативната главоблъсканица, поставена от често и не без основание критикуваната правна уредба на глава тридесет и седма от действащия Граждански процесуален кодекс[1]. Подреждането на Кубчето на Рубик отне около година и четири месеца, а резултатът демонстрира различие от цветове на „стените с питанията” – не всеки поставен въпрос бе разрешен еднозначно, забеляза се позната тенденция – 19 съдии (1/3 от състава на двете колегии) изразиха особено мнение, различно от това на мнозинството[2]. Continue reading

GD Star Rating
loading...
Граждански процес , ,

Донорите

                     донорите_делян_недев       

        Този разказ беше поводът, който ни запозна със Стоян. Хрумна ми, след като прочетох неговата книга  „Човешкото тяло като предмет на вещни права”. Изпратих му го и това беше първият от много текстове, които по-късно сме обсъждали заедно. Няколко години по–късно решихме да го споделим с читателите на сайта, защото той се занимава със същите въпроси, които често обсъждаме тук: кой притежава телата ни; можем ли да имаме собственост върху гени; докъде може да стигне науката, преди да постави на изпитание човешкостта ни … 

           Мисля, че остава в празничните дни да си пожелаем такова мрачно бъдеще никога да не се случва … а подобни разкази единствено да ни забавляват с наивността си.   Continue reading

GD Star Rating
loading...
Биоправо, Философия , , , , , ,

Трябва ли да преодолеем телата си?

Трябва ли да преодолеем телата си?

[Трябва ли да се преодолеем като тела?]

(ресубективизация на тялото)

 

 

(презентация на ТЕДхБГ – 18 Май 2014 г.)

 

Притежаваме ли телата си? Ние ли притежаваме телата си или те нас?

Искаме ли да живеем в специално създадени и пригодени към нашите желания синтетични тела, които да заменят уязвимите биологични тела, с които разполагаме днес?

 

Казвам се Стоян Ставру, доктор съм по право, специализирал в областта на биоетиката и биоправото. Въпросът за човешкото тяло ме вълнува от повече от 7 години, след като през 2007 година, като практикуващ юрист в областта на вещното право, си зададох въпроса защо няма сделки с човешки тела. Continue reading

GD Star Rating
loading...
Биоправо , ,

За придобиването на статус на юридическо лице на религиозните общности в Бъгария и в някои други държави

 

I. Увод

Религиозните общности по света и у нас са самостоятелно обособени правни субекти, които присъстват активно в публичното пространство и осъществяват отделни функции, подчинени на симбиозата между обществените и частните интереси на гражданите. За да стане възможно това обаче е необходимо приложението на законов режим, осъществяващ достъпа на религиозните общности до участие в гражданския и публичния оборот на блага. Това е моментът на придобиване на правосубектност на религиозната общност. Тогава тя започва своето легитимно съществуване.

В оглед на този момент в различните държави по света съществуват особености, които определят специфична диференциация на религиозните общности и различен законов режим за възникване на тяхната правосубектност. Поради тази причина следва да се разгледат отделните законови решения, като в заключение се отговори на следните въпроси:

- кои са общите моменти в законовата уредба на засегнатата материя в различните държави;

- на какво се дължат различията в избрания подход;

- съответства ли законовата материя в България на тази в развитите демократични държави.

Крайната цел на този анализ е привеждането в полезрението на читателя на някои алтернативни решения в светлината на проблемите на засегнатата тематика, които да послужат за отправна точка в осмислянето (или дори преосмислянето) на действащата законова уредба. Continue reading

GD Star Rating
loading...
Гражданско право, Конституционно право