Деликтът „разбиване на чужд брак“

Petrov_Vasil_brak_razbivane_delict

Отговорност за неимуществени вреди от съзнателното противоправно разстройство на чужда брачна връзка

(Хрумката се роди от едно занятие със студентите от кръжока по гражданско и търговско право на ЮФ на УНСС)

 

Казусът

Редица страни от общото право (common law) и досега познават деликта на „отчуждаване на привързаността“ (alienation of affections), при който изоставеният съпруг има право на обезщетение за вредите по отношение на трето лице, за което твърди, че е станало причина за пропадането на брака – най-често ответник по такива искове е любовникът на съпруга-прелюбодеец. Какво е положението по българското право? Би ли уважил българският съд подобна претенция по чл. 45 ЗЗД с твърдения за съзнателното противоправно разстройство на чужда брачна връзка срещу любовника на съпруга-прелюбодеец? Continue reading

Гражданско право ,

Относителната недействителност по чл. 216 ДОПК – материалноправни и процесуалноправни аспекти

(за първи път статията е публикувана в сп. Търговско и облигационно право, 2015, № 2)

I. ВЪВЕДЕНИЕ

 

Нормативната регламентация на принудителното изпълнение на публични вземания в Глава двадесет и пета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс („ДОПК“) не е останала безразлична към нуждата от защита на фиска и публичния интерес от вредоносни действия на длъжниците.2 Чл. 216 ДОПК урежда недействителността на сделки и действия на лица с установени публични задължения. Тази недействителност се релевира с иск, предявен от публичен взискател или публичен изпълнител, който се разглежда по реда на ГПК. Искът се родее с actio Pauliana от чл. 135 ЗЗД, както и с исковете за попълване на масата на несъстоятелността – чл. 645, ал. 3 и 4, чл. 646 и чл. 647 ТЗ. Правният ефект е същият – относителна недействителност по отношение кредитора, в случая държавата или общината. Continue reading

Гражданско право

Публичноправни проблеми на трудовото право – представяне

 

Здравейте!

Радвам се, че отделихте от времето си, за да споделите една от победите на съюза между интелектуалния труд и творческото удоволствие в екипа на Професионален правен сайт ChallengingTheLaw.

Преди да дам думата на главните действащи лица днес, бих искал да кажа няколко думи за три неща: за сайта, за инициативата и за автора на книгата, която ни е събрала.

И така. Continue reading

Трудово право , ,

Преглед на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от Търговска колегия на ВКС през месец Януари 2015 г.

Бел. от автора: Прегледът не претендира за изчерпателност. Заглавията на отделните решения са на автора и не се стремят да изчерпат въпросите, поставени в съответното решение.

Прегледът обхваща само осем решения, постановени от състави на Търговската колегия на ВКС през м.01.2015 г. Съпоставката с прегледа на решенията по чл. 290 ГПК, постановени от съставите на Гражданката колегия на ВКС в същия период, обхващащ 42 решения (http://challengingthelaw.com/veshtno-pravo/pregled-resheniya-01-2015/), може да доведе до погрешното впечатление, че Търговската колегия на ВКС е по-малко натоварена от Гражданската или че работи по-малко. Нищо подобно не е вярно. Наистина, съотношението между постановените решения по реда на чл. 290 ГПК между двете колегии (42:8=5,25) е почти два пъти съотношението между съдиите от двете колегии (52:21=2,48). Същевременно по данни на председателя на ВКС (Годишен отчет на ВКС за 2013 г.) средната натовареност на съдия от ТК е 17,37 бр. свършени дела, а на съдия от ГК – 12,41 бр. свършени дела, т.е. търговските съдии във ВКС изглежда са по-натоварени от гражданските. Continue reading

Търговско право

Сърце в кутия или лице на заем

 

Сърце в кутия или Лице на заем –

трансплантационната медицина и разглобяемостта на тялото

 

(Правото в нови територии – БНР, 02.04.2015 г.)

 

аудиозапис на предаването

Ирина Недева:

Разглобяемото тяло – представете си, когато един орган или част от тялото ви откаже, да можете да го замените, като крак на маса, болт в машина или ръка на кукла. До нови върхове стигна трансплантационната медицина след като неотдавна във Великобритания присадиха НЕбиещо сърце, скоба – досега тази изкл.сложна операция винаги включваше функциониращо сърце, в ЮАР извършиха присаждане на пенис, и още един пример Испания където в безпрецентна операция с участието на екип от 45 хирурзи и медицински сестри трансплатираха лице. Не става дума за козметична операция, а за сериозно заболяване – малформации които предизвикат огромна деформация на тъканите. Можем ли сменим лицето си? Какво става с идентичността на човек и даже парспортните му данни при плисаждане на лице, глава или пръсти – пръстови отпечатъци…на друг човек, Continue reading

Биоправо, Медицинско право , , ,

„Все още Алис“ – живот след идентичността?

 

Все още Алис“ е книга (2007 г., преведена на български език през 2014 г.) и филм (2014 г.) за капана на наративната самоличност.

 

Живеем в общества, в които всеки е насърчаван и дори принуждаван да произведе ярка и отличаваща се автобиография. Животът ни се презентира пред другите като продукт на систематично усилие, като произведение от подредени (случили се и аранжирани с акценти) факти. Всеки се грижи да добави в автобиографията си онези постижения, които да му осигурят ярка индивидуалност и различимост. В света на автобиографичността никой не се задоволява с факта на човешкия живот. "Чистият" живот, дори и да се преживява като щастлив, е автобиографично безполезен – той не може да бъде осребрен социално и финансово, тъй като не произвежда идентифицируемо и подлежащо на подреждане събитие. Ние не можем да изнасяме своите състояния като автобиографични данни. Те се случват, но не остават. Автобиографията не обича мимолетността. Continue reading

Биоправо, Философия ,

Необича(й)ното тяло – зрелище и стигма

По същество стигматизацията е интерактивен социален процес, при който специфични човешки черти се приемат не просто като различни, а като девиантни. Това е форма на социално сравнение, която може да бъде открита във всяко общество, независимо от културния и исторически контекст, в който се намира. Процесът на социално обезценяване е колективен и е част от процеса на колективното възприемане на различието (Goffman, 1963). Стигматизацията създава споделена, социално поддържана и устойчива концепция за норма. Въпреки че всяка човешка норма може да бъде заклеймена, доминиращата общност разполага с властта и средствата да определи кои различия са неприемливи, при това по един устойчив начин. Може да се предположи, че стремежът за стигматизиране произтича от човешкия порив за категоризиране на различията и очертаване на допустимите вариации от нормата. Continue reading

Биоправо