Тълкувателно решение от 14.01.2013 г. по тълк.д. № 5/2011 г., ОСГК на ВКС, и косвеният съдебен контрол върху решението на административния съд по оспорване на индивидуален административен акт

                                                   

(публикувана за първи път в сп. Адвокатски преглед, бр. 9/2013 г.)

 

1. Въпросът за допустимия контрол и преценката, който гражданският съд може да упражнява над индивидуални административни актове (ИАА) и над съдебни решения по същество, постановени по реда на прекия съдебен контрол над такива актове, е спорен и то отдавна, както в теорията1, така и в съдебната практика2. Continue reading

Административно право , ,

Библиография на публикации по българско обичайно право

(края на 19 в.-първата половина на 20 в.)[1]

 

Алексиев, Вл. Един спогодителен дарствен акт (правен паметник на по-новото време). – Правна мисъл, г. VI, 1940, кн. 1.

Аргиров, С. Два стари еснафски устава. – Периодическо списание на Българското книжовно дружество, 1901, кн. LXI.

Арнаудов, М. Димитър Маринов и българската народоука. – ГСУ ИФФ, кн. XXXVIII, 1941/1942.

Атанасов, В. Нашите еснафи. – Светлина, 1884, кн. 11-12.

Атанасов, В. Из миналото на нашите еснафи. – Периодическо списание на Българското книжовно дружество, 1902, кн. LXII.

Балджиев, В. Т. Студия върху нашето персонално съпружествено право. – СбНУ, кн. IV, 1891; кн. V, 1891; кн. VII, 1892; кн. VIII, 1892; кн. X, 1894. Continue reading

Uncategorized

Заобикалят ли закона цесиите и прихващанията, извършени от вложители и длъжници на „Корпоративна търговска банка“ АД

(статията е публикувана за пръв път в сп. "Норма", 2016, No 3, с. 33-56. Авторът изказва сърдечните си благодарности на доц. д-р Мирослав Димитров за ценните съвети и препоръки върху предишни версии на ръкописа. Всички грешки и неточности остават отговорност на автора)

I. УВОД

 

В две предходни публикации разгледах част от дискусионните въпроси, които възникнаха по повод на специалния надзор и последвалата несъстоятелност на „Корпоративна търговска банка“ АД („КТБ“)1. Настоящата статия има за предмет на изследване въпроса дали цесиите и/или прихващанията, извършени от вложители на КТБ заобикалят нормативни правила, каквато теза беше изказана от юристи и други експерти в публичното пространство2. Continue reading

Облигационно право, Търговско право , ,

Последици от изваждането на наемател от обект, намиращ се в етажна собственост

Същност и правна уредба

Правната уредба не е единна, тъй като се съдържа в множество нормативни актове – Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), Закона за собствеността (ЗС), Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Тази разпокъсаност на правната уредба неминуемо има за правна последица създаване на празноти и противоречия при изясняване на тази правна фигура. Continue reading

Вещно право, Облигационно право ,

Ползват ли се съдиите, прокурорите и следователите от предварителната закрила при уволнение по чл. 333 КТ?

1. Становището на Върховния административен съд

В производство по съдебно оспорване на дисциплинарно наказание дисциплинарно освобождаване от длъжност (чл. 308, ал. 1, т. 6 ЗСВ), наложено на съдия, състав на Върховния административен съд1 (ВАС) е приел, че наказаният съдия се ползва от закрилата по чл. 333, ал. 1, т. 3 КТ заради заболяването от което е страдал. Аргументите на ВАС са следните:

На първо място, препращането в чл. 229 ЗСВ, съгласно която разпоредба за неуредените в този раздел въпроси се прилага КТ. Тази разпоредба се намира в раздел „Права и задължения“, от което следва, според ВАС, че правоотношенията на магистратите при упражняване на труд се регламентират чрез препращане от КТ, респективно са трудови по своя характер. Посочено е, че законодателят е предвидил, че за неуредените в ЗСВ въпроси относно правата и задълженията на магистратите се прилага КТ (а не например Закона за държавния служител), поради което те имат право да се ползват с всички предвидени в КТ закрили, включително и предвидената при уволнение на определени категории лица, изброени в чл. 333, ал. 1 КТ за необходимост от предварително разрешение от Инспекцията по труда при дисциплинарно уволнение (респективно дисциплинарно освобождаване от длъжност). Continue reading

Трудово право

Практиката на българските съдилища (1893-2015) върху воденето на чужда работа без възлагане

(статията е публикувана за първи път в сп. Съвременно право, бр. 5, 2015 г.)

 

Съчинението предлага кратък преглед на съдебната практика по въпросите на воденето (управлението) на чужда работа без възлагане (пълномощие, натоварване) (negotiorum gestio) по чл. 60-62 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД): Същност (т. I) и предмет (т. II) на воденето на чужда работа без възлагане, задължения на управителя (gestor) (т. III) и на господаря (собственика, заинтересувания) (dominus) (т. IV) и заключение (т. V).

Разгледани са част от решенията на Върховния касационен съд (ВКС) (1893-1947, 1996-2015 г.), на бившия Върховен съд (ВС) (1947-1996 г.) и на Върховния административен съд (ВАС) (1996-2015 г.), които са представени във вид на анотации. Включени са и решения на съдилища от други държави, в които действат разпоредби, сходни по съдържание с българските. Причината е, че по някои от разглежданите проблеми липсва практика у нас1. Continue reading

Облигационно право

За някои проблеми при декларирането на данъците, установени в ЗМДТ

(статията е публикувана за пръв пътв сп. Административно правосъдие, 2015, № 3 и е съобразена с действащото към 01.01.2015 год. законодателство)

ЗМДТ регламентира няколко данъка, приходите от които постъпват в полза на съответния общински бюджет. Специфичното в случая е, че за разлика например от ЗКПО и ЗДДФЛ в голяма част от случаите законът(ЗМДТ) регламентира периодични данъчни задължения, както и предвижда различно установяване на сроковете за подаване на данъчните декларации при различните видове местни данъци, регламентирани в ЗМДТ.

Законът урежда два вида данъци – имуществени данъци и данъци върху дейностите. В зависимост от вида на съответния данък по различен начин е уредено в закона задължението за подаване на данъчна декларация. Continue reading

Данъчно право