Убийство на наследник по завещание или заветник от завещателя

Vasil_Petrov_Killing_the_legatee

 

Има ли мълчалива отмяна на завещанието?

 

Казусът

Съпруг се прибира вкъщи и заварва съпругата си да му изневерява с любовник. В пристъп на ревност вади огнестрелно оръжие и застрелва и двамата, а след това прострелва и себе си. По прищявка на съдбата обаче първо почива от раните си той, а съпругата му остава жива или умира едва сред съпруга си. Ако съпругът е оставил завещание в полза на съпругата си, какво ще бъде положението с това завещание? От наследственоправна гледна точка е логично да се приеме, че след смъртта му съпругата ще получи по завещание наследството, а след нейната смърт – наследниците по закон или завещание на последната. А ако тя е оставила завещание в полза на любовника си? Логично – по трансмисия наследството от съпруга ще се получи от любовника! Справедливо ли е обаче това? Справедливо ли е съпругата да наследява по завещание? Не е ли налице основание за кадуциране на завещателното разпореждане? И изобщо в случаите, в които самият наследодател прави опит за убийство или убива наследника по завещание или заветника, не е ли налице основание за отмяна на завещанието? Continue reading

GD Star Rating
loading...
Семейно и наследствено право , ,

Да искаш (ли) унищожаване на отказа от наследство?

Dimitar_Topurov_unishtozhavane_otkaz_nasledstvo

 

I. Увод

Още с влизането в сила на Закона за наследството през 1890 г. за „заемодавците на тогова, който се е отрекъл в ущърб на техните права“, в чл. 204 се установява възможността „да добият разрешение от съда да приемат наследството, което се пада на длъжника им, от негово име и на место него“. При „добиване” на разрешение отричането се унищожавало „за в полза на заемодавците, и то до такъв размер, доколкото е вземането им“. Редакцията е рецепция от чл. 788 ФГК. След влизането в сила на Закона за наследството от 29 април 1949 г. правилото от стария ЗН е възпроизведено, но със съществени различия от първообраза си, а именно: Continue reading

GD Star Rating
loading...
Семейно и наследствено право ,

Правни последици при придобиване на нает недвижим имот

Pavlevchev_Nikolay_locatio_conductio_transfere_res

(статията е публикувана за пръв път в сп."Собственост и право", кн.1/2015 г.)

 

Договорът за наем е широко разпространена сделка поради типичността на мотива за нейното сключване. Наемателят е мотивиран да осигури за себе си ползването на недвижим имот за задоволяване на своя жилищна, търговска или друга нужда. Наемодателят цели икономическа изгода чрез временно отстъпване на вещ, от чието ползване не се нуждае. Интересите на двете страни са по повод вещта.

Особена е хипотезата, при която настъпва промяна в собствеността на имота, принадлежал на наемодателя. Тогава по повод имота интересите на страните се преплитат с интереса на приобретателя. С настоящото съчинение ще се опитам да поставя под съмнение класическия възглед за заместване на наемодателя в наемното правоотношение и да предложа алтернативен поглед върху уредените правни последици в чл. 237 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Continue reading

GD Star Rating
loading...
Вещно право, Облигационно право , ,

За отговорността на приелия наследството по опис наследник за наследствените дългове

Vasil_Petrov_cum_viribus_hereditatis

 

1. Приемане на наследството по опис

Лицето, в чиято полза възниква право на наследяване, сир. лицето, комуто се предлага едно наследство, има три различни опции[1]:

а. да приеме наследството чисто и просто, направо;

Това разрешение е най-доброто, когато наследникът е сигурен, че наследството, което му се е паднало, е „добро“, т.е. активът му превишава пасива.

б. да се откаже от наследството;

Този избор стои пред наследника, когато е сигурен, че наследството е „лошо“, сир. пасивът на наследството надвишава актива, или ако наследникът има лични съображения да откаже конкретното наследство.

в. да приеме наследството по опис; Continue reading

GD Star Rating
loading...
Граждански процес, Семейно и наследствено право , , ,

Сандра-орангутанът и един макак, който не успя да стане автор

 

(Правото в нови територии – БНР, 02.02.2015 г.)

 

аудиозапис от предаването

 

Орангутанката Сандра е родена в Германия, но целия си живот е прекарала в зоологическа градина в Буенос Айрес Аржентина. Думата, която използват световните медии за описание, е следната – държана в плен в зоопарк в Аржентина. След 20 години в зоопарк, Сандра ще се радва на човешкото право да не бъде задържана след решение на съда. Всички са съгласни, че това е безпрецедентно решение, което признава на орангутанката правото й да е non-human person. Това става в Аржентина. Същевременно съд в Ню Йорк се произнася негативно по казуса с шимпанзето Томи, на което не му присъждат права на човека и не следва решение, че то има правото да бъде свободно от своя собственик.

Историята на Сандра започва, след като група активисти за защита на животните подава жалба от нейно име за свобода по аналогия с процесите, в които се оспорва нелегално задържане зад решетки на човешки същества. Continue reading

GD Star Rating
loading...
Биоправо, Вещно право , ,

Лесли Грийн – за сексуално/полово неутралния брак

Бракът е измислен за средните хора,

неспособни нито на голяма любов, нито на голямо

приятелство, следователно за мнозинството.

Ала и за онези, които се срещат съвсем, съвсем рядко

и които са способни и на любов, и на приятелство

 

Фридрих Ницше

 

 

Лесли Грийн е професор по философия на правото в Оксфордския университет и автор на множество публикации, сред които и статията “Sex-Neutral Marriage”, публикувана в списание Current Legal Problems1, на която попаднах по препоръка на проф. Стилиян Йотов. Именно на представянето на тази статия е посветена настоящата публикация. Лесли Грийн аргументира тезата, според която гражданският брак следва да бъде уреден като сексуално неутрален – т. е. допустим между две лица, независимо от техния (телесен) пол и сексуална ориентация. Аргументацията може да бъде групирана в три основни твърдения: гражданският брак е валиден, независимо от сексуалната ориентация на сключилите го съпрузи; гражданският брак е начин за взаимно посвещаване, а не инструмент за възпроизводство; доктрината за консумацията на брака не е същностен негов белег. Посочените три основни аргумента ще бъдат разгледани накратко по-долу, като следва да бъде отбелязано, че третият от тях е специфичен за брачното право на страните от англо-саксонската правна система и няма такова значение в българското брачно законодателство. При разглеждането им ще се правят паралели с правната регулация на брака съгласно действащото българско законодателство. Continue reading

GD Star Rating
loading...
Биоправо, Конституционно право, Семейно и наследствено право, Философия

Биогенетичен детерминизъм на престъпното поведение

 

Kutiev_Biogenetic_Criminal_Behavior

Злополучната история на опитите да се обясни престъпното поведение чрез биологичните характеристики на индивида кара изследователите да игнорират генетиката за дълго време и да се съсредоточат преимуществено върху социалните фактори – бедност, насилие, оръжия. Резултатът е, че изучаването на антисоциалното поведение е доминирано от теориите за социалните фактори, игнорирайки генетичните и биологичните влияния.

В последните десетилетия обаче, след като синтезът на човешкия геном е факт и генетичната предразположеност към алкохолизма, зависимостите и някои психични заболявания е научно доказана, науката се връща към изучаването на проблемите на престъпността през съвременния поглед на генетиката. Continue reading

GD Star Rating
loading...
Биоправо , , ,