„Публична“ ли е продажбата на недвижим имот, като отделен актив от търговско предприятие, извършена по реда на чл. 37 и следващите от Закона за особените залози

publichna_li_e_prodajba_ZOZ_Nedyalka_Valcheva

 

Автор: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

I. Въведение

Категоричният отговор на поставения в заглавието въпрос, разбира се, е отрицателен. Към настоящия момент безспорно установено в правната доктрина[1] и съдебната практика[2] е разбирането, че продажбата, извършена по реда на чл. 37 и сл. от Закона за особените залози (по-нататък в изложението ЗОЗ), не представлява публична продан, а самостоятелен извънсъдебен способ за удовлетворяване, при който заложният кредитор упражнява едно свое потестативно право да продаде заложената вещ от свое име и за сметка на длъжника. Continue reading

GD Star Rating
loading...
Граждански процес, Облигационно право ,

Договор за издръжка и гледане за минало време. Съчетания

Договор за издръжка и гледане. Съчетания

Автор: НИКОЛАЙ ПАВЛЕВЧЕВ

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

 

Човешките потребности разкриват необозримо разнообразие от хипотези. Това обосновава предвиждането на договорната свобода, чието основно проявление е възможността за определяне на съдържанието на договорната връзка1. На основание чл. 9 ЗЗД и поради определени икономически съображения е извикан на живот договорът за издръжка и гледане /ДИГ/.

Нетипичността на интересите на правните субекти по повод сключването на този договор води до допълнителни усложнения в лицето договорите за издръжка и гледане за минало време /ДИГМВ/ и тяхното съчетаване с ДИГ. Практическото значение на темата е свързано с отговарянето на въпроса дали ще се приложи предимството, което правото дава на възмездните сделки, като се определи характерът на ДИГМВ и как следва да се развали този договор, когато той се съчетае с ДИГ. Поради това ще се опитам да анализирам накратко поставените въпроси. Continue reading

GD Star Rating
loading...
Облигационно право

Pro bono publico на пиратския кораб

jessup_intervew

Два стаени страха оживяват в мен в началото на академичната учебна година. Първият е дали студентите ще ме разберат; вторият е дали аз ще разбера студентите. Затова си потърсих събеседници и такава тема за разговор, в която да разтворя страховете си.

Дали съм успял, или не, няма никакво значение.

Важното е, че бяхме там и поговорихме. Continue reading

GD Star Rating
loading...
Граждански процес, Търговско право

Скрита непарична вноска

Скрита непарична вноска

Автор: КАМО БАГДАСАРЯН

Варненски свободен университет Черноризец Храбър

 

1. Правна уредба и цел на правилата на чл.73б от ТЗ

Скритата непарична вноска е понятие непознато на българския законодател до изменението на Търговския закон от 2000г., когато в изпълнение на поетия ангажимент като страна – членка на ЕС и въз основа на текста на чл.11 от Втора директива (77/99/ЕИО)1 е въведен чл.73б, който урежда този нов институт като част от системата за минимална равностойна защита на акционерите и кредиторите на акционерните дружества и забраните за намаляване на покритието на капитала, чрез разпределяне на имущество между акционерите, когато последните нямат право на това.

Въведеното правило цели да ограничи възможността учредителите2 (които често имат и контрол върху органите на управление) да подменят първоначално предоставеното на дружеството имущество във вреда, както на дружеството, така и на останалите акционери и кредитори на АД, като получат нереално висока цена за прехвърлени на дружеството непарични активи3. Continue reading

GD Star Rating
loading...
Търговско право

Субективното право по чл. 19, ал. 3 ЗЗД

preliminary_contract_Ivaylo_Kanev

 

Автор: ИВАЙЛО КЪНЕВ

Университет за национално и световно стопанство

 

Предварителни бележки

Особено актуални днес са въпросите, касаещи предварителния договор, и проблемите, които той поражда. През последните години този договор стана неотменима част от продажбата или замяната на недвижими имоти. Той се сключва масово както когато се тегли кредит за жилище, така и при директни отношения между купувач и продавач. Целта на този предварителен договор, от една страна, е отлагане във времето на сключването на окончателния договор, поради набавянето на парични средства от купувача или за сдобиване с необходимите документи, а от друга, той се сключва и като застраховка срещу евентуални измами, срещу появата на други купувачи или продавачи, за да няма промяна в последния момент на условия и цени. Това налага неминуемо една по-висока правна култура от субектите на частното право, за да бъдат интересите им оптимално защитени срещу недобросъвестни контрахенти. Continue reading

GD Star Rating
loading...
Граждански процес, Облигационно право ,

Материалноправни и процесуални въпроси на неоснователното обогатяване в българското международно частно право

"Материалноправни и процесуални въпроси на неоснователното обогатяване в българското международно частно право

 

Автор: ДЕЯН ДРАГИЕВ

Софийски университет „Св. Климент Охридски

 

I. Квалификация

1. Квалификацията на неоснователното обогатяване в различните правни системи

1.1. Континенталната (романогерманска) правна доктрина достига до сравнително хармонизирано и единно понятие за неоснователно обогатяване. То е основано на разбирането, че при наличие на разместване на имуществени блага, при което едно лице се обогатява, а друго – обеднява, размерът на разместването подлежи на възстановяване от обогатилия се, ако липсва правно основание за това разместване1. Continue reading

GD Star Rating
loading...
Гражданско право ,

Моментът, към който се преценява добросъвестността при извършване на подобрения

 

Автор: ИВАН ИВАНОВ

Варненски свободен университет Черноризец Храбър

 

1. Въведение

Понятието за добросъвестност на владелеца, макар и дефинирано легално в чл. 70 ЗС, поражда редица въпроси относно прилагането му спрямо свързаните с него институти на вещното право като придобивната давност и подобренията.

Предмет на настоящото изследване са проблемите, които възникват във връзка с понятието „добросъвестност“, като качество на лицата, извършващи подобрения в чужд недвижим имот и редът на защита на техните права, регламентиран в Закона за собствеността.

Целта е понятието и свързаните с него последици да се разгледат и обсъдят, като се изложат отделните становища в доктрината и практиката и личното отношение на автора. Continue reading

GD Star Rating
loading...
Вещно право