Арбитражът – възможност или риск?

I. Въведение

 

Още от дълбока древност, при възникването на даден спор, хората са търсили помощта на трето, незаинтересовано от спора лице, което да го разреши. Със засилването на държавната власт постепенно този арбитражен способ за разрешаване на спорове бил монополизиран от държавата, вследствие на което започнало развитието на гражданския процес.

Предимствата на арбитража го превръщат в желан способ за разрешаване на спорове и в наши дни. Като алтернатива на държавните съдилища, арбитражните институции приемат за разглеждане все повече дела. Разбира се, арбитражът има и своите недостатъци, които дават път на редица злоупотреби, водещи до създаване на неточно обществено мнение за същността на този способ за разрешаване на спорове. Предимствата и недостатъците на арбитража трябва да бъдат разгледани детайлно, за да се разсеят множеството битуващи в обществения живот заблуди и за да се предизвика широка дискусия в юридическата общност относно определени въпроси, чиито отговори са от съществено значение за подобряването на арбитражните производства, респективно повишаването на правната сигурност. Continue reading

Граждански процес

За правото на информация на родителя по отношение на учебно заведение и исковата му защита

 

 

           (Доклад, изнесен на Докторантска научна конференция, организирана от УНСС, на 23 октомври 2015 г., публикуван в сб. Правни и икономически проблеми в съвременната бизнес среда. С., Изд. комплекс – УНСС, 2016)

1. За родителските права изобщо

Съгласно чл. 122, ал. 1 СК носител на родителските права и задължения по отношение на ненавършилите пълнолетие деца е всеки родител. Съдържанието на правата и задълженията на родителя1 е очертано по най-общ начин в разпоредбата на чл. 125, ал. 1 СК – правото и задължението на родителя да се грижи за физическото, умственото, нравственото и социалното развитие на детето, за неговото образование и за неговите лични и имуществени интереси. За упражняването на тези си права и изпълнението на тези си задължения съгласно чл. 125, ал. 2 СК и чл. 125, ал. 3 СК родителят отглежда детето, формира възгледите му и осигурява образованието му съобразно възможностите си и в съответствие с нуждите и наклонностите на детето и с цел израстването му като самостоятелна и отговорна личност; няма право да използва насилие, както и методи на възпитание, които уронват достойнството на детето; осигурява постоянен надзор по отношение на малолетното си дете и подходящ контрол на поведението на непълнолетното дете. Continue reading

Административно право

Дължима ли е държавна такса за разглеждане на възраженията по чл. 66, ал. 6 ЗБН?

 

Настоящото кратко изложение се съсредоточава върху следния конкретен въпрос, поставян от практиката на съдилищата след последните изменения в Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН):

“Дължи ли се заплащане на държавна такса от вложител за разглеждане на направено от него възражение по чл. 66, ал. 6 ЗБН след измененията и допълненията в ЗБН от ДВ бр. 33 от 26.04.2016 г., в сила от 26.04.2016 г.?”

Съгласно чл. 66, ал. 6 ЗБН всеки вложител, който вече е направил възражение по чл. 66, ал. 1 ЗБН пред синдика срещу неприето от последния вземане, може да направи второ възражение по чл. 66, ал. 6 ЗБН – вече пред съда по несъстоятелността, срещу решението на синдика за изключването на вземането в списъка на приетите от него вземания. (подаването на възражението става чрез синдика). Така възразяването срещу списъка на неприетите вземания протича на два етапа (фази): пред самия синдик (чл. 66, ал. 1 ЗБН) и пред съда по несъстоятелността (чл. 66, ал. 6 ЗБН). Continue reading

Граждански процес

Защо лицето ще надживее тялото – или за технологичното бъдеще на човешката въплътеност?

(това е българският текст на статията Why Will the Face Outlive the Body, or On the Technological Future of Human Embodiment?" - Papers of BAS. Humanities and Social Sciences, 2015, Volume 2 № 1-2, с. 80-91)

 

Без лицето от човека би останало малко. Но защо лицето е толкова важно? За да открием значението на лицето, е достатъчно да си зададем въпроса, какво бихме загубили, ако нямахме лица? Лицето е препълнено със значими символи и центрове на смисъл. На лицето живеят усмивката и сълзите. Там са блясъкът на очите и вкусът на езика. Бръчките на челото и мекотата на бузите. Красотата на устните и гордостта на брадичката. Любопитството на носа и пърхащите мигли на кокетничеството.

Множеството лицеви мускули предоставят огромно количество информация за емоционалното състояние, текущите намерения и отношението на човека. Разпознаването и декодирането на тази информация е ключово за оцеляването на едно „социално животно“, за каквото се смята човекът. Поради това еволюционното развитие е благоприятствало оцеляването на хората, Continue reading

Биоправо, Философия , ,

Библиография на публикации за давността (придобивна и погасителна) до 1951 г.

Библиографията включва публикации, посветени на придобивната и погасителната давност. В библиографията съм включил и някои публикации по свързани въпроси на вещното право (вещи с особен режим с оглед тяхното придобиване). Библиографията не претендира за изчерпателност. Благодаря за бележките на Делян Недев и Стефан Тихолов.

 

Ангелов, А. С. Погасителна давност на вземанията от извънреден труд за минало време. – в-к „Труд“, бр. 337 от 18.06.1942 г.

Атанасов, Ил. Изменения на Закона за трудовия договор относно отпуските и относно погасителната давност за възнаграждението за извънреден труд. – Преглед за трудово право, г. III, 1942, кн. 1-3.

Бобеков, Б. Тече ли давността по чл. 500 от Търговския закон срещу непълнолетни. Адвокатски преглед, г. XXII, 1941, бр. 6. Continue reading

Библиографии , , ,

Към въпроса за нищожността на дарението на чужда вещ

 

 

       (статията е публикувана за пръв път в сп. "Собственост и право", 2015, No 11)

1. Дарителят отстъпва веднага дареното имущество (чл. 225, ал.1 ЗЗД), обещанието за дарение не произвежда действие, а дарението на бъдещо имущество е нищожно (чл.226, ал.1 и ал.2 ЗЗД). Следва ли от това, че и дарението на чужда вещ е нищожно?

На това мнение е проф. Ал.Кожухаров. В по-ново време тезата се поддържа от Н. Младенов, С. Розанис, проф. М.Марков1. То се приема и в част от съдебната практика (напр. Решение № 1543 от 30.10.2002 г. на ВКС по гр. д. № 1898/2001 г., IV г. о.2).

Една от старите и утвърдени тези е, че дарението няма да е нищожно тогава, когато по силата на една правна причинност, на някакво условие, правото ще се яви по-късно в патримониума на дарителя. „ И действително – пише проф. Планиол – условното право само по себе си е вече едно настоящо имущество …3. Continue reading

Гражданско право ,

Предложение за отправяне на искане за приемане на тълкувателно решение по спорни въпроси на несъстоятелността

 

С настоящото предложение, депозирано на 3 Юни 2016 г., председателят на Върховния касационен съд бе сигнализиран за съществуването на противоречива съдебна практика по тълкуването и прилагането на нормативната уредба на търговската несъстоятелност по Търговския закон.

Считаме, че с представените по-долу противоречия в съдебната практика е изпълнена първата алтернативно предложена предпоставка, заложена в разпоредбата на чл. 124, ал. 1 от Закона за съдебната власт, а именно съществуване на противоречива практика, доколкото липсва уеднаквен критерий при тълкуването и прилагането на закона по посочените долу въпроси. Continue reading

Граждански процес, Търговско право ,